PROTOKÓŁ NR XX/2005

SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia  25 lutego 2005 roku.

 

Sesję rozpoczęto o godzinie 13.00, obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Stanisław Ostrowski.

 

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Radni Rady Miejskiej w Skępem                    - wg załączonej listy obecności.

2. Zaproszeni goście                                            - wg załączonej listy obecności.

3. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy:

        - Pan Andrzej Gatyński                               - Burmistrz Miasta i Gminy;

        - Pani Romana Tężycka                               - Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy;

        - Pan Józef Sobociński                                - Sekretarz Miasta i Gminy;

        - Pani Barbara Leśniewska                          - Skarbnik Miasta i Gminy;

        - Pan Dariusz Galek                                    - Radca Prawny UMiG;

        - Pani Ewa Wojciechowska                          - Kierownik MGOPS;

        - Pan Ryszard Gorzycki                              - Insp. ds. budownict. i drogownict.UMiG;

 

XX Sesję Rady Miejskiej IV kadencji otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Stanisław Ostrowski, serdecznie witając wszystkich radnych Rady Miejskiej, radnego powiatowego Pana Piotra Wojciechowskiego, Pana Burmistrza i Panią Burmistrz, pracowników Urzędu Miasta i Gminy oraz pozostałych zaproszonych gości - szczególnie zastępcę Komendanta Powiatowego Policji Pana Krzysztofa Murawskiego.

 

Pkt 1

Sprawy organizacyjne.

Stwierdzenie prawomocności obrad.

W posiedzeniu brało udział 14 radnych na ogólną liczbę 15 i w związku z tym, Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził prawomocność obrad.

Przyjęcie protokołu Nr XIX/2004 z dnia 29 grudnia 2004r.

Do protokołu XIX Sesji Rady Miejskiej nikt nie wniósł uwag i protokół zatwierdzono  j e d n o g ł o ś n i e .

Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował zebranych, iż na ostatnich posiedzeniach komisji Rady Miejskiej został zgłoszony wniosek radnego Pana Marka Reńdy dotyczący zdjęcia z porządku obrad XX Sesji Rady Miejskiej punktu 8 o treści: „podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Narutowie” (wniosek wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu). W wyniku głosowania wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt porządku obrad (bez skreślonego punktu 8), który w wyniku głosowania został przyjęty  j e d n o g ł o ś n i e .

 

Pkt 2

Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Skepe.

Informację o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Skępe przedstawił zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Lipnie Pan Krzysztof Murawski (szczegółowa informacja stanowi załącznik do protokołu). W swej wypowiedzi poruszył głównie problemy dotyczące:

-  działalności przestępczej i jej wykrywalności przez miejscowych policjantów (wykrywalność
w porównaniu do roku 2003 wzrosła o 12,3%);

- sytuacji kadrowej miejscowego Posterunku Policji (zatrudnionych jest 5 policjantów na 8 przyznanych etatów);

- działalności prewencyjnej miejscowej policji;

- obecnej sytuacji resortu Policji;

-  niezrealizowanych zamierzeń w 2004 roku (nie ograniczono włamań do domków letniskowych
i kradzieży elementów metalowych - metali kolorowych oraz procederów kłusowniczych);

- celów i zamierzeń na 2005 rok (poprawa wizerunku policji na terenie gminy poprzez jej współpracę
z miejscową ludnością, zwiększenie patroli pieszych – w tym z przyznanym psem patrolowym).

Pan Krzysztof Murawski wyraził podziękowanie całej Radzie Miejskiej w Skępem oraz Panu burmistrzowi za okazywaną pomoc wspierającą wysiłki miejscowych policjantów, a głównie za:

- zakup alkotestu;

- przekazanie pieniędzy na zakup paliwa.

Do wypowiedzi zastępcy Komendanta Powiatowego Policji odniósł się radny Pan Stanisław Wawrowski, zwracając się z pytaniem dotyczącym braku obsady etatowej Posterunku Policji w Skępem.

Pan Krzysztof Murawski odpowiedział, iż 2 policjantów jest na zwolnieniu lekarskim i zgodnie z wymogami prawnymi nie można w ich miejsce zatrudnić nowych osób. Zapewnił, iż jak tylko będzie to możliwe, zapewni pełną obsadę miejscowego Posterunku Policji.

Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, iż z przedstawionej informacji wynika, że w znacznym stopniu na terenie gminy zmalała ilość czynów przestępczych, a jednocześnie nastąpiła zwyżka wskaźnika wykrywalności. Praca miejscowej policji   a także i powiatowej jest widoczna na terenie miasta i gminy. Zauważa się zwiększoną ilość patroli pieszych, policjanci obstawiają i zabezpieczają szereg imprez masowych, w tym także matury szkolne. Przeciętny obywatel społeczności lokalnej widzi wzmożoną pracę policji. W imieniu władz gminnych złożył serdeczne podziękowania, pogratulował policji sukcesów za dotychczasową pracę oraz życzył utrzymania trendu zwyżki wykrywalności i wizerunku policji na terenie gminy Skępe. 

