UCHWAŁA Nr XXVII/187/2009

RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 04 marca 2009 r.

 

w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wólka na lata 2009-2016

 

 

            Na podstawie art. 18 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.), uchwala się, co następuje:

 

 

§1. Zatwierdza się Plan Odnowy Miejscowości Wólka na lata 2009-2016, który stanowi załącznik do uchwały.

 

§2. Traci moc uchwała nr XX/132/2008 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wólka  na lata 2007-2013.

 

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

 

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska