UCHWAŁA Nr XXIX/206/2009

RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

 z dnia 27 kwietnia 2009 roku

 

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

 

§ 1. W Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Skępe, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XI/67/2007 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 12 października 2007 roku w sprawie: Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 133, poz.1993, zm: z 2008 r. Nr 125, poz.2001) § 12 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. 1.  Stypendium szkolne wypłacane będzie za okres:

- od 1 września do 31 grudnia w terminie od 15.11. do 15.12.

- od 1 stycznia do 31 marca w terminie od 1.04. do 30.04.

- od 1 kwietnia do 30 czerwca w terminie od 16.06. do 20.07.”.

.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska
[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055
i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz.1441 Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337 , z 2007 r. Nr 48, poz.327,
 Nr 138, poz.974, Nr 173 poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458.

[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2003 r. Nr 137, poz.1304, z 2004 r. Nr 109, poz.1161, Nr 69, poz.624, z Nr 273, poz.2703, Nr 281, poz.2781, z 2005 r. Dz.U. Nr 17, poz.141, Nr 94, poz.788, Nr 122, poz.1020, Nr  131, poz.1091, Nr 137, poz.1304, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz.2104, z 2006 r. Nr 144, poz.1043, Nr 208, poz.1532, Nr 227, poz.1658, z 2007 r. Nr 42, poz.273, Nr 80, poz.542, Nr 115, poz.791, Nr 120, poz.818 i Nr 181, poz.1292,
z 2008 r. Nr 70, poz.416 i Nr 145, poz.917 z 2009 r. Nr 6, poz.33 i Nr 31, poz.206.