UCHWAŁA Nr XXIX/205/2009

RADY MIEJSKIEJ SKĘPE

z dnia 27 kwietnia 2009 roku

 

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i gminy Skępe dla wybranego obszaru w miejscowości Szczekarzewo

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm. ) oraz art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz. 717; z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

 § 1 Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skępe w zakresie obszaru określonego w § 2.

§ 2.1 Plan obejmuje działkę o numerze ewidencyjnym 144/2 o powierzchni 

2.                   Przedmiotem planu jest ustalenie nowych zasad zagospodarowania przestrzennego dla wyznaczonego obszaru – zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne.

3.                   Zakres ustaleń planu stosownie do art. 15 ust. 2 i 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obejmuje:

1)                  przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

2)                  zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3)                  zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

4)                  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

5)                  wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej;

6)                  parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;

7)                  granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;

8)                  szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;

9)                  szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;

10)               zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

11)               sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów;

12)               stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy,

13)               granice obszarów wymagających rekultywacji,

14)               inne warunki i zasady w zależności od potrzeb.

§ 3 Zobowiązuje się Burmistrza Miasta i Gminy do sporządzenia projektu planu miejscowego zgodnie z zapisami studium oraz przepisami odrębnymi odnoszącymi się do obszaru objętego planem, a także z przepisami art. 15 ust. 2 i 3, art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164 poz. 1587) i Ustawą z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U nr 199, poz. 1227).

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska