UCHWAŁA Nr XXVIII/ 193/2009

RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 27 marca 2009 roku

 

 

 

w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowych

            Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz  z art. 13, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami(tekst jednolity, Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) uchwala  się co następuje:

 

§1. Wyrazić zgodę na zbycie następujących nieruchomości:

1)      Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Szczekarzewo oznaczona  w  ewidencji gruntów jako działka nr 103 o pow.

2)      Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości  Łąkie oznaczona w  ewidencji gruntów jako działka nr 322/2 o pow.0,27 ha zapisana w księdze wieczystej KW nr 20589, stanowiące własność Miasta i Gminy Skępe .

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska