UCHWAŁA Nr XXVII/185/2009

RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 04 marca 2009 roku

 

 

 

w sprawie: zbycia nieruchomości położonych w Skępem

            Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz  z art. 231 § 2. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), uchwala  się, co następuje:

 

 

§1. Wyrazić zgodę na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Skępem, oznaczonych w ewidencji gruntów obręb: Skępe nr 8 jako działki nr: 795/17, 795/19; zapisanych w księdze wieczystej KW nr 20586, stanowiących własność Miasta i Gminy Skępe w trybie art. 231 § 2 Kodeksu Cywilnego.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

 

            § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska