PROTOKÓŁ NR XXVIII/V/2009

 

SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

 

z dnia 27 marca 2009 roku

 

 

 

 

 

     Sesję rozpoczęto o godzinie 1400, obradom przewodniczyła Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Smużewska.

 

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Radni Rady Miejskiej w Skępem – wg załączonej listy obecności.

2. Zaproszeni goście – wg załączonej listy obecności.

3. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy:

·       Barbara Leśniewska                 – skarbnik;

·       Stanisław Jabłoński                   – kier. ref. oświaty;

·       Marian Gabryszewski               – insp.,

·       Agnieszka Skowrońska             – ref.          

 

XXVIII Sesję Rady Miejskiej w Skępem V kadencji otworzyła Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Smużewska, serdecznie witając radnych Rady Miejskiej, Burmistrza Andrzeja Gatyńskiego, pierwszego zastępcę komendanta KPP w Lipnie podinsp. Stanisława Milarskiego, pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Skępem oraz pozostałych zaproszonych gości.

 

Pkt 1

Sprawy organizacyjne

Stwierdzenie prawomocności obrad

 

W posiedzeniu brało udział 15 radnych i w związku z tym, Przewodnicząca RM stwierdziła prawomocność obrad.

 

 

Przyjęcie protokołu Nr XXVII/V/2009 z dnia 4 marca 2009 r.

 

Do protokołu XXVII Sesji Rady Miejskiej nikt nie wniósł uwag i protokół zatwierdzono jednogłośnie.

 

Przyjęcie porządku obrad

 

Przewodnicząca RM odczytała projekt porządku obrad (w załączeniu).

Do projektu porządku obrad odnieśli się:

Burmistrz Andrzej Gatyński zgłosił formalny wniosek o poszerzenie projektu porządku obrad, o punkt dot. projektu uchwały (druk nr 10) zmieniającej uchwałę zmieniającą w sp. przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Skępe (stanowiący pkt 11 projektu porządku obrad).

W uzasadnieniu do projektu uchwały ref. Agnieszka Skowrońska oznajmiła, że Rada Miejska zgodnie z art. 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym podejmuje uchwały o przystąpieniu do sporządzenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.

Konieczność przystąpienia do zmiany uchwały wynika z faktu, iż gmina ma szansę przejęcia gruntów od ANR położonych w miejscowości Wioska i oznaczonych nr ewidencyjnymi: 9/7, 9/1, 35.

Aby było możliwe przejęcie tych gruntów, należy zmienić ich przeznaczenie z terenów rolnych na budowlane.

Burmistrz dodał, iż podjęcie uchwały umożliwi prowadzenie pertraktacji z ANR, odnośnie przejęcia przez gminę przedmiotowych terenów.

W wyniku przeprowadzonego głosowania wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Radni nie wnieśli dalszych uwag i wniosków do projektu porządku obrad i w wyniku przeprowadzonego głosowania przyjęty został  jednogłośnie.

 

Przed przystąpieniem do omawiania dalszych punktów porządku obrad, Przewodnicząca RM oddała głos zaproszonemu na dzisiejszą sesję pierwszemu zastępcy KPP w Lipnie podinsp. Stanisławowi Milarskiemu.

Podziękował on za zaproszenie na obrady dzisiejszej sesji oraz za udzielane wsparcie ze strony samorządu gminnego dla miejscowej policji. Oznajmił, iż pozyskiwane przez policję dodatkowe środki pozwalają na zwiększenie zaangażowania sił i środków, w celu podnoszenia poziomu bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy.

Jednocześnie zapowiedział wzmocnienie o 1 osobę i dodatkowe doposażenie w samochód miejscowego Posterunku Policji.

Zwrócił się także z prośbą do samorządu gminnego o pomoc w zakupie ręcznego miernika prędkości, z przeznaczeniem dla Posterunku Policji w Skępem. Zapewnił, iż wpłynie to na znaczne podniesienie poziomu bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy.

 

Pkt 2

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sp. uchwalenia budżetu Gminy Skępe na 2008 r.

 

W uzasadnieniu do projektu uchwały (w załączeniu) skarbnik Barbara Leśniewska powiedziała, iż planuje się wzrost dochodów o kwotę 382.041 zł, natomiast w wydatkach zwiększenie o kwotę 580.041 zł.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący RM Janusz Kozłowski odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie.

 

Pkt 3

Podjęcie uchwały w sp. sprzedaży akcji Banku Ochrony Środowiska S.A.

 

Uzasadnienie do projektu uchwały (w załączeniu) przedstawiła skarbnik Barbara Leśniewska.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodnicząca RM odczytała treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie.

 

Pkt 4

Podjęcie uchwały w sp. zmiany opisu granic obwodu głosowania

 

W uzasadnieniu do projektu uchwały w sp. zmiany opisu granic obwodu głosowania (w załączeniu) burmistrz powiedział, iż wywołanie uchwały podyktowane jest utworzeniem nowych dwóch ulic: Dworska Góra i Torfowa.

 

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodnicząca RM odczytała treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie.

 

Pkt 5

Podjęcie uchwały w sp. zbycia nieruchomości gruntowych

 

Uzasadniając projekt uchwały ref. Agnieszka Skowrońska powiedziała, iż dotyczy on zbycia nieruchomości gruntowych, w drodze przetargowej, położonych w miejscowościach: Szczekarzewo i Łąkie (uzasadnienie w załączeniu).

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodnicząca RM odczytała treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie.

 

Pkt 6

Podjęcie uchwały w sp. zbycia nieruchomości gruntowych

 

W uzasadnieniu do projektu uchwały (w załączeniu) ref. Agnieszka Skowrońska oznajmiła, iż projekt uchwały dot. zbycia nieruchomości gruntowych położonych w Skępem i Józefkowie, w drodze bezprzetargowej, na podstawie art. 231 KC.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodnicząca RM odczytała treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie.

 

Pkt 7

Podjęcie uchwały w sp. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skępe dla wybranego obszaru w miejscowości Żagno

 

Uzasadnienie do projektu uchwały (w załączeniu) przedstawiła ref. Agnieszka Skowrońska.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący RM Janusz Kozłowski odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie.

 

Pkt 8

Podjęcie uchwały w sp. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skępe dla wybranego obszaru w miejscowości Rumunki Skępskie

 

Uzasadnienie do projektu uchwały (w załączeniu) przedstawiła ref. Agnieszka Skowrońska.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodnicząca RM odczytała treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie.

 

Pkt 9

Podjęcie uchwały w sp. regulaminu wynagradzania nauczycieli

 

Uzasadniając projekt uchwały (w załączeniu) kier. Stanisław Jabłoński oznajmił, iż odbyły się w sumie cztery spotkania strony samorządowej z przedstawicielami związków zawodowych nauczycieli w sprawie uzgodnień regulaminu wynagradzania nauczycieli.

Odniósł się do rozbieżności, w uzgodnieniach dotyczących wysokości dodatku funkcyjnego za wychowawstwo w klasie.

Przewodnicząca RM przedstawiła zebranym wnioski (w załączeniu) wypracowane przez Komisję Oświaty … podczas posiedzenia w dniu 20 marca 2009 roku.

Następnie poddała pod głosowanie zgłoszone wnioski:

  1. W wyniku przeprowadzonego głosowania, wniosek o podwyższenie wysokości miesięcznej stawki dodatku funkcyjnego dla wychowawcy klasy - § 5 ust. 4 pkt 5 regulaminu wynagradzania nauczycieli – z kwoty: 100 zł do 120 zł – został odrzucony bezwzględną większością głosów:

-         za przyjęciem wniosku oddano 7  głosów;

-         przeciwko zgłoszonemu wnioskowi oddano 6 głosów;

-         głosów wstrzymujących się oddano 2.

  1. W wyniku przeprowadzonego głosowania, wniosek o podwyższenie wysokości miesięcznej stawki dodatku funkcyjnego dla dyrektora przedszkola dwuoddziałowego – § 5 ust. 4 pkt 3 regulaminu wynagradzania nauczycieli –  z kwoty o rozpiętości: 300 – 650 zł do 300 –700 zł – został przyjęty jednogłośnie.

Radny Sławomir Chrobak zgłosił wniosek o podwyższenie wysokości miesięcznej stawki dodatku funkcyjnego dla wychowawcy klasy - § 5 ust. 4 pkt 5 regulaminu wynagradzania nauczycieli –  z kwoty: 100 zł do 110 zł.

W wyniku przeprowadzonego głosowania wniosek został przyjęty bezwględną większością głosów:

-         za przyjęciem wniosku oddano 10  głosów;

-         głosów przeciwnych nie oddano;

-         głosów wstrzymujących się oddano 5.

Radni nie wnieśli innych uwag i wniosków do projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący RM Janusz Kozłowski odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie.

 

Pkt 10

Podjęcie uchwały w sp. przystąpienia Miasta i Gminy Skępe do realizacji projektu pt. „Edukacja przedszkolna szansą na lepszy rozwój dzieci”, w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/9.1.1/2009, Poddziałania 9.1.1. „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej”, Działania 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Priorytet IX „Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Uzasadnienie do projektu uchwały (w załączeniu) przedstawił kier. Stanisław Jabłoński. Nadmienił, iż celem głównym realizacji projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci pochodzących z obszarów wiejskich, poprzez upowszechnienie dostępu do edukacji przedszkolnej, wzbogacenie oferty i budowanie pozytywnego wizerunku istniejących przedszkoli oraz podnoszenie świadomości rodziców, w zakresie znaczenia edukacji przedszkolnej.

Przewodnicząca RM dodała, iż fundacja będzie mogła dofinansowywać edukację przedszkolną w zakresie dodatkowych zajęć, jak i doposażenie sprzętu i środków dydaktycznych dla dzieci.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący RM Janusz Kozłowski odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie.

Pkt 11

Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę zmieniającą w sp. przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Skępe

 

Uzasadnienie do projektu uchwały – jak w pkt 1 protokołu.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodnicząca RM odczytała treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie.

 

Pkt 12

Przedstawienie informacji o pracy burmistrza w okresie między sesjami rady

 

Burmistrz przedstawił informację (w załączeniu) w zakresie:

-         wykonania podjętych uchwał XXVII Sesji RM;

-         zgłoszonych sugestii przez radnych na posiedzeniu komisji w dniu 24.03.2009 r.;

-         prac wykonanych przez pracowników robót gospodarczych i publicznych;

-         zamówień publicznych;

-         projektów przeznaczonych do współfinansowania w ramach funduszy strukturalnych oraz pozostałych funduszy;

-         gospodarki mieniem komunalnym i planowania przestrzennego;

-         inwestycji i remontów dróg na terenie gminy;

-         gwarancji wynikających z umów inwestycyjnych na drogach gminnych.

Ponadto burmistrz poinformował o:

-         uzyskaniu pozytywnej opinii RIO z wykonania budżetu za 2008 r.;

-         możliwości rozbicia na trzy transze wypłaty stypendium;

-         rozmowach z firmą Bunte odnośnie naprawy dróg (ul. Kolejowa i ul. Dworcowa);

-         odbytym spotkaniu wójtów i burmistrzów zorganizowanym w Bydgoszczy nt. przyszłości działalności i funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego;

-         wyrażeniu zgody przez Komendę Powiatową PSP w Lipnie na zasypanie zbiornika ppoż. w Wólce;

-         zatrudnieniu na przełomie kwietnia i maja 27 osób w ramach robót publicznych;

-         odbytym spotkaniu z komendantem i jego zastępcą KPP w Lipnie nt. dalszej współpracy w zakresie poprawy bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy.

Radni nie mieli uwag do przedstawionej informacji.

 

Pkt 13

Wolne wnioski i zapytania

 

Wiceprzewodniczący RM Janusz Kozłowski zwrócił się z prośbą do burmistrza o spowodowanie postawienia zadaszenia na przystanku autobusowym w Łąkiem (k. jeziora) – istniejące zadaszenie skradziono lub zostało zdmuchnięte przez wiatr.

Sołtys Boguchwały Wanda Lisiecka poruszyła problem rozliczania się z faktur, przy refundacji przyznanego stypendium. Powiedziała, że nie uwzględniane są faktury za korzystanie przez dzieci z posiłków obiadowych.

Przewodnicząca RM poprosiła kier. Stanisława Jabłońskiego o bliższe zapoznanie się i udzielenie wyjaśnień, w przedstawionej przez sołtysa sprawie.

Pkt 14

Zakończenie

Po całkowitym wyczerpaniu porządku obrad, Przewodnicząca Rady Miejskiej podziękowała wszystkim zebranym za udział w obradach.

Na tym obrady XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Skępem V kadencji zakończono.

 

 

Protokolant

Zbigniew Małkiewicz

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska