UCHWAŁA Nr XXIX/207/09

RADY  MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 27 kwietnia 2009 roku

 

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe za 2008 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 18a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.[1]), oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2005 r. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.[2]), uchwala się, co następuje:

 

§1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Skępe za 2008 rok, po zapoznaniu się z: wnioskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia absolutorium Burmstrzowi, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2008 rok oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzieleniu  absolutorium oraz po dyskusji Rada Miejska w Skępem w głosowaniu jawnym bezwzględną większością ustawowego składu Rady udziela absolutorium Burmistrzowi Miasta  Gminy Skępe Panu Andrzejowi Gatyńskiemu za 2008 rok.

 

§2.

Uzasadnienie niniejszej uchwały zawiera załącznik.

 

§3.

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska
[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz.1458.

[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz.1420, z 2006 r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 187, poz.1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz.1218, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz.560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz.1317, Nr 216, poz.1370 i Nr 227, poz.1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz.100.