UCHWAŁA NR XXI/ 143 /2005

RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 30 marca 2005 roku

 

w sprawie: Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 oraz art.40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 , z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806 z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 oraz art.

 

Rada Miejska

uchwala, co następuje:

 

§ 1

Ustanawia się Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Skępe, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie  z dniem 1 stycznia 2005 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku  Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Burmistrz