UCHWAŁA Nr XXVIII/192/09

RADY  MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 27 marca 2009  roku

 

 

w sprawie zmiany opisu granic obwodu głosowania

 

            Na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (DZ. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza,  uchwala się, co następuje :

 

§ 1. W związku z utworzeniem nowych ulic w opisie granic obwodów głosowania ustalonych uchwałą Nr VI/39/2007 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 27.04.2007 r. w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w Skępem, wprowadza się następujące zmiany :

1)                  do obwodu głosowania Nr 1 dopisuje się nowo utworzone ulice:

a)                  Dworska Góra,

b)                  Torfowa

 

§ 2. Podział Miasta i Gminy na obwody głosowania, po dokonanych zmianach opisu
granic, stanowi załącznik do uchwały.

 

§ 3. Uchwałę o zmianie granic obwodu głosowania przesyła się Wojewodzie Kujawsko – Pomorskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu we Włocławku.

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

 

§ 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko –
Pomorskiego oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu.

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska