UCHWAŁA Nr XXVIII/191/09

 RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 27 marca 2009r.

 

w sprawie sprzedaży akcji Banku Ochrony Środowiska S.A.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337 , z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173 poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223 ,poz.1458 ),  uchwala się, co następuje:

 

§ 1.Wyrazić zgodę na zbycie 100 szt. (słownie: sto sztuk) akcji zwykłych na okaziciela Banku Ochrony Środowiska S.A., Warszawa, Al.Solidarności 104,   serii G od nr 0352799 do nr 0352898  za cenę wolnorynkową uzyskaną w drodze oferty publicznej .

§ 2.Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska