UCHWAŁA Nr XXVIII/194/2009

RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 27 marca 2009 roku

 

 

w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowych

           

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz  z art. 231 § 2. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) uchwala  się co następuje: 

 

§1. Wyrazić zgodę na zbycie następujących nieruchomości gruntowych:

1)      Nieruchomość gruntową położoną  w  Skępem oznaczoną w ewidencji gruntów obręb: Skępe nr 8  jako działka nr: 795/15 o pow.0,4875 ha zapisana w księdze wieczystej KW nr 20586,

2)      Nieruchomość gruntową położoną  w  Józefkowie, obręb Żagno oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 53/3 o pow.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska