UCHWAŁA Nr XXVIII/198/2009

RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia  27 marca  2009 roku

                     

w  sprawie  przystąpienia Miasta i Gminy Skępe do realizacji projektu pt. „Edukacja przedszkolna szansą na lepszy rozwój dzieci”, w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/9.1.1/2009, Poddziałania  9.1.1. „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej”, Działania 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Priorytet IX „ Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

            Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.[1])  uchwala  się,  co  następuje:

 

            § 1. 1. Miasto i Gmina Skępe zamierza przystąpić do realizacji projektu partnerskiego pt. „Edukacja przedszkolna szansą na lepszy rozwój dzieci”, w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/9.1.1/2009, Poddziałania 9.1.1. „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej”, Działania 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Priorytet IX „Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

2. Liderem w/w projektu partnerskiego będzie Fundacja na Rzecz Edukacji w Toruniu, która zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie projektu w ramach PO KL, Poddziałanie 9.1.1. i po uzyskaniu dofinansowania zamierza realizować projekt wspólnie z Miastem i Gminą Skępe.

 

§ 2.  Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Skępe do podpisania umowy w sprawie wspólnej realizacji projektu „Edukacja przedszkolna szansą na lepszy rozwój dzieci”, w ramach  PO KL,  Poddziałania 9.1.1.

 

            § 3. 1. Gmina tytułem wkładu własnego zobowiązuje się do przeznaczenia środków finansowych wynoszących do 1,5 % środków wydatkowanych na działania związane z realizacja projektu.

 

2. Środki określone w punkcie 1 zostaną przekazane w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia realizacji projektu, Fundacji na Rzecz Edukacji – wnioskodawcy projektu w ramach Poddziałania 9.1.1. programu określonego w  § 1 niniejszej uchwały.

 

            § 4. Wykonanie  uchwały  powierza  się  Burmistrzowi  Miasta  i  Gminy  Skępe.

 

            § 5. Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia.   

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska


 

 

 

                           [1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz.1441 Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337 , z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173 poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458