UCHWAŁA  nr  XXVII/ 182 /09

RADY  MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 04 marca 2009  roku

 

w sprawie przyjęcia „Zasad budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Skępe”.

 

 

                Na podstawie art.7 ust.1 pkt 3 i art.18 ust.2 pkt 6  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr.142, poz.1591 ze zmianami[1]) uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1. Przyjąć „Zasady budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Skępe " w brzmieniu, jak załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w (Dz. U.z 2001 r. Nr 142,poz.1591 ze zm.

Dz.U. z 2002 r. Nr 23,poz.220,Nr62,poz.558,Nr 113,poz.84,Nr 153,poz.1271 Nr 214,poz.1806 oraz z 2003 r.

Nr 80,poz.717,Nr162,poz.1568, z 2004 r.Nr 102 poz.1055,Nr 116,poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441,Nr 175,poz.1475 oraz z 2006 r. Nr 17,poz.128, Nr 181, poz. 1337 z 2007r..Nr 48,poz.327,Nr 138,poz.974 i Nr 173,poz.1218 oraz z 2008 r. Nr  180,poz.1111 i Nr 223 po. 1458).