 

Pkt 3

Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2004.

Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiła kierownik MGOPS Pani Ewa Wojciechowska (sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu).

 

Pkt 4

Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Skępe na 2005r.

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Skępe na 2005 rok przedstawił burmistrz Pan Andrzej Gatyński informując, iż plan dochodów wzrósł o kwotę 536.909 zł  w związku z:

- zwiększeniem planu subwencji ogólnej części oświatowej zgodnie z dyspozycją Ministra Finansów;

- urealnieniem planu dochodów zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego: na realizację zadań zleconych i na dotacje celową na zadania zlecone.

Tym samym, po stronie wydatków nastąpił wzrost o tą samą kwotę tj. 536.909 zł na:

- urealnienie planu wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego;

- urealnienie planu w dziale 801 z uwagi na zabezpieczenie środków na opłatę za usługi internetowe
w szkołach i przedszkolach;

-  urealnienie planu po stronie wydatków w celu racjonalnego wykorzystania środków na:

·  dostarczanie wody (wodociąg Gorzeszyn);

·  gminne drogi publiczne;

· pomost nad j. Wielkim;

· remont sali posiedzeń w Urzędzie Miasta i Gminy;

·  „Dni Skepego”;

· zakup instrumentów dla orkiestry strażackiej;

·  środki dla pracowników robót interwencyjnych;

· remont targowicy;

· remont chodników.

Burmistrz poinformował zebranych o złożonym wniosku Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Przestrzennego i Gospodarki Finansowej oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu dotyczącym: zmiany załącznika Nr5 do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Skępe na 2005 rok – limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, a konkretnie:

- odnowę ul. Zachodniej zmienić na ul. Plażową, jako zadanie na 2006 rok;

- odnowę ul. Plażowej zmienić na ul. Prostą, jako zadanie na 2007 rok.

Ponadto powiedział, iż na wspomnianym wcześniej posiedzeniu połączonych dwóch komisji poparte zostało przez radnych pismo dyrektorki Szkoły Podstawowej w Wólce, odnośnie zmian w budżecie szkoły, polegających na przeniesieniu z działu: zakupu usług pozostałych kwoty 3000 zł na dział: zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, w związku z nieplanowanymi wydatkami na zakup 2 komputerów do pracowni internetowej.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał treść uchwały (w załączeniu). W wyniku głosowania uchwała została  przyjęta -  j e d n o g ł o ś n i e .

 

Pkt 5

Podjęcie uchwały w sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli.

Burmistrz Pani Romana Tężycka w uzasadnieniu do projektu uchwały powiedziała, iż nowelizacja ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela wprowadziła na organy prowadzące oświatę obowiązek corocznego określania regulaminu wynagradzania nauczycieli na okres od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku. Regulamin wynagradzania nauczycieli został uzgodniony ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli na terenie naszej gminy.  Regulamin określa:

- szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat;

- wysokość stawek oraz szczegółowe zasady przyznawania dodatków:

· motywacyjnego;

· funkcyjnego;

· za warunki pracy;

-  szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;

- wysokość i warunki wypłacania nagród za osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze;

- wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego;

Ponadto powiedziała, iż rozmowy ze związkami zawodowymi w sprawie opracowania regulaminu na 2006 rok rozpoczną się w miesiącach październik – listopad.

Do projektu uchwały odnieśli się:

Radna Pani Anna Smużewska powiedziała o uwagach zgłoszonych przez członków Komisji Oświaty odnośnie braku szczegółowych zasad przyznawania dodatku motywacyjnego, ale ponieważ, iż w dniu dzisiejszym wszyscy radni otrzymali ustalone szczegółowe kryteria w tym zakresie, to regulamin należy przyjąć.

Radca prawny Pan Dariusz Galek powiedział, że związki zawodowe postawiły trudne warunki odnośnie kwestii związanej z wynagradzaniem nauczycieli za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, gdzie § 7, pkt 6 regulaminu jest niezgodny z prawem i uchwała może zostać uchylona przez wojewodę w części nieodpowiadającej normom prawnym.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał treść uchwały (w załączeniu). W wyniku głosowania uchwała została  przyjęta -  j e d n o g ł o ś n i e .

 

Pkt 6

Podjęcie uchwały w sprawie: określenia „Regulaminu kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze”.

Uzasadnienie projektu uchwały przedstawiła burmistrz pani Romana Tężycka, która powiedziała, iż artykuł 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta nauczyciela nakłada na organy prowadzące oświatę obowiązek ustalania kryteriów       i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej, pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, tryb zgłaszania kandydatów do nagród oraz zasadę, że nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej 1 roku.

Poinformowała także, o zmianie punktu 3 w § 3 regulaminu, którą to zmianę radni otrzymali w dniu dzisiejszym.

Biorąc powyższe pod uwagę, wywołanie uchwały stało się konieczne i uzasadnione.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał treść uchwały (w załączeniu). W wyniku głosowania uchwała została  przyjęta -  j e d n o g ł o ś n i e .

Pkt 7

Podjęcie uchwały w sprawie: utworzenia Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Skępem.

Burmistrz Pan Andrzej Gatyński w uzasadnieniu powiedział, iż ustawa o Radzie Ochrony Pamięci Walk
i Męczeństwa określa zadania rady, a w szczególności:

- sprawowanie opieki nad miejscami walk i męczeństwa oraz trwałe upamiętnianie związanych z tymi miejscami faktów, wydarzeń i postaci;

- ocenianie stanu opieki nad miejscami i trwałymi obiektami pamięci narodowej, a w szczególności nad pomnikami, cmentarzami i mogiłami wojennymi.

W celu realizacji zadań rady przy terenowych organach administracji mogą być tworzone komitety ochrony pamięci walk i męczeństwa. Udział w pracach komitetu ma charakter społeczny. Wywołanie uchwały jest niezbędne do powołania zarządzeniem burmistrza składu osobowego komitetu.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał treść uchwały (w załączeniu). W wyniku głosowania uchwała została  przyjęta -  j e d n o g ł o ś n i e .

 

Pkt 8

Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia wysokości diety oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych.

W uzasadnieniu do projektu uchwały Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że     w dniu 29 grudnia 2004 roku Rada Miejska w Skępem podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diety oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych.

Zgodnie z art. 37 b ustawy o samorządzie gminnym dieta oraz zwrot kosztów podróży przysługuje przewodniczącemu organu wykonawczego. W podjętej uchwale był również wymieniony inkasent miasta Skępe, który wykonuje takie same czynności, jak organ wykonawczy jednostki pomocniczej. Jednak zgodnie z ustawą nie jest organem wykonawczym i zwrot kosztów podróży mu nie przysługuje. W związku z powyższym podjecie uchwały stało się konieczne i uzasadnione.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał treść uchwały (w załączeniu). W wyniku głosowania uchwała została  przyjęta -  j e d n o g ł o ś n i e .

 

Pkt 9

Przedstawienie informacji o pracy burmistrza w okresie między sesjami.

Burmistrz złożył informację (w załączeniu do protokołu) z realizacji następujących zadań w gminie:

1.  Projektów przeznaczonych do współfinansowania w ramach funduszy strukturalnych oraz pozostałych funduszy:

a)  fundusze strukturalne – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Józefkowo, rozbudowa SP w Skępem);

b)  fundusze strukturalne – Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (budowa pomostu kąpielowego nad j. Wielkim).

2.  Oświetlenia ulic i dróg w gminie – szczegółowe przedsięwzięcia oszczędnościowe modernizacji istniejącego systemu oświetlenia będą tematem najbliższej Komisji Budownictwa .....

3.  Prac wykonanych na terenie gminy przez pracowników robót gospodarczych    i interwencyjnych.

4.  Kosztów poniesionych przy remoncie części chodników w 2004r. na ulicach: Kościelnej, Rynek,
1 Maja i Sierpeckiej w 2004 roku.

5.  Rolnictwa i zaopatrzenia wsi w wodę.

6.  Planowanych inwestycji w 2005 roku:

a)  rozbudowy SP w Skępem – opracowana jest dokumentacja I i II etapu rozbudowy szkoły – kosztorys I etapu rozbudowy opiewa na kwotę 1 mln. 959 tyś. zł;

b)  budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Józefkowo;

c) budowy składowiska odpadów w Lubówcu;

d)  budowy pomostu nad j. Wielkim;

e) budowy drogi: Skępe – Zajeziorze – Moczadła – Grabówiec;

f) budowy ul. Zachodniej;

g) wykonania nawierzchni bitumicznej na wykonanej podbudowie na drodze: Wólka – Likiec.

7.  Gospodarki mieniem komunalnym.

8.  Protokołu pokontrolnego z dokonanej kontroli RIO – omówienie zaleceń pokontrolnych odbędzie się na najblizszym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.

Burmistrz poinformował Panie Sołtyski o organizowanej w Warszawie konferencji dot. zagadnień z zakresu problemów i szans ekonomicznych, społecznych i kulturowych obszarów wiejskich, zwłaszcza w kontekście aktywizacji kobiet wiejskich (transport na konferencję zapewni Urząd Miasta i Gminy).

