UCHWAŁA Nr XXVII/184/2009

RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 04 marca 2009 roku.

 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Skępe.

 

 

Na podstawie art. 9 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym(Dz. U. nr 80, poz. 717 ze zm.) art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1591 ze zm.) uchwala się co następuje:

 

§ 1. Wprowadzić zmiany w uchwale nr XXIII/158/2008 Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 5 listopada 2008 roku w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Skępe polegającej na tym, iż załącznik mapowy do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Zakres zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skępe określono w załączniku mapowym.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

 

            § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska