Działając na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 50, poz. 362, Nr 126, poz. 875) oraz art. 174, art. 176 i art. 130 w zw. Z art. 189a ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249 poz. 2104), a także  na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r., Nr 96, poz. 873 – z póź. zm.) w związku z uchwałą Nr XXV/172/08 Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 29 grudnia 2008 roku.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

ogłasza:

 

otwarty konkurs ofert w zakresie:

KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI

na wykonanie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

 

 

 I.  Zasady i tryb udzielania dotacji.

 

Ustanawia się zasady i tryb udzielania dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, sposób jej rozliczania i kontroli wykonania zleconego zadania oraz postępowania z wnioskami o udzielenie dotacji.

 

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w roku 2009

 

Na realizację ww. zadań w roku 2009 przeznaczono  kwotę łączną w wysokości 20.000,00 zł - dotacja z budżetu na wspieranie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Kwota może ulec zmianie w przypadku zaistnienia konieczności zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn trudnych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.

 

III. Zasady przyznawania dotacji/ zlecenia wykonania zadania.

 

Zlecenie zadania i udzielanie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.           z 2003 r. Nr 96, poz.873 – z póź. zm.).

Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji.

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

W przypadku wyboru ofert do realizacji kwota dofinansowania ze strony Miasta i Gminy Skępe na wykonanie prac lub robót budowlanych przy jednym i tym samym zabytku może być udzielona w wysokości do 50% ogółu nakładów na te prace lub roboty.

Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Miastem i Gminą Skępe.

 

IV. Termin i warunki realizacji zadania.

 

Zadanie winno być zrealizowane w roku 2009 z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy wykonania  zadań określone zostaną w umowach.  

Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami  w zakresie opisanym w ofercie.

 

V. Termin składania ofert.

 

W konkursie mogą brać udział podmioty  będące właścicielem lub posiadaczem zabytku, a także podmiot, który do tego zabytku posiada tytuł prawny wynikający z użytkowania wieczystego ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego z uwzględnieniem zapisu § 2 ust. 1.

Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym, składają pisemne oferty realizacji zadania (odrębnie na każde zadanie) wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

Oferty muszą być podpisane i opieczętowane przez oferenta.

 

Do oferty należy dołączyć:

1)            decyzja o wpisie do rejestru zabytków obiektu, którego dotyczą prace lub roboty;

2)            dokument potwierdzający tytuł do władania zabytkiem (wypis z rejestru gruntów lub aktualny odpis z księgi wieczystej)

3)            decyzja właściwego organu ochrony zabytków zezwalająca na przeprowadzenie prac lub robót;

4)            projekt i pozwolenie na budowę (zabytki nieruchome)

5)            program prac

6)            kosztorys

 

Oferty należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Skępem terminie do dnia 18 maja 2009 roku, do godz. 1200.

Druk oferty realizacji zadania publicznego można pobrać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skępem (p. nr 15)

Oferty złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

 

VI.   Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.

 

Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 14 dni od upływu terminu na składanie ofert.

Wszystkie oferty spełniające kryteria formalne są opiniowane przez Komisję Rozwoju Społeczno – Gospodarczego, Przestrzennego i Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w Skępem.

 

Przy opiniowaniu ofert Komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:

1)    wartość merytoryczną  projektu - celowość oferty, zakres rzeczowy, zasięg, zgodność z niniejszym ogłoszeniem,

2)    koszt realizacji projektu, w tym rodzaj i celowość planowanych kosztów,

3)    wysokość wnioskowanej dotacji, porównanie jej z planowanymi  źródłami dofinansowania projektu.

Opinia Komisji wraz z propozycją wysokości dotacji jest przekazywana Radzie Miejskiej w Skępem, która podejmuje decyzję o dotacji.

 

VII.  Postanowienia końcowe.

 

Wyłoniony podmiot będzie zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy do instalacji tablicy informującej o tym, że zadanie jest dotowane przez Miasto i Gminę Skępe.

 

Dotowany podmiot, zobowiązany będzie do:

 

1)    wyodrębnienia rachunku bankowego przeznaczonego wyłącznie do operacji związanych  z realizacją  zadania,

2)    wyodrębnienia w  ewidencji księgowej  środków otrzymanych na realizację umowy,

3)    dostarczenia na wezwanie Urzędu Miasta i Gminy w Skępem oryginałów  dokumentów (faktur,  rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości  wydatkowania dotacji  oraz  kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji  z nią związanej,

4)   kontrola, o której mowa wyżej, nie ogranicza prawa Gminy do kontroli  całości realizowanego zadania pod względem finansowym i  merytorycznym.

 

Skępe, dnia 18.04.2009 roku

 

      Burmistrz

Andrzej Gatyński