PROTOKÓŁ NR XXVII/V/2009

 

SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

 

z dnia 4 marca 2009 roku

 

 

 

     Sesję rozpoczęto o godzinie 1400, obradom przewodniczyła Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Smużewska.

 

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Radni Rady Miejskiej w Skępem – wg załączonej listy obecności.

2. Zaproszeni goście – wg załączonej listy obecności.

3. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy:

·           Andrzej Gatyński           – burmistrz;

·           Józef Sobociński           – sekretarz;

·           Barbara Leśniewska      – skarbnik;

·           Stanisław Jabłoński       – kier. ref. oświaty;

·           Ryszard Gorzycki          – insp.;

·           Agnieszka Skowrońska  – ref.

 

XXVII Sesję Rady Miejskiej w Skępem V kadencji otworzyła Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Smużewska, serdecznie witając radnych Rady Miejskiej, radnego powiatowego Antoniego Antoszewskiego, Burmistrza Andrzeja Gatyńskiego, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, pracowników Urzędu Miasta i Gminy oraz pozostałych zaproszonych gości.

 

Pkt 1

Sprawy organizacyjne

 

Stwierdzenie prawomocności obrad

 

W posiedzeniu brali udział wszyscy radni (w liczbie 15) i w związku z tym, Przewodnicząca RM stwierdziła prawomocność obrad.

 

 

Przyjęcie protokołu Nr XXVI/V/2009 z dnia 30 stycznia 2009 r.

 

Do protokołu XXVI Sesji Rady Miejskiej nikt nie wniósł uwag i protokół zatwierdzono jednogłośnie.

 
Przyjęcie porządku obrad

 

Przewodnicząca RM odczytała projekt porządku obrad (w załączeniu).

Wiceprzewodniczący RM Janusz Kozłowski złożył formalny wniosek o wykreślenie z projektu porządku obrad punktów: 2 i 3, dotyczących wyborów wiceprzewodniczącego rady oraz 10, dotyczącego regulaminu wynagradzania nauczycieli.

W wyniku przeprowadzonego głosowania wniosek został przyjęty zwykłą większością głosów:

-         za przyjęciem wniosku oddano 12 głosów,

-         głosów przeciwnych oddano 3,

-         głosów wstrzymujących się nie oddano.

Radni nie wnieśli dalszych uwag do projektuj porządku obrad i w wyniku przeprowadzonego głosowania przyjęty został  jednogłośnie.

 

Pkt 2

Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sp. uchwalenia budżetu Gminy Skępe na 2009 r.

 

W uzasadnieniu do projektu uchwały (uzasadnienie w załączeniu)) skarbnik Barbara Leśniewska oznajmiła, iż planuje się zarówno wzrost dochodów jak i wydatków o kwotę 700.661 zł. 

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący RM odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie.

 

 

 

Pkt 3

Podjęcie uchwały w sp. przyjęcia Zasad budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Skępe

 

Burmistrz odniósł się jednocześnie do dwóch projektów uchwały, tematycznie ściśle ze sobą związanych. Powiedział, iż jednym z zadań własnych gminy, polegających na zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty, jest zaopatrzenie w kanalizację oraz usuwanie   i oczyszczanie ścieków komunalnych. Wywołanie uchwał jest konieczne dla mieszkańców gminy, którzy nie mają możliwości podłączenia się do kanalizacji sanitarnej zbiorczej. Partycypacja przyszłych użytkowników w kosztach budowy przyzagrodowych oczyszczalni ścieków w 2009 r. będzie wynosiła:

-         2000 zł jako pokrycie części kosztów budowy, lub

-         2500 zł jako pokrycie części kosztów budowy z przepompownią ścieków.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodnicząca RM odczytała treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie.

 

Pkt 4

Podjęcie uchwały w sp. partycypacji przyszłych użytkowników w kosztach budowy przyzagrodowych oczyszczalni ścieków w 2009 r.

 

Uzasadnienie do projektu uchwały – jak w pkt 3.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodnicząca RM odczytała treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie.

