PROTOKÓŁ NR XXVI/V/2009

 

SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

 

z dnia 30 stycznia 2009 roku

 

 

 

     Sesję rozpoczęto o godzinie 1330, obradom przewodniczyła Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Smużewska.

 

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Radni Rady Miejskiej w Skępem – wg załączonej listy obecności.

2. Zaproszeni goście – wg załączonej listy obecności.

3. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy:

·           Andrzej Gatyński           – burmistrz;

·           Józef Sobociński           – sekretarz;

·           Barbara Leśniewska      – skarbnik;

·           Stanisław Jabłoński       – kier. ref. oświaty;

·           Marian Gabryszewski    – insp.;

 

XXVI Sesję Rady Miejskiej w Skępem V kadencji otworzyła Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Smużewska, serdecznie witając radnych Rady Miejskiej, radnego powiatowego Tomasza Woźnickiego, Wicestarostę Lipnowskiego Piotra Wojciechowskiego, Komendanta Powiatowego PSP w Lipnie mł. bryg. Ireneusza Poturalskiego, Pierwszego z-cę Komendanta Powiatowego Policji mł. insp. Mariusza Biernackiego, Burmistrza Andrzeja Gatyńskiego, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, pracowników Urzędu Miasta i Gminy oraz pozostałych zaproszonych gości.

 

Pkt 1

Sprawy organizacyjne

 

Stwierdzenie prawomocności obrad

 

W posiedzeniu brało udział 14 radnych (na ogólną liczbę 15) i w związku z tym, Przewodnicząca RM stwierdziła prawomocność obrad.

 

 

Przyjęcie protokołu Nr XXV/V/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r.

 

Do protokołu XXV Sesji Rady Miejskiej nikt nie wniósł uwag i protokół zatwierdzono jednogłośnie.

 
Przyjęcie porządku obrad

 

Przewodnicząca RM odczytała projekt porządku obrad (w załączeniu).

Radni nie wnieśli uwag do projektuj porządku obrad i w wyniku przeprowadzonego głosowania przyjęty został  jednogłośnie.

 

Pkt 2

Informacja o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Miasta i Gminy Skępe za 2008 rok

 

Przewodnicząca RM oddała głos Prezesowi Oddziału Miejsko-Gminnego Zarządu OSP RP – Burmistrzowi Andrzejowi Gatyńskiemu. W swojej wypowiedzi (notatka w załączeniu) nawiązał do:

-         odbytych zebrań w jednostkach OSP na terenie gminy Skępe (9 jednostek OSP),

-         posiedzenia Zarządu Oddziału M-G ZOSP RP, na którym wybrano nowego Komendanta Gminnego OSP druha  Józefa Mielnika,

-         powołania nowego Komendanta Powiatowego PSP w Lipnie mł. bryg. Ireneusza Poturalskiego (od 5 stycznia br. pełni obowiązki komendanta).

Przewodnicząca RM podziękowała druhowi Józefowi Mielnikowi wyboru na Komendanta Gminnego OSP i następnie oddała mu głos.

Druh Józef Mielnik przedstawił zebranym informację o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie miasta i gminy (w załączeniu). Na zakończenie swojej wypowiedzi J. Mielnik złożył podziękowania druhowi Ryszardowi Szpanelewskiemu za długoletnią pracę jako kierowcy samochodu strażackiego i wniesiony wkład dla umacniania bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie gminy. Poinformował także, iż od 1 lutego br. druh R. Szpanelewski przechodzi na emeryturę, a na jego miejsce zatrudniony został nowy kierowca Krzysztof Śliwiński.

Burmistrz dodał, iż druh R. Szpanelewski przez 31 lat był kierowcą samochodu strażackiego przy OSP Skępe, w tym 21 lat zawodowo. Swoją pracą zasłużył się na rzecz ochrony przeciwpożarowej nie tylko na terenie Miasta i Gminy Skępe, ale także i powiatu. Z tejże okazji, w imieniu władz samorządowych, wręczył druhowi R. Szpanelewskiemu pamiątkowy grawerton.

Następnie Przewodnicząca RM oddała głos Komendantowi PPSP mł. bryg. Ireneuszowi Poturalskiemu. Przybliżył on zebranym dane statystyczne za ubiegły rok dotyczące przykrych zdarzeń, zaistniałych na terenie miasta i Gminy Skępe, a w szczególności nawiązał do 2 wypadków z osobami śmiertelnymi – pożaru we wsi Sarnowo i wypadku samochodowego (potrącenia osoby pieszej ze skutkiem śmiertelnym). Wskazał na tendencję rosnącą zdarzeń, w porównaniu do roku 2007 (wzrost o 45 zdarzeń). Na zakończenie swojej krótkiej wypowiedzi wyraził chęć współpracy i zadeklarował pomoc na rzecz umacniania bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej. Wyraził także nadzieję na współpracę i pomoc ze strony jednostek OSP gminy.

Przewodnicząca RM, w im. rady i społeczeństwa, złożyła podziękowania jednostkom OSP gminy za ratowanie dobytku i mienia oraz ochronę zdrowia i życia ludzi.

 

Pkt 3

Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta i Gminy Skępe za 2008 rok

 

Informację na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta i Gminy Skępe (w załączeniu) przedstawił pierwszy z-ca KPP mł. insp. Mariusz Biernacki. W swojej wypowiedzi nawiązał do poprawy bezpieczeństwa na terenie powiatu, w tym także na terenie Miasta i Gminy Skępe. Wskazał na zmianę charakteru służby, a mianowicie na wzrost liczby policjantów czuwających nad bezpieczeństwem i porządkiem publicznym w gminie. Poinformował zebranych, iż największym problemem są ośrodki wczasowe nad jeziorami oraz plaga nietrzeźwych kierowców (z roku na rok coraz większa). Nawiązał także do prowadzonych działań profilaktycznych wśród społeczeństwa – pracy prewencyjnej policji (szczególnie wśród młodzieży szkolnej). Wyraził słowa pochwały dla policjantów miejscowego Posterunku Policji. Oznajmił, iż wykonują oni ok. 1/3 wszystkich zadań i przedsięwzięć powiatowych w zakresie bezpieczeństwa publicznego. Zwrócił także uwagę na wymianę kadry policji miejscowego posterunku. Policjantom miejscowego posterunku pogratulował efektów służby. Zwrócił się z prośbą do władz samorządowych, o zakup lub dofinansowanie zakupu radaru miernika prędkości dla miejscowej policji.

Przewodnicząca RM podziękowała za wystąpienie i jednocześnie pogratulowała kierownikowi Posterunku Policji w Skępem Witoldowi Wiśniewskiemu za osiągnięcia na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta i gminy.

Następnie udzieliła głosu Wicestaroście Piotrowi Wojciechowskiemu. Wicestarosta oznajmił, iż władze powiatowe dostrzegają ważność przedsięwzięć podejmowanych przez powiatowe służby mundurowe. Podkreślił, iż środki przeznaczane na te zadania są istotne i duże. Udzielono m. in. pomocy PSP przy zakupie samochodu strażackiego w kwocie 200.000 zł. Corocznie samorząd powiatowy dofinansowuje jednostki OSP gmin, funkcjonujące na terenie powiatu. W 2009 roku planuje się przekazać na ten cel 45.000 zł (po 5.000 zł na każdą gminę). Pogratulował Komendzie Powiatowej Policji za osiągnięte wyniki w 2008 r. Oznajmił, iż jest komendą wiodąca w woj. Kujawsko-Pomorskim. Ustosunkował się także do spadkowej tendencji przestępczej i wykroczeniowej na terenie powiatu. Poinformował o planach budowy nowej Komendy Powiatowej Policji. Na zakończenie podziękował wszystkim powiatowym służbom mundurowym za codzienną pracę na rzecz bezpieczeństwa przeciwpożarowego i publicznego, życzył sukcesów                    w dalszej pracy.

Przewodnicząca RM zapewniła, iż o ile będzie to możliwe, władze samorządowe uwzględnią pomoc w zakupie radaru miernika prędkości dla miejscowych policjantów.

Burmistrz A. Gatyński zwrócił się z pytaniami dotyczącymi:

-         uzupełnienia stanu etatowego Posterunku Policji w Skępem,

-         zwiększenia pomocy ze strony KPP w okresie wakacji,

-         kosztu zakupu radaru miernika prędkości.

Podziękował także służbom mundurowym za współpracę.

M. Biernacki odpowiedział, iż stan etatowy posterunku wynosi 8 policjantów. Obecnie pracuje 6 policjantów (2 przeszło na emeryturę). Zapewnił, iż będzie się starał uzupełnić 2 brakujące wakaty. Odnośnie pomocy w okresie wakacyjnym powiedział, iż w 2008 r. zostali dodatkowo w tym celu skierowani policjanci z Lipna. Jednakże sami policjanci i tak nie byli w stanie zapewnić bezpieczeństwa. Do współpracy więc zaprosił przedstawicieli różnych służb, które w swoim zakresie działania mają zapewnienie bezpieczeństwa, jak choćby: Straż Pożarna, służby weterynaryjne, SANEPID, Straż Rybacka, Służba Ochrony Kolei, Żandarmeria Wojskowa, itp. Przedsięwzięcia te dały rezultaty, dla przykładu: w 2007 r. zanotowano 29 utonięć, gdy w 2008 r. tylko 2 utonięcia. Zapewnił, iż będzie się starał, aby takie działania były kontynuowane także w 2009 roku. Następnie poinformował, iż cena radaru miernika prędkości wynosi ok. 9.000zł. Zwrócił przy tym uwagę, na profilaktyczne działanie tego urządzenia.

Radny Witold Jankowski poruszył problem cięć budżetowych w dobie kryzysu, w tym także i w policji.

M. Biernacki odpowiedział, iż bezpieczeństwo to taka dziedzina, na której nie można oszczędzać. Uważa, że policja w dobie kryzysu sobie poradzi.

Przewodnicząca RM jeszcze raz podziękowała za złożoną informację o stanie bezpieczeństwa publicznego i deklaracje.

 

Pkt 4

Przedstawienie sprawozdania z działalności MGOPS w Skępem za 2008 rok

 

Sprawozdanie z działalności MGOPS w Skępem za 2008 r. (w załączeniu) przedstawiła kier. Ewa Wojciechowska. Nadmieniła, iż MGOPS w Skępem jest jednym z lepiej funkcjonujących ośrodków w woj. Kujawsko-Pomorskim. Ośrodek wymieniany jest na organizowanych konferencjach przez Urząd Wojewódzki jak i Urząd Marszałkowski. Świadczy o tym również, przyznana na nowy projekt lokacja środków w wysokości   159.196 zł, z czego wkład własny będzie stanowił kwotę ok. 16.000 zł. Dodała, iż dobre wyniki ośrodka są zasługą dobrze i rzetelnie pracujących pracowników socjalnych.

Przewodnicząca RM podziękowała za złożenie obszernej i szczegółowej informacji, zwracając przy tym uwagę na inicjatywę w pozyskiwaniu środków w ramach realizowanych programów.

Radny Andrzej Meller, w imieniu własnym i osób potrzebujących podziękował, za udzielaną pomoc socjalną.

Pkt 5

Podjęcie uchwały w sp. uchylenia uchwały, zmieniającą uchwałę w sp. Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

 

Uzasadnienie do projektu uchwały (w załączeniu) przedstawił sekretarz Józef Sobociński. Nadmienił, iż rada już wcześniej podjęła uchwałę zmieniającą – w dniu 2 września 2008 r. – i podjęta uchwała przez radę w dniu 5 grudnia 2008 r. w tej samej sprawie stała się bezprzedmiotowa.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodnicząca RM odczytała treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie.

 

Pkt 6

Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sp. uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Miasta i Gminy Skępe na 2009 rok oraz Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2009 dla Miasta i Gminy Skępe

 

W uzasadnieniu do projektu uchwały (w załączeniu) Przewodnicząca  MGKRPA Ewa Pilewska powiedziała, że po konsultacji z pełnomocnikiem wojewody (w tym miejscu odczytała opinię w przedmiotowej sprawie), ustawa o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nie wymienia zadań, które zostały zaplanowane do finansowania w ramach Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Dlatego też, należy wykreślić z programu pkt 9 (dot. dofinansowania izby wytrzeźwień) i pkt 10 (dot. pokrycia kosztów zakupu leków) w § 3.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodnicząca RM odczytała treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie.

 

Pkt 7

Podjęcie uchwały w sp. dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem

 

Uzasadnienie do projektu uchwały (w załączeniu) przedstawił sekretarz Józef Sobociński. Nadmienił, iż w piśmie wojewody z dnia 22 grudnia 2008 r. wskazano, że przyznanie nagrody jubileuszowej oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla wójtów, burmistrzów, prezydentów i starostów, należy do wyłącznej kompetencji rad gmin. Natomiast w otrzymanym piśmie z dnia 23 stycznia 2009 r. podniesiono, że zarówno uprawnienie do nagrody jubileuszowej, jak też dodatkowego wynagrodzenia rocznego wynika wprost z przepisów ustawowych i że jest to czynność typowo techniczna. Zajęcie stanowiska, co do potrzeby podejmowania uchwały w tej sprawie zapowiedziała także Kancelaria Premiera, a wojewoda zapewnił, że do czasu rozstrzygnięcia, co do interpretacji przedmiotowego zagadnienia, nie będzie podejmował czynności nadzorczych. Ponadto radni na ostatnim posiedzeniu komisji jednoznacznie opowiedzieli się za wywołaniem uchwały.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodnicząca RM odczytała treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie.

 

Pkt 8

Podjęcie uchwały w sp. przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2009 rok

 

Zgodnie z art. 18a ust. 4 i art. 21 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym – komisje rady wykonują swoje zadania w oparciu o plan pracy przyjęty przez radę.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Halina Kalinowska przedstawiła zebranym plan pracy komisji na 2009 rok (w załączeniu).

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodnicząca RM odczytała treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie.

 

 

Pkt 9

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej i stałych komisji za 2008 r.

 

Sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej w Skępem przedstawiła Przewodnicząca Rady (w załączeniu do protokołu).

Sprawozdania z pracy poszczególnych komisji Rady Miejskiej przedstawili kolejno ich przewodniczący (w załączeniu do protokołu).

 

Pkt 10

Przyjęcie planów pracy Rady Miejskiej i stałych komisji za 2008 r.

 

Plan pracy Rady Miejskiej na 2008 rok przedstawiła Przewodnicząca Rady (w załączeniu do protokołu).

Plany pracy poszczególnych komisji Rady Miejskiej przedstawili kolejno ich przewodniczący (w załączeniu do protokołu).

  

Pkt 11

Przedstawienie informacji o pracy burmistrza w okresie między sesjami rady

 

Burmistrz przedstawił informację (w załączeniu) w zakresie:

-         wydanych zarządzeń burmistrza dot. zmian do budżetu gminy na 2008 r. (1 zarządzenie na kwotę 16.014 zł);

-         prac wykonanych przez pracowników robót gospodarczych i publicznych;

-         zamówień publicznych;

-         projektów przeznaczonych do współfinansowania w ramach funduszy strukturalnych oraz pozostałych funduszy;

-         gospodarki mieniem komunalnym i planowania przestrzennego. Burmistrz zaapelował do sołtysów o dokonanie zwrotu ogłoszeń i obwieszczeń w sp. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

-         dostosowania infrastruktury do potrzeb gminy, w związku z przebudowywaną drogą krajową nr 10 (protokół ze spotkania w przedmiotowej sp. w Starostwie Powiatowym Lipnie);

-         sprzedaży pojemników na odpady komunalne. Zwrócił się z prośbą do właściwej komisji rady, sołtysów, rad sołeckich, o zajęcie się przedmiotową tematyką;

Ponadto burmistrz poinformował o:

-         przywrócenia kursowania autokaru szkolnego (wtorek, środa) przewożącego małe dzieci ze SP w Skępem do Huty – Obozu, w godzinach wcześniejszych;

-         możliwości zasypania, na prośbę mieszkańców – w porozumieniu z KP PSP w Lipnie – basenu przeciwpożarowego w Wólce;

-         możliwości budowy lodowisk przyszkolnych;

-         bezpłatnych badaniach mammograficznych (dla kobiet w wieku 50 – 69 lat (informacja w załączeniu);

-         otrzymanym piśmie od Zarządu Koła Powiatowego Polskiego Związku Niewidomych w sp. wybudowania chodnika dla pieszych, od ul. Dobrzyńskiej do ul. Kwiatowej – siedziby biura PZN. Burmistrz powiedział, iż zwróci się z pismem do Starosty Lipnowskiego o pomoc przy budowie chodnika (inwestycja przyjęta w budżecie), od ul. Licealnej do sklepu Lewiatan (p. Mielnika). Pomoc mogłaby np. polegać na zapewnieniu materiału. Wówczas można by zrealizować dodatkowo inwestycję budowy chodnika, zgłoszoną przez PZN, a nie ujętą w planie budżetowym na 2009 rok.

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionych informacji.

 

Pkt 12

Wolne wnioski i zapytania

 

Pan Ryszard Szewczyk zwrócił się po raz trzeci z pytaniem dot. odpowiedzi na przedstawione przez niego zarzuty, w związku z termomodernizacją budynku SP w Skępem.

W odpowiedzi Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Halina Kalinowska poinformowała, że w przedmiotowej sp. w dniu 6 stycznia odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli członkowie Komisji Rewizyjnej, Wiceprzewodniczący RM Janusz Kozłowski, Burmistrz Andrzej Gatyński, Dyr. SP w Skępem Maria Stankiewicz oraz pełnomocnik wykonawcy PHU „PRO-MET” Zbigniew Kalisz. Następnie odczytała opinię pełnomocnika wykonawcy Zbigniewa Kalisza do przedstawionych zarzutów (notatka służbowa w załączeniu). Na zakończenie oznajmiła, iż efektem spotkania było przedłużenie gwarancji na wykonane roboty z 36 miesięcy do 60 miesięcy.

Pan Ryszard Szewczyk wyraził swoje zdumienie faktem, iż jako człowiek stawiający zarzuty, nie został zaproszony na spotkanie w przedmiotowej sprawie. Nadmienił, iż jest w posiadaniu filmu nagranego kamerą, punkt po punkcie realizowanych robót. Zapewnił, iż każdy radny może się z tym materiałem filmowym zapoznać. Dalej zaczął przedstawiać zarzuty, wcześniej już zgłaszane.

Radny Witold Jankowski poprosił Przewodniczącą RM o przerwanie ponownie zgłaszanych zarzutów.

P. R. Szewczyk prosił, aby mu nie przerywać udzielonego głosu i oznajmił, iż jak się wypowiadał radny W. Jankowski, to mu nie przerywał.

Przewodnicząca RM przywołała dyskutujących do porządku i udzieliła ponownie głosu Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej H. Kalinowskiej.

H. Kalinowska powiedziała, że może to i z jej winy p. Szewczyk nie został zaproszony na spotkanie, jednocześnie oznajmiając, iż sugerowała się tym, że do Rady Miejskiej czy Komisji Rewizyjnej nie wpłynęło oficjalnie żadne pismo w przedmiotowej sprawie. Jedynie zostały sformułowane same zarzuty podczas obrad sesji rady. Jednocześnie wyraziła chęć obejrzenia materiału filmowego, będącego w posiadaniu p. Szewczyka.

Przewodnicząca RM zasugerowała p. R. Szewczykowi, aby sformułował wniosek na piśmie i skierował go do Komisji Rewizyjnej. Wyraziła przy tym swój optymizm w doprowadzeniu przedmiotowej sprawy do końca i wypracowaniu konkretnych wniosków, które później przedstawione zostaną wysokiej radzie.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej H. Kalinowska także poprosiła p. R. Szewczyka o oficjalne złożenie pisma w przedmiotowej sprawie do Komisji Rewizyjnej lub Rady Miejskiej, co pozwoli na zwołanie posiedzenia komisji. Zapewniła przy tym, iż na posiedzenie komisji zaprosi zainteresowane osoby, w tym p. R. Szewczyka.

Przewodnicząca RM wyraziła zadowolenie z zajętego stanowiska Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej.

Wiceprzewodniczący RM Janusz Kozłowski przypomniał, że kilka miesięcy temu, kiedy na sesji p. R. Szewczyk przedstawił zarzuty, to rada wyraźnie się opowiedziała za zwołaniem posiedzenia Komisji Rewizyjnej. Nie chodziło o zwołanie jakiegoś tam spotkania – oznajmił – lecz posiedzenia Komisji Rewizyjnej z zainteresowanymi stronami, czyli: wykonawcą, projektantem (o którym nic się nie wspomina), stawiającym zarzuty p. Szewczykiem oraz ewentualnie z zainteresowanymi osobami w sprawie. Wyraził przy tym nadzieję, że jest to cały czas aktualne.

Radny Zbigniew Paradowski zwrócił się z prośbą do Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej o przytoczenie wypowiedzi członków Komisji Rewizyjnej uczestniczących w spotkaniu – konkretnie jakie było ich stanowisko, co do odpowiedzi p. Kalisza (pełnomocnika wykonawcy) na postawione zarzuty.

Przewodnicząca RM zaproponowała powrócenie do zgłoszonego tematu przez radnego Z. Paradowskiego, gdy zgromadzonych będzie więcej materiałów.

Radny Mieczysław Weber opowiedział się za wysłuchaniem drugiej strony w przedmiotowej sprawie (p. R. Szewczyka).

Radny Mirosław Redecki powiedział, że jeżeli zdaniem p. R. Szewczyka zostało popełnione przestępstwo, to powinien ten fakt zgłosić do prokuratury. Rada – jego zdaniem – nie jest na tym etapie, aby rozstrzygać, czy inwestycja została dobrze wykonana, czy też nie. Zasugerował, że jeżeli były błędy i są na to dowody, to należy zgłosić to prokuraturze i nie zawracać głowy radnym. Oznajmił, iż rada ma ważniejsze sprawy, jak choćby kładzenie kostki na drogach – choć nie zawsze tam, gdzie kłaść się powinno.

Radny Roman Targański – zwracając się do przedmówcy – powiedział, iż się z nim nie zgadza. Jego zdaniem Komisja Rewizyjna jest właśnie od rozstrzygania takich spraw. Oznajmił, iż było mu przykro, że na spotkanie nie został zaproszony p. R. Szewczyk i wysłuchano tylko jedną stronę. Żal mu jest tylko tej firmy (wykonawcy) – powiedział – gdyż dbając o swoją reputację nie miała możliwości wysłuchania stawianych zarzutów przez drugą stronę. Sugerował zwołanie spotkania i wysłuchanie dwóch stron w przedmiotowej sprawie.

Radny Józef Jagas zwrócił się z pytaniem do członków Komisji Rewizyjnej: dlaczego na odbytym spotkaniu nie poruszono braku drugiej strony?

Radny Roman Targański oznajmił, iż brak drugiej strony w sprawie był zgłaszany zaraz na początku spotkania. Podniósł, iż to Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej decyduje, kogo zapraszać na posiedzenia komisji, czy też spotkania. Natomiast pozostali członkowie komisji mogą tylko wnioskować o zaproszenie innych osób spoza komisji.

Radny Zbigniew Paradowski powiedział, że wysłuchując dwóch stron w sprawie: p. Kalisza (pełnomocnika wykonawcy) i p. R. Szewczyka (stawiającego zarzuty) nie uzyska się jednoznacznej odpowiedzi w przedmiotowej sprawie. Jego zdaniem powinna być powołana trzecia osoba, znająca się na sztuce budowlanej – ekspert, fachowiec – która po wysłuchaniu obu stron, wydałaby opinię w przedmiotowej sprawie.

Przewodnicząca RM oznajmiła, iż zarówno Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej jak i ona, mogą takiego eksperta powołać, w celu zajęcia stanowiska w sprawie. Jednakże zaproponowała, aby najpierw spróbować rozstrzygnąć i wypracować końcowe wnioski, w ramach pracy Komisji Rewizyjnej. Natomiast, gdy wypracowane ostateczne wnioski komisji będą niezadowalające i zajdzie konieczność dokonania ekspertyzy dla wyjaśnienia sprawy i radni się za takim rozwiązaniem opowiedzą, to dla dobra sprawy zapewniła powołanie eksperta.

Radny W. Jankowski zasugerował, aby w przypadku powołania eksperta dla wyjaśnienia sprawy, koszty ekspertyzy pokryła strona przegrana.

P. R. Szewczyk zapewnił, iż w przypadku przegrania przez niego sprawy, pokryje koszty ekspertyzy.

 

Pkt 13

Zakończenie

 

Po całkowitym wyczerpaniu porządku obrad, Przewodnicząca Rady Miejskiej podziękowała wszystkim zebranym za udział w obradach.

Na tym obrady XXVI Sesji Rady Miejskiej w Skępem V kadencji zakończono.

 

Protokolant

mgr Zbigniew Małkiewicz

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska