UCHWAŁA Nr XXI/ 144 /2005

RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 30 marca 2005 roku

 

w sprawie: bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność komunalną Miasta i Gminy Skępe.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Dz.U. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) w związku z art. 68 ust. 1 pkt 7, art. 67 ust. 1a i art.70 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz.2782)

 

R A D A   M I E J S K A

uchwala, co następuje

 

§ 1

Wyraża zgodę na udzielenie przez Burmistrza Miasta i Gminy Skępe bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych, zbywanych na rzecz najemców wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, w następującej wysokości:

1) 70% w przypadku sprzedaży lokali za gotówkę,

2) 35% w przypadku rozłożenia ceny lokalu na raty, na czas nie dłuższy niż 3 lata.

 

§ 2

Przy sprzedaży lokalu na raty ustala się oprocentowanie w wysokości 5% w stosunku rocznym od nie spłaconej części ceny.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Burmistrz