UCHWAŁA Nr XXVII/183/2009

RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 04 marca 2009 roku

 

w sprawie: partycypacji przyszłych użytkowników w kosztach budowy przyzagrodowych oczyszczalni ścieków w 2009 roku.

 

            Na podstawie art. 7 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591[1]) uchwala się, co następuje:

 

            § 1.
1. Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków, będzie finansowana wg następujących zasad:

 

1)      przyszły użytkownik przyzagrodowej oczyszczalni ścieków wpłaci kwotę:

- 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) jako partycypację w kosztach budowy oczyszczalni przyzagrodowej

- 2500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) jako partycypację w kosztach budowy oczyszczalni przyzagrodowej z przepompownią ścieków

 

2) wpłata przyszłych użytkowników będzie dokonana jednorazowo, w terminie do 30 czerwca 2009 r.

 

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Skępe do zawierania umów z przyszłymi użytkownikami w zakresie dotyczącym finansowania budowy przyzagrodowych oczyszczalni ścieków.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życia z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska

 [1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w (Dz. U.z 2001 r. Nr 142,poz.1591 ze zm.

Dz.U. z 2002 r. Nr 23,poz.220,Nr62,poz.558,Nr 113,poz.84,Nr 153,poz.1271 Nr 214,poz.1806 oraz z 2003 r.

Nr 80,poz.717,Nr162,poz.1568, z 2004 r.Nr 102 poz.1055,Nr 116,poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441,Nr 175,poz.1475 oraz z 2006 r. Nr 17,poz.128, Nr 181, poz. 1337 z 2007r..Nr 48,poz.327,Nr 138,poz.974 i Nr 173,poz.1218 oraz z 2008 r. Nr  180,poz.1111 i Nr 223 po. 1458).