Ponadto burmistrz podjął temat wierzby ekologicznej i spotkań organizowanych na szczeblu gminy w tym zakresie. Zachęcał rolników do rozważenia możliwości skorzystania z tej formy działalności rolniczej,
a sołtysów prosił o rozpropagowanie tematu na terenie swoich sołectw.

 

Pkt 10

Wolne wnioski i zapytania.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skępem Pani Maria Stankiewicz przedstawiła dokładną informację odnośnie rozliczeń pieniężnych za wynajem hali sportowej (zgodnie z sugestią radnego Pana Stanisława Wawrowskiego, zgłoszoną na Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego ........ w dniu 23 lutego br.): rozliczeniu podlegało 37.900 zł, a wydatkowano 37.000 zł na:

-  zakup mebli;

-  zakup blatów na ławki szkolne i art. malarskich;

-  zakup pomocy naukowych i mat. biurowych;

-  zakup sprzętu sportowego;

-  zakup oleju opałowego;

-  zakup sprzętu nagłaśniającego;

-  ogrodzenie SP w Łąkiem;

- remonty bieżące; naprawa sprzętu audiowizualnego, i inne.

Pani dyrektor powiedziała, iż skrupulatnie prowadzone są rozliczenia za wynajem hali i w każdej chwili są do wglądu dla zainteresowanych radnych i innych uprawnionych osób.

Poinformowała o planowanym zakupie tablicy świetlnej do hali sportowej (środki szkolne to 3.700 zł, pozostałe zapewnia burmistrz oraz MGKS „Błękitni”).

Przy okazji głosu złożyła serdeczne podziękowania pod adresem:

-  Zarządowi OSP w Skępem za użyczenie sali na zabawę karnawałową;

-  Przedsiębiorstwu ZETMARK, Panom: Łykowskiemu, Wiśniewskiemu i Weberowi za sponsorowanie zakupu map ściennych za kwotę 2 tyś. zł.

Szwajkowski Daniel w imieniu UKS przy Zespole Szkół w Skępem odczytał list (stanowi załącznik do protokołu) skierowany do Rady Miejskiej w Skępem dotyczący: włączenia się do akcji charytatywnej mającej na celu zebranie pieniędzy na operację chorego dziecka – córeczki członka klubu Piotra Blonkowskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej odniósł się do przedstawionej sytuacji i powiedział, iż z potrzeby serca koledzy pragną pomóc chorej córeczce kolegi. W dniu 26 lutego br.  w hali sportowej przy SP w Skępem odbędzie się turniej charytatywny, podczas którego zbierane będą pieniądze na tak humanitarny cel. Prosił wszystkich o włączenie się do akcji charytatywnej. Oznajmił, iż po zakończeniu dzisiejszej sesji wszyscy chętni mogą zgłaszać swój akces pomocy do Pana Szwajkowskiego.

Radna Pani Jolanta Kozłowska zwróciła się z pytaniem dot. składania wniosków o dotacje i stypendia dla uczniów z rodzin ubogich.

Przewodniczący Rady Miejskiej odpowiedział, iż 1 stycznia 2005r. weszła w życie ustawa o pomocy społecznej dla uczniów i najpierw należy opracować regulamin w tej kwestii, który będzie uchwalony na najbliższej sesji marcowej (ustawowo do 31 marca).

Burmistrz Pani Romana Tężycka dodała, że nie można wcześniej zbierać stosownych  dokumentów (wniosków), jeżeli nie jest uchwalony regulamin.

 

Radny Pan Roman Targański zwrócił się z pytaniem dot. przyśpieszenia budowy pomostu kąpielowego
nad j. Wielkim.

Burmistrz odpowiedział, iż rozpoczęcie budowy pomostu związane jest ściśle ze złożeniem wniosku na dofinansowanie tego zadania ze środków unijnych do wysokości 80% wartości zadania. Gdy wniosek uzyska akceptację, dopiero zostanie ogłoszony przetarg i będzie można przystąpić do realizacji zadania. Poinformował także, że projekt na budowę pomostu jest już gotowy i decyzja ostateczna, co do rozpoczęcia budowy należy do radnych.

Sołtys Sarnowa Pani Halina Wasilewska zwróciła się z pytaniem do burmistrza odnośnie rozmów z władzami gminy Rogowo w sprawie podłączenia się do ich wodociągu.

Burmistrz odpowiedział, że do tej pory jedynie porozumiewał się w tej sprawie telefonicznie i na dzień dzisiejszy brak jest jakichkolwiek konkretnych uzgodnień.

 

Pkt 11

Zakończenie.

Po całkowitym wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował wszystkim zebranym za udział w obradach i zamknął XX Sesję Rady Miejskiej w Skępem.

 

         Protokolant

     Zbigniew Małkiewicz