 

Pkt 5

Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sp. przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Skępe

 

Uzasadnienie do projektu uchwały (w załączeniu) przedstawił insp. Ryszard Gorzycki. Przypomniał zebranym, iż w dniu 5 listopada 2008 r. rada podjęła uchwałę w sp. przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium. Konieczność przystąpienia do zmiany ubiegłorocznej uchwały podyktowana jest tym, iż prace związane z przygotowaniem podkładów mapowych w formie elektronicznej, a także opracowania ekofizjograficzne, wymagają dłuższego okresu, co stwarza możliwość dołączenia nowych obszarów na podstawie wniosków, które wpłynęły po 5 listopada 2008 r. Tereny objęte zmianą Studium wskazano na mapie (ogółem zmianom podlega obszar o pow.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodnicząca RM odczytała treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie.

 

Pkt 6

Podjęcie uchwały w sp. zbycia nieruchomości położonych w Skępem

 

W uzasadnieniu projektu uchwały (w załączeniu) ref. Agnieszka Skowrońska powiedziała, iż przedmiotowe działki w planie zagospodarowania przestrzennego gminy położone są w terenach rekreacyjnych (przy Dworskiej Górze). Nieruchomości te stanowią dzierżawę i zostały zabudowane przez dzierżawców bez wymaganego prawem pozwolenia na budowę, a następnie budynki te zostały zalegalizowane przez Starostwo Powiatowe w Lipnie na użytkowanie.

W związku z faktem, iż wartość naniesień przewyższa wartość gruntu zachodzi przesłanka ich sprzedaży w drodze bezprzetargowej na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.

Przewodnicząca RM dla uzupełnienia dodała, iż gmina jednocześnie zadbała na wydzielenie szerokiego przejścia dla społeczeństwa nad jeziorem.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodnicząca RM odczytała treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie.

 

 

Pkt 7

Podjęcie uchwały w sp. ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz uzgodnienia wartości jednego punktu do ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 

Uzasadnienie do projektu uchwały (w załączeniu) przedstawił sekretarz Józef Sobociński. Poinformował zebranych, że kier. MGOPS zwróciła się do burmistrza o wywołanie przedmiotowej uchwały, gdyż zaplanowane na 2009 rok budżetowy podwyżki dla pracowników ośrodka nie mieszczą się w obecnie obowiązującej tabeli. Dlatego też, aby umożliwić tej grupie zawodowej podniesienie płac, należy zwiększyć wynagrodzenie zasadnicze. Jednocześnie przedstawiła propozycje w zakresie ustalenia kwoty najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartość jednego punktu w złotych, i tak:

-         najniższe wynagrodzenie zasadnicze do wysokości 1050 zł (było do 936 zł),

-         wartość jednego punktu do 6 zł (było do 5 zł).

W związku z tym, wywołanie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący RM odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie.

 

Pkt 8

Podjęcie uchwały w sp. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych oraz pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego na terenie Miasta i Gminy Skępe

 

Uzasadniając projekt uchwały kier. Stanisław Jabłoński oznajmił, iż zgodnie z obowiązującymi ustawowymi przepisami Karta Nauczyciela, organem właściwym do określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektora i wicedyrektora oraz pedagoga, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę, jest rada gminy.

Biorąc to pod uwagę należy stwierdzić, że wywołanie niniejszej uchwały jest realizacją ustawowego upoważnienia.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodnicząca RM odczytała treść projektu uchwały.

Kier. Stanisław jabłoński zwrócił uwagę na zapis w podstawie prawnej projektu uchwały w brzmieniu: …po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny …, którego jego zdaniem nie powinno być.

W związku z tym, dla uzyskania opinii radcy prawnego w przedmiotowej kwestii, Przewodnicząca RM zgłosiła formalny wniosek o przełożenie punktu 8 po rozpatrzeniu punktu 10 porządku obrad.

W wyniku głosowania wniosek został przyjęty jednogłośnie.

 

Pkt 9

Podjęcie uchwały w sp. zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Wólka na lata 2009 - 2016

 

Burmistrz odniósł się jednocześnie do dwóch projektów uchwał. Powiedział, że w ramach Programu Rozwoju obszarów Wiejskich 2007 – 2013, istnieje możliwość pozyskania wsparcia na projekty związane z rozwojem bazy kulturalnej, sportowej i turystycznej. Jednym z wymogów tego programu jest, aby zadania inwestycyjne zostały zapisane w programie strategicznym, jakim jest plan odnowy miejscowości, przy czym plan musi być opracowany oddzielnie dla każdej miejscowości, w której realizowane jest przedsięwzięcie. Ponadto przedstawiany plany odnowy miejscowości Wólka zostały przyjęty stosowną uchwałą przez Zebranie Wiejskie.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący RM odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie.

