UCHWAŁA Nr XXIX/ 202 /2009

RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

 z dnia 27 kwietnia 2009 roku

 

 

w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego

 

           

                   Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. c, i art. 58 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.    Rada Miejska w Skępem postanawia zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 2.696.005 ,- (słownie: dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięć złotych 00/100) na sfinansowanie planowanego deficytu z przeznaczeniem na następujące zadania inwestycyjne:

-                                Budowa zespołu boisk wielofunkcyjnych w ramach                        -  kwota  1.100.000 zł

Programu „Moje boisko – Orlik

-                                Modernizacja i termomodernizacja budynku                                    -  kwota     390.000 zł

Urzędu Miasta i Gminy w Skępem                                                                  

-                                Przebudowa budynku remizy strażackiej                                        -  kwota    547.600 zł

w Skępem wraz z utworzeniem Centrum  

Kulturalno-Oświatowo-Rekreacyjnego                                                            

i jego wyposażenie

-                                Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków                                - kwota      50.000 zł

na terenie Miasta i Gminy Skępe                                                                    

-                                Budowa drogi Grabowiec - Boguchwała                                        - kwota    140.000 zł

-                                Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skępem           - kwota    468.405 zł

 

§ 2.      Na zabezpieczenie kredytu proponuje się: zabezpieczenie wekslowe (weksel in blanco).

 

§3.  Zobowiązanie określone w § 1 zostanie w całości pokryte z podatków i opłat lokalnych stanowiących dochód gminy zabezpieczony w budżecie.

 

§ 4.     Ustala się okresy spłat kredytu w następujących wysokościach w latach:

 

      2010   -   449.344 zł          2013   -   449.344 zł

      2011   -   449.344 zł          2014   -   449.344 zł

      2012   -   449.344 zł          2015   -   449.285 zł

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska