UCHWAŁA Nr XXI/ 141 /2005

RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 30 marca 2005 roku

 

w sprawie: zmian w budżecie gminy Skępe na 2005 rok.

        

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm. ) oraz art. 109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148  z późn.zm.)

 

R A D A   M I E J S K A

uchwala, co następuje :

 

§ 1

W uchwale Nr XIX/128/2004 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok zmienionej:

 - Uchwałą Nr XX/136/2005 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 25.02.2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Dochody budżetu miasta i gminy na 2005 rok w wysokości  13.386.317,00 zł

w tym:

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości  2.070.800,00 zł

b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości (zał. nr 11)  100.275,00 zł

c) subwencja ogólna w wysokości  7.114.710,00 zł

z tego:

- część oświatowa w wysokości  4.818.785,00 zł

- część równoważąca w wysokości  2.295.925,00 zł

d) dochody związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości  1.000,00 zł

2. Szczegółowy podział dochodów według źródeł powstawania zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Wydatki budżetu miasta i gminy w wysokości  17.064.880,00 zł

w tym:

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości  2.070.800,00 zł

b) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 100.275,00zł

c) wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.000,00 zł

2. W wydatkach określonych w § 2 pkt 1 wyodrębnia się:

a) wydatki bieżące w wysokości  12.267.802,00 zł

w tym na:

- wynagrodzenia w wysokości  5.052.418,00 zł

- pochodne od wynagrodzeń w wysokości  1.067.092,00 zł

- obsługę długu publicznego w wysokości  21.500,00 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości  4.797.078,00 zł 
    w tym wydatki na programy z funduszy strukturalnych i spójności UE  1.220.180,00 zł

3. Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Szczegółowy podział dochodów i wydatków (plan finansowy) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami określonych w § 1 pkt a) i § 2 pkt a) zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości  3.678.563,00 zł

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu jest:

   a) pożyczka  2.156.000,00 zł

  - z WFOŚIGW –  1.531.053,00 zł

  - na prefinansownie środków unijnych – 624.947,00 zł

b) kredyt bankowy  1.522.563,00 zł

3.  Ustala się:

- przychody budżetu w wysokości  3.796.563,00 zł

- rozchody budżetu w wysokości  118.000,00 zł

Przychody i rozchody sklasyfikowano według paragrafów określających źródło przychodu lub rodzaj, rozchody zestawione są w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

4.  Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

5.  Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

6.  Załącznik Nr 10 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

7.  Załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Pozostałe paragrafy nie ulegają zmianie.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Burmistrz