 

Pkt 10

Podjęcie uchwały w sp. zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Skępe na lata 2009 - 2016

 

Uzasadnienie do projektu uchwały – jak w pkt. 9.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodnicząca RM odczytała treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie.

 

Dokończenie punktu 8

 

 Radca prawny Dariusz Galek podniósł, iż podstawą prawną wywołanego projektu uchwały jest m. in. art. 42 ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela, który został zmieniony art. 1 pkt 6 lit. f ustawy zmieniającej ustawę karta nauczyciela. Zwrócił uwagę na 3 różne terminy wejścia      w życie przepisów ustawy nowelizującej ustawę Karta Nauczyciela, a mianowicie:

-         po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy,

-         z dniem 1 stycznia 2009 r.,

-         z dniem 1 września 2009 r.

Ponieważ przedmiotowy punkt podstawy prawnej projektu uchwały – art. 42 ust. 7 – wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy nowelizującej ustawę Karta Nauczyciela stwierdził, że wywołany projekt uchwały, po wykreśleniu zapisu w podstawie prawnej w brzmieniu: …po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny …- jest prawidłowy pod względem formalno-prawnym.

Radni nie wnieśli innych uwag do projektu uchwały.

Przewodnicząca RM odczytała treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie.

 

 

Pkt 11

Przedstawienie informacji o pracy burmistrza w okresie między sesjami rady

 

Burmistrz przedstawił informację (w załączeniu) w zakresie:

-         wydanych zarządzeń burmistrza dot. zmian do budżetu gminy na 2009 r.;

-         wykonania podjętych uchwał XXVI Sesji RM;

-         funduszu rewitalizacyjnego;

-         prac wykonanych przez pracowników robót gospodarczych i publicznych;

-         zamówień publicznych;

-         projektów przeznaczonych do współfinansowania w ramach funduszy strukturalnych oraz pozostałych funduszy;

-         gospodarki mieniem komunalnym i planowania przestrzennego;

-         pozyskania oraz sprzedaży drewna z lasu komunalnego;

-         inwestycji i remontów dróg na terenie gminy.

Ponadto burmistrz poinformował o:

-         przebiegu bezpłatnych badań mammograficznych;

-         piśmie od Starosty Lipnowskiego w sp. pomocy przy budowie chodnika wzdłuż Borku  w 2010 r. Zaapelował, do obecnego na sali obrad radnego powiatowego Antoniego Antoszewskiego, o wsparcie na forum Zarządu Powiatu w tej kwestii;

-         piśmie z Zakładu Energetycznego w Toruniu, Oddziału w Rypinie w sp. zorganizowania spotkania nt. współpracy w zakresie konserwacji i modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy;

-         piśmie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego informującym, o udzieleniu Klasztorowi OO. Bernardynów w Skępem dotacji w wysokości 290.155 zł, z przeznaczeniem na konserwację kościoła klasztornego i krużganków;

-         odbytym w dniu 6 lutego br. Konwencie Burmistrzów w Skępem (wypracowano wniosek do Ministerstwa Finansów w sp. zmiany naliczania podatku od nieruchomości);

-         pomyślnym wytypowaniu przez Zarząd Województwa  wniosku złożonego przez gminę na realizację inwestycji budowy drogi: Kukowo – Adamowo;

-         planowanym w przyszłym roku spisie rolnym;

Na zakończenie swojej wypowiedzi burmistrz odniósł się do zakończonej w dniu 12 grudnia 2008 r. trzeciej sprawy sądowej dot. przywrócenia p. Kozłowskiej na stanowisko dyrektora SP w Skępem, która zakończyła się jej przegraną. Poinformował, iż wystąpił do p. Kozłowskiej z inicjatywą ugodowego załatwienia całej sprawy. Wówczas p. Kozłowska prosiła go, aby nie informował opinii publicznej – podczas obrad sesji – o wynikach sprawy. Ostatecznie burmistrz przystał na prośbę p. Kozłowskiej uważając, że sprawa jest zakończona. Jednak okazało się, że p. Kozłowska nie dotrzymała swojego słowa, czego dowodem jest powiadomienie go o wytoczeniu przeciwko niemu dalszych dwóch spraw sądowych, z których jedna w dniu 12 lutego br. się już odbyła, a na drugą – piątą już z kolei – oczekuje. Dlatego też, zdecydował się o poinformowaniu społeczeństwa w toczącej się sprawie.

Do przedstawionej informacji odnieśli się:

Wiceprzewodniczący RM Janusz Kozłowski przypomniał, iż burmistrz już po raz kolejny polemizuje lub rozmawia z jego żoną przy pomocy TV. Dlatego też, zwrócił się z apelem do burmistrza, że jeżeli chce publicznie porozmawiać z jego żoną, to niech po prostu ją zaprosi na obrady sesji, aby mogła się ustosunkować do jego wypowiedzi.

 

Pkt 12

Wolne wnioski i zapytania

 

Burmistrz poinformował zebranych, iż w dniu 27 lutego br. odbyła się uroczystość pożegnania Komendanta Powiatowego Policji w Lipnie i jego zastępcy, którzy odeszli na emerytury. Do czasu rozstrzygnięcia konkursu, funkcję komendanta KPP pełnił będzie podinsp. Dariusz Grabarczyk.

Burmistrz poinformował także o odejściu na emeryturę kierownika miejscowego Posterunku Policji w Skępem asp. sztab. Witolda Wiśniewskiego. Z tejże okazji, w imieniu władz samorządowych, złożył mu najserdeczniejsze podziękowania za długoletnią służbę       w policji i wręczył pamiątkowy grawerton.

Do życzeń przyłączyła się także Przewodnicząca RM.

 

Przewodnicząca RM zapoznała zebranych z wynikami pracy Komisji Rewizyjnej w sp. wyjaśnienia postawionych zarzutów, w związku z inwestycją termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Skępem. Poinformowała o odbytym posiedzeniu komisji, w której wzięli m. in. udział zainteresowane strony:

-         pełnomocnik wykonawcy inwestycji,

-         stawiający zarzuty p. Ryszard Szewczyk,

-         projektant inwestycji,

-         dyrektor SP w Skępem.

Członkowie Komisji Rewizyjnej, po wysłuchaniu zainteresowanych stron i zapoznaniu się  z materiałem dowodowym (filmem video), wypracowali wniosek w przedmiotowej sprawie – odczytany przez Przewodniczącą RM (w załączeniu).

Dla uzupełnienia Przewodnicząca RM dodała, iż wykonawca zobowiązał się na wydłużenie okresu gwarancji na wykonane prace budowlane do 96 miesięcy, tj. 8 lat. Następnie oznajmiła, iż temat został w pełni wyczerpany i należy sprawę uznać za zakończoną. Podziękowała członkom Komisji Rewizyjnej za duże zaangażowanie w pracy komisji i doprowadzenie przedmiotowej sprawy do końca.

 

Radny powiatowy Antoni Antoszewski poinformował zebranych o przystąpieniu z dniem 27 lutego br. do likwidacji SP ZOZ w Lipnie i przekształceniu go w spółkę prawa handlowego. Oznajmił, iż Rada Powiatu podjęła tą decyzję jednogłośnie. Zakończenie działalności SP ZOZ planuje się na dzień 31.05.2009 r., natomiast zakończenie likwidacji ma nastąpić z dniem 31.08.2009 r. W związku z przekształceniem powiat liczy, że dostanie na oddłużenie szpitala ok. 36.000.000 zł. Nawiązał także do przekształconych już                    w podobny sposób szpitali w kraju, jak choćby w Radziejowie, który doskonale daje sobie radę. Wyraził nadzieję, że przekształcony szpital lipnowski pokona wszelkie problemy i nie będzie się zadłużał. Jednocześnie oznajmił, iż szpital na koniec roku budżetowego wypracował dochód.

 

Przedstawiciel PZN p. Krzysztof Suchocki poruszył problem związany z brakiem chodnika do siedziby związku przy ul. Kujawskiej, co stwarza bardzo duże niedogodności dla osób niewidomych. Wskazał także na brak parkingu dla osób niepełnosprawnych przy podjeździe do budynku Urzędu Miasta i Gminy. Także zwrócił uwagę na brak kolorystyki pierwszego i ostatniego stopnia schodów wejściowych do budynku urzędu. Zarzucił brak większego zainteresowania problemami osób niepełnosprawnych. Jednocześnie podziękował radnemu Zbigniewowi Paradowskimu i burmistrzowi za podejmowane inicjatywy na rzecz osób niewidomych, szczególnie dzieci.

Przewodnicząca RM oznajmiła, iż rada doskonale rozumie problemy osób niepełnosprawnych, w tym niewidomych, czego dowodem może być szybka reakcja radnych na pismo PZN w sp. braku chodnika do siedziby Zarządu Koła Powiatowego przy ul. Kujawskiej. Wystąpiono bowiem do Starostwa Powiatowego o pomoc w tym zakresie.

Burmistrz dodał, iż jest obopólna zgoda władz samorządu gminnego jak i powiatowego, co do pomocy w budowie chodnika  do siedziby Zarządu Koła Powiatowego PZN przy ul. Kujawskiej. Starosta zapewnił, iż w 2010 r. zaplanowane zostaną w budżecie powiatu środki na budowę chodnika wzdłuż Borku przy ul. Klasztornej (w budżecie gminnym inwestycja miała być zrealizowana w 2009 r.). Zapewnienie to, pozwoli na pobudowanie chodnika w br. wzdłuż ul. Kujawskiej – do siedziby Zarządu Koła Powiatowego PZN.

Ponadto burmistrz poinformował, że w br. będzie przeprowadzona modernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy i obiekt, zgodnie ze sztuką budowlaną, zostanie w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Przewodnicząca RM przypomniała burmistrzowi o pobudowaniu kładki przez rzeczkę przy ul. Kujawskiej.

 

Sołtys Czermna Stanisław Pracki zwrócił się z pytaniem dot. możliwości podłączenia pięciu gospodarstw rolnych we wsi Guzowatka do wodociągu w Mochowie.

Burmistrz odpowiedział, iż w br. budżetowym zaplanowana jest budowa wodociągu: Obóz – Małomin. natomiast nie ma zabezpieczonych w tegorocznym budżecie gminnym środków finansowych na podłączenie tych gospodarstw do wodociągu w Mochowie. Zrealizowanie tego zadania w br. będzie możliwe wówczas, gdy znajdą się dodatkowe środki finansowe.

 

Wiceprzewodniczący RM Janusz Kozłowski, w imieniu mieszkańców ul. Dworcowej, zaapelował do burmistrza o wydanie zakazu poruszania się tą ulicą ciężkiego sprzętu – walca – firmy Bunte. Ponadto zwrócił uwagę na bardzo zły stan nawierzchni drogi przy tej ulicy – występują duże leje. Zasugerował także zrobienie dodatkowych przejść dla pieszych wzdłuż ul. Al. 1 Maja.

Burmistrz odpowiedział, iż firma Bunte ma zakaz poruszania się drogą przy ul. Dworcowej ciężkim sprzętem – walcem. Poinformował także o zobowiązaniu firmy Bunte do naprawy drogi przy skrzyżowaniu ulic. Kolejowej i Przemysłowej (przy figurce).

Odnośnie złego stanu drogi przy ul. Dworcowej powiedział, że takich dróg w mieście jest więcej. W ramach posiadanych środków finansowych ogłoszony zostanie przetarg na naprawę nawierzchni dróg ulicznych.

Zobowiązał się także do rozmów z Zarządem Dróg Powiatowych odnośnie dodatkowych przejść dla pieszych na ul. 1 Maja.

 

P. Michał Skibicki zwrócił uwagę na śmieci, wzdłuż dróżki nad jeziorem, prowadzącej na Okop. Zobowiązał się do posprzątania tego terenu w ramach odpracowywanych godzin na rzecz gminy. Z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet złożył najserdeczniejsze życzenia wszystkim paniom obecnym na sali obrad.

 

Wiceprzewodniczący RM, w im. radnych i obecnych na sali mężczyzn, także złożył najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Kobiet wszystkim paniom obecnym na sesji, a za pośrednictwem TV – także wszystkim mieszkankom naszego miasta i gminy.

 

Pkt 13

Zakończenie

 

Po całkowitym wyczerpaniu porządku obrad, Przewodnicząca Rady Miejskiej podziękowała wszystkim zebranym za udział w obradach.

Na tym obrady XXVII Sesji Rady Miejskiej w Skępem V kadencji zakończono.

 

Protokolant

mgr Zbigniew Małkiewicz

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska