PROTOKÓŁ NR XXIX/V/2009

 

SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

 

z dnia 27 kwietnia 2009 roku

 

 

 

 

 

     Sesję rozpoczęto o godzinie 1400, obradom przewodniczyła Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Anna Smużewska.

 

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Radni Rady Miejskiej w Skępem            - wg załączonej listy obecności.

2. Zaproszeni goście                                  - wg załączonej listy obecności.

3. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy:

·         Andrzej Gatyński                                 - Burmistrz Miasta i Gminy;

·         Józef Sobociński                                  - sekretarz;

·         Barbara Leśniewska                            - skarbnik;                

·         Stanisław Jabłoński                              - kierownik ref. oświaty;

·         Marian Gabryszewski                          -  insp. UMiG;

·         Krzysztof Jaworski                              - insp. UMiG

 

XVII Sesję Rady Miejskiej w Skępem V kadencji otworzyła Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Anna Smużewska, serdecznie witając Wicestarostę Lipnowskiego Piotra Wojciechowskiego, radnych Rady Miejskiej, Burmistrza Miasta i Gminy Skępe Andrzeja Gatyńskiego, kierowników jednostek organizacyjnych i pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Skępem oraz pozostałych zaproszonych gości.

 

Pkt 1

Sprawy organizacyjne

Stwierdzenie prawomocności obrad

 

W posiedzeniu brało udział 13 radnych, na ogólną liczbę 15 i w związku z tym, Przewodnicząca RM stwierdziła prawomocność obrad.

 

 

Przyjęcie protokołu Nr XXVIII/V/2009 z dnia 27 marca 2009 r.

 

Do protokołu XXVIII Sesji Rady Miejskiej nikt nie wniósł uwag i protokół zatwierdzono jednogłośnie.

 

Przyjęcie porządku obrad

 

Przewodnicząca RM odczytała projekt porządku obrad (w załączeniu).

Burmistrz Andrzej Gatyński zgłosił formalny wniosek o zniesienie punktu 15 z projektu porządku obrad dot. projektu uchwały  w sprawie jego wynagrodzenia.

Oznajmił, iż wynagrodzenie, które obecnie podbiera (8.960 zł brutto, tj. ok. 6.100 zł netto) jest wystarczające. Podziękował radnym, którzy podpisali się pod projektem uchwały o podwyższeniu wynagrodzenia. Zasugerował, aby kwotę pieniędzy, która miała być przeznaczona na zwiększenie jego wynagrodzenia, przeznaczyć dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych, którzy wnoszą innowacje w pracy urzędu.

Zwrócił się także z prośbą, aby do końca bieżącej kadencji, na temat jego wynagrodzenia więcej już nie dyskutować.

Wiceprzewodniczący RM Janusz Kozłowski zasugerował, iż to grupa radnych, która popierała projekt uchwały w sp. wynagrodzenia burmistrza, winna go wycofać z projektu porządku obrad sesji.

Radny Witold Jankowski oznajmił, iż grupa radnych doceniając pracę i zaangażowanie burmistrza na rzecz gminy, chciała podnieść jego wynagrodzenie. Ale skoro burmistrz nie chce z tego skorzystać, to należy uszanować jego wolę.

W wyniku przeprowadzonego głosowania, wniosek o zniesienie punktu 15 z projektu porządku obrad został przyjęty jednogłośnie.

Radni nie wnieśli dalszych uwag i wniosków do projektu porządku obrad i w wyniku przeprowadzonego głosowania przyjęty został  jednogłośnie.

 

Pkt 2

Podjęcie uchwały w sp. przyjęcia i zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Skępe na lata 2009 - 2016

 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Skępe na lata 2009-2016 (w załączeniu) przedstawił burmistrz. Nawiązał do podjętej już wcześniej w tej sprawie uchwały podczas sesji w dniu 4 marca br.

W związku z pozyskaniem dodatkowych środków z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 130.000 zł na realizację zadań rewitalizacyjnych (odnowa rynku skępskiego), zachodzi konieczność zmiany uchwały w przedmiotowej sprawie.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodnicząca RM odczytała treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie.

 

 

Pkt 3

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sp. uchwalenia budżetu Gminy Skępe na 2009 r.

 

Burmistrz odniósł się do ostatniego wspólnego posiedzenia komisji rady właściwych ds. finansów i oświaty, podczas którego nie uzyskał akceptacji zgłoszony przez niego projekt budowy zespołu boisk wielofunkcyjnych w ramach Programu „Moje boisko – Orlik

Radni wówczas byli innego zdania i wypracowali wniosek o podziale inwestycji na dwa odrębne zadania, tj. budowę parkingów i drogi dojazdowej do kompleksu boisk oraz budowę zespołu boisk wielofunkcyjnych.

Oznajmił, iż obecnie dysponuje stosownymi przekonywującymi argumentami za zgłoszoną przez niego propozycją. Dlatego też zwrócił się z prośbą do Przewodniczącej RM o ogłoszenie 15 minutowej przerwy, w celu przekazania radnym swoich racji.

Po przerwie Przewodnicząca RM oznajmiła, iż argumenty burmistrza były na tyle przekonywujące, że większość radnych przychyliła się do projektu budowy boisk wielofunkcyjnych oraz parkingów i drogi dojazdowej w ramach Programu „Moje boisko –  Orlik 2012”, jako jedno zadanie inwestycyjne.

Następnie Przewodnicząca RM poprosiła radnego Zbigniewa Paradowskiego o zajęcie stanowiska, w związku ze zgłoszonym przez niego wnioskiem na posiedzeniu komisji.

Radny Zbigniew Paradowski oznajmił, iż w związku z zaistniałą sytuacją, wycofuje wcześniej zgłoszony wniosek komisji.

Zatem przystąpiono do omawiania projektu uchwały wg wcześniejszej wersji zgłoszonej przez burmistrza.

W uzasadnieniu do projektu uchwały (w załączeniu) skarbnik Barbara Leśniewska powiedziała, iż planuje się wzrost dochodów o kwotę 515.833 zł, natomiast w wydatkach wzrost o kwotę 463.260 zł.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący RM Janusz Kozłowski odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie.

 

Pkt 4

Podjęcie uchwały w sp. zaciągnięcia kredytu długoterminowego

 

W uzasadnieniu do projektu uchwały (w załączeniu) skarbnik powiedziała, iż gmina realizując przyjęte zadania inwestycyjne zaplanowane na 2009 rok, zmuszona jest zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 2.696.005 zł w banku wyłonionym w postępowaniu przetargowym.

Do projektu uchwały odnieśli się:

Przewodnicząca RM zwróciła się z pytaniem, czy nieuwzględnienie w § 1 zapisu budowy parkingów i drogi dojazdowej, przy zadaniu inwestycyjnym budowy boisk wielofunkcyjnych w ramach Programu „Moje boisko – Orlik 2012”, nie wpłynie na nieważność podejmowanej uchwały?

Insp. Krzysztof Jaworski odpowiedział, iż zmiana nazwy zapisu nie jest konieczna, gdyż zadanie związane z  budową parkingów i drogi dojazdowej jest podciągnięte pod zadanie główne, którym jest budowa Orlika. 

Radni nie mieli innych uwag do projektu uchwały.

Przewodnicząca RM odczytała treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie.

Radna Jadwiga Pawska zgłosiła wniosek o powołanie spośród radnych grupy konsultacyjnej przy realizacji zadania budowy zespołu boisk wielofunkcyjnych w ramach Programu „Moje boisko – Orlik 2012”. Na członków grupy konsultacyjnej zaproponowała radnych:

-                   Zbigniewa Paradowskiego,

-                   Romana Targańskiego,

-                   Mirosława Redeckiego.

Zaproponowani radni wyrazili zgodę na udział w grupie konsultacyjnej.

W wyniku przeprowadzonego głosowania, wniosek o powołaniu grupy konsultacyjnej przy realizacji zadania budowy zespołu boisk wielofunkcyjnych w ramach Programu „Moje boisko – Orlik 2012”, został przyjęty jednogłośnie.

 

Pkt 5

Podjęcie uchwały w sp. nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Skępem

 

W uzasadnieniu do projektu uchwały w sp. nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Skępem sekretarz Józef Sobociński powiedział, iż w związku z planowaną rozbudową istniejącej stacji uzdatniania wody na działkach o numerach ewidencyjnych 293/4 i 293/6, zachodzi potrzeba odkupienia działki przyległej oznaczonej numerem ewidencyjnym 293/7 (0,3932 ha), przez którą przebiegać będzie kolektor wód popłucznych do istniejącego rowu melioracyjnego.

Burmistrz zgłosił wniosek o powołanie spośród radnych grupy 3 osobowej do przeprowadzenia pertraktacji z właścicielem działki przy jej zakupie.

W wyniku przeprowadzonego głosowania zwykłą większością głosów, przy 3 głosach wstrzymujących się, na członków grupy powołano radnych:

-                   Mieczysława Webera,

-                   Witolda Jankowskiego,

-                   Józefa Jagasa.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodnicząca RM odczytała treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie.

 

 

 

Pkt 6

Podjęcie uchwały w sp. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skępe dla wybranego obszaru w miejscowości Rumunki Skępskie

 

Uzasadnienie do projektu uchwały (w załączeniu) przedstawił sekretarz Józef Sobociński.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący RM Janusz Kozłowski odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie.

 

Pkt 7

Podjęcie uchwały w sp. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skępe dla wybranego obszaru w miejscowości Szczekarzewo

 

Uzasadnienie do projektu uchwały (w załączeniu) przedstawił sekretarz Józef Sobociński.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodnicząca RM odczytała treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie.

 

Pkt 8

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sp. regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

 

Uzasadnienie do projektu uchwały (w załączeniu) przedstawił burmistrz. Podkreślił, iż zmiana dotyczy ust. 1 w § 12 załącznika do uchwały i wychodzi naprzeciw świadczeniobiorcom, umożliwiając im 3 krotne w ciągu roku rozliczanie się z rachunków i wypłacanie stypendium.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodnicząca RM odczytała treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie.

 

 

Pkt 9

Przedstawienie przez burmistrza sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 r.

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Skępe za 2008 r. (w załączeniu) przedstawił Burmistrz Andrzej Gatyński.

Budżet został zatwierdzony uchwałą RM w Skępem Nr XIV/90/2007 z dnia 28.12.2007 r. oraz był 27 razy korygowany stosownymi uchwałami i zarządzeniami. Ustalone wielkości budżetu po zmianach wynoszą:

-                      dochody : plan – 22.329.108,00, wykonanie – 21.629.378,29, tj. 96,87 %;

-                      wydatki  : plan – 25.299.130,00, wykonanie – 22.771.973,98, tj. 90,01 %.

Burmistrz realizując budżet dokonał spłat pożyczek i kredytów w wysokości 1.015.255 zł.

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2008 r. z uwzględnieniem sald z okresów poprzednich przedstawia się następująco:

-                      pożyczka – 2.998.756,00 zł;

-                      kredyt – 3.491.313,00 zł;

-                      razem zadłużenie wynosi: 6.490.069,00 zł.

Rok 2008 został zamknięty deficytem w wysokości 1.142.595,69 zł. Na koniec roku sprawozdawczego nie ma wymagalnych zobowiązań.

Realizując budżet uwzględniono wszystkie dyspozycje Ministra Finansów, Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, wnioski dyrektorów szkół, przedszkoli i gimnazjum oraz propozycje zmian budżetu MGOPS i MGBP dla prawidłowego wywiązania się gminy z zadań przypisanych jej ustawami.

Gmina w omawianym okresie udzieliła poręczeń i gwarancji na kwotę 50.000 zł. Poręczenie dotyczyło zobowiązania z tytułu kredytu udzielonego przez Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Kujawskim gminie Czernikowo – Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe, z siedzibą Dobrzyń n/Wisłą. Na dzień 31.12.2008 r. poręczenie wygasło, gdyż stowarzyszenie dokonało spłaty kredytu.

Następnie burmistrz poinformował szczegółowo o wykonaniu budżetu w zakresie dochodów (w załączeniu – str. 5-15 informacji) oraz wydatków (w załączeniu – str. 16-72 informacji).

Wskazał także na wydatki związane z :

-         zrealizowanymi inwestycjami gminnymi;

-         GFOŚIGW;

-         zadaniami zleconymi przez administrację rządową.

Ponadto burmistrz odniósł się do niezrealizowanej inwestycji gminnej związanej z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków. Dlatego też, niezrealizowanie tego zadania zaważyło na niskim wykonaniu zaplanowanych w 2008 roku inwestycji gminnych –   72 %. Niewykonanie inwestycji związane było ze wstrzymaniem robót na oczyszczalni ścieków. Mimo tego, prawie 18 % budżetu gminnego (4.045.660 zł) przeznaczone było na inwestycje gminne w 2008 r.

Burmistrz wskazał także na niskie wykonanie zaplanowanych wydatków w dziale kultury fizycznej i sportu. Niskie wykonanie – tylko 54,2 % związane było z niewykorzystaniem przez KS „Błękitni” otrzymanej dotacji w wysokości 7000 zł.

Na zakończenie swojej wypowiedzi podziękował radnym, sołtysom i radom sołeckim, mieszkańcom, kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych oraz pracownikom UMiG za pomoc w realizacji budżetu w 2008 r. i wniósł o przyjęcie sprawozdania oraz udzielenie absolutorium przez radę.

 

Pkt 10

Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2008 r.

 

Uchwałę nr 40/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespołu we Włocławku z dnia 25 marca 2009 r. w spr. wyrażenia pozytywnej opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Skępe sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2008 r., wraz z uzasadnieniem, odczytał Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Skępem Janusz Kozłowski (w załączeniu do protokołu).

 

Pkt 11

Przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej z wykonania budżetu za 2008 r. i wystąpienie z wnioskiem w sp. udzielenia absolutorium

                                      

Uchwałę Nr 3/09 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Skępem z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sp. wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe za 2008 r. wraz z pozytywną opinią o wykonaniu budżetu przedstawiła przewodnicząca komisji Halina Kalinowska (uchwała wraz z opinią w załączeniu do protokołu).

 

 

Pkt 12

Przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium

 

Uchwałę Nr 109/2009 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sp. wyrażenia opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Skępem w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy za 2008 r. odczytała Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Smużewska (w załączeniu do protokołu).

 

Pkt 13

Dyskusja w sprawie wykonania budżetu za 2008 r.

 

Przedstawienie opinii stałych komisji rady o wykonaniu budżetu za 2008 r.

 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Jadwiga Pawska powiedziała, że budżet w 2008 r. po stronie oświaty, kultury, zdrowia i sportu realizowany był bez większych zastrzeżeń, choć są uwagi co do wykonania działu w zakresie kultury fizycznej i sportu. Wyraziła jednak nadzieję, że w br. realizacja tego działu będzie przebiegała rytmicznie i bez większych zastrzeżeń. Komisja pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu za 2008 r.

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Przestrzennego i Gospodarki Finansowej Zbigniew Paradowski odniósł się do wstrzymania w 2008 r. realizacji inwestycji związanej z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków. Powiedział, iż zaplanowane na ten cel pieniądze (ponad 1.000.000 zł), pochodzące z zaciągniętych pożyczek czy kredytów, zostały niewykorzystane, a można było w zamian zrealizować inne mniejsze inwestycje. Po za tym, komisja pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu za 2008 r.

 

Przewodniczący Komisji Budownictwa, Mienia Komunalnego i Usług Witold Jankowski, w im. także Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego (pod nieobecność przewodniczącego tejże komisji) odniósł się do przytoczonych pozytywnych opinii RIO i Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy za 2008 r. W imieniu obu komisji wniósł o udzielenie absolutorium burmistrzowi za 2008 r.

 

Dyskusja

 

Radny Zbigniew Paradowski nawiązał do niewykonania w pełni dochodów w dziale gospodarki mieszkaniowej. Przypomniał burmistrzowi, jak sugerował mu sprzedaż mienia komunalnego w terminach wcześniejszych – pod koniec I lub na samym początku II półrocza – a nie dopiero pod koniec 2008 r. Dotyczy to także organizowanych przetargów na planowane inwestycje gminne. Winą za to obarczył nie tylko samego burmistrza, ale także i po części radnych, którzy nie dopilnowali i nie wymogli na burmistrzu podjęcia wcześniejszych procedur.

Burmistrz przyjął to za słuszną uwagę i jednocześnie zobowiązał się do baczniejszego pilnowania w br. tych zamierzeń. Poinformował zebranych o planowanych w najbliższym czasie przetargach i sprzedaży mienia komunalnego.

 

Wiceprzewodniczący RM Janusz Kozłowski odniósł się do zapisów uzasadnienia uchwały RIO w sp. wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2008 r., mówiących o celowości i gospodarności środkami publicznymi przy realizacji zadań budżetowych. Nawiązał do toczącej się przez kilka miesięcy niejasnej sprawy związanej z gospodarnością środków publicznych przy termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Skępem. Następnie podał przykłady niegospodarności środkami publicznymi jak:

-                   budowa drogi Łąkie – Franciszkowo, która oddana została do użytku w miesiącu październiku 2008 r. Droga została wybudowana za kwotę ok. 600.000 zł. Powiedział, iż nie minęło 5 miesięcy, jak w drodze pojawiły się dziury, wykruszenia krawędzi, a nawierzchnia wykonana z masy emulsyjno-asfaltowej, cienka jak papier, się już zdziera. Oznajmił, że jeżeli w taki sposób mają być wydatkowane pieniądze publiczne na budowę dróg wiejskich, to lepiej ich w ogóle nie budować . Jego zdaniem jest to zwykłe marnotrawienie środków publicznych. Wyraził przy tym także swoje zdziwienie wobec grupy radnych, którzy tak bardzo zabiegając o budowę i remonty dróg gminnych, nie pilnują jakości ich wykonania;

-                   zmarnowanie przyznanej gminie części dotacji w wysokości 1.000.000 zł z Funduszu Norweskiego na realizację zadania związanego z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków. Zwrócił także uwagę na nie wpłynięcie do tej pory do budżetu gminnego, przyznanych gminie na realizację tego zadania, pozostałych pieniędzy z funduszu w wysokości ok. 2.500.000 zł, choć od przyznania gminie dotacji minął prawie rok.

Wiceprzewodniczący RM poprosił burmistrza o złożenie wyjaśnień w przedstawionych kwestiach.

 

Burmistrz odpowiedział, że zlecono wszystkim firmom, które budowały lub modernizowały drogi gminne, aby w ramach gwarancji usunęły stwierdzone usterki. Tak też poczyniono z wybudowaną drogą Łąkie – Franciszkowo.

Burmistrz natomiast nie zgodził się, co do postawionego mu zarzutu zmarnowania 1.000.000 zł. Powiedział, iż tego nie można mierzyć takimi kategoriami jak: zmarnowanie lub niezmarnowanie, gdyż co mają powiedzieć gminy, którym nie przyznano w ogóle takich dotacji unijnych. Oznajmił, iż naszej gminie pieniądze unijne zostały przyznane, lecz nie do końca są jasne procedury przekazania ich i należy cierpliwie czekać na podpisanie umowy. Takie są właśnie zalecenia z Warszawy. Natomiast zwłoka z podpisaniem umowy jest niezależna od naszej gminy. A ponadto nie do końca jest wiadomo, czy gmina te pieniądze w ogóle otrzyma.

 

Radny Witold Jankowski odpowiadając na wcześniejszą uwagę skierowaną przez Wiceprzewodniczącego RM do grupy radnych odnośnie jakości budowanych dróg wiejskich powiedział, że najpierw należałoby pomieszkać w miejscowości, gdzie drogą nie może dojechać mleczarka do punktu skupu mleka, gdzie ludzie mają trudności z przejściem do kościoła, czy też dojechać do Skępego. Ponadto oznajmił, iż w rozmowach                           z mieszkańcami wsi Łąkie i Franciszkowo nie spotkał się z zarzutami, co do złego stanu wykonania drogi. Ludzie na ogół są zadowoleni i wdzięczni, że mogą w kulturalny sposób nią się przemieszczać. Natomiast dziury w drogach będą powstawały zawsze, gdy się je użytkuje.

 

Wiceprzewodniczący RM Janusz Kozłowski odpowiedział, iż właśnie mieszka przy bardzo dziurawej ulicy, gdzie wielokrotnie apelował i interweniował o położenie nowej nawierzchni od czasu pobudowania kanalizacji, lecz bez rezultatu. Powiedział, że nie chodzi o to, że mieszkańcy są wdzięczni za wybudowaną drogę, która nie ma porównania z poprzednią żużlówką i jest to w jakimś sensie postęp. Natomiast jego intencją jest to, aby zwrócić szczególną uwagę na jakość budowanych dróg za bardzo duże pieniądze publiczne i żeby po upływie kilku miesięcy nie ulegały tak dużym zniszczeniom. Jego zdaniem jest to fakt niedopuszczalny. Winą za taki stan rzeczy obarczył brak ustanawiania inspektorów nadzoru przy realizowanych inwestycjach gminnych. Tak też m. in. było przy realizacji zadania związanego z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Skępem, gdzie takie cuda się działy – oznajmił.

 

Przewodnicząca RM Anna Smużewska zwróciła uwagę na przestrzeganie terminu gwarancji oddanych do użytku inwestycji gminnych.

Na tym dyskusję w sprawie wykonania budżetu za 2008 r. zakończono.

 

Pkt 14

Podjęcie uchwały w sp. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe za 2008 rok

 

Projekt uchwały w sp. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe za 2008 r. (w załączeniu) odczytała Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Smużewska.

W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego uchwała została przyjęta bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady:

-       za przyjęciem uchwały oddano 12 głosów;

-       głosów przeciwnych nie oddano;

-       głosów wstrzymujących się oddano 1.

Burmistrz Andrzej Gatyński w imieniu własnym i pracowników Urzędu Miasta i Gminy oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych podziękował za zaufanie i udzielenie przez radę absolutorium.

Przewodnicząca RM Anna Smużewska podziękowała burmistrzowi udzielenia absolutorium. Podziękowania w imieniu rady złożyła także wszystkim osobom które przyczyniły się do realizacji budżetu gminy w 2008 r., a przede wszystkim: dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych gminy oraz pracownikom Urzędu Miasta i Gminy, którzy pilnują dyscypliny budżetowej.

 

Pkt 15

Przedstawienie informacji o pracy burmistrza w okresie między sesjami rady

 

Burmistrz przedstawił informację (w załączeniu) w zakresie:

-         wykonania podjętych uchwał XXVIII Sesji RM;

-         wydanych zarządzeń burmistrza dot. zmian do budżetu gminy na 2009 r.;

-         prac wykonanych przez pracowników robót gospodarczych i publicznych;

-         zamówień publicznych;

-         projektów przeznaczonych do współfinansowania w ramach funduszy strukturalnych oraz pozostałych funduszy.

Ponadto burmistrz poinformował:

-         o wspólnej inicjatywie naszej gminy ze starostwem dot. budowy kompleksu sportowego, w tym pełnowymiarowego boiska do gry w piłkę nożną, przy Zespole Szkół w Skępem. Oznajmił, iż boisko służyłoby także KS „Błękitni”, gdzie mogliby uprawiać tą dyscyplinę sportu;

-         o planowanym w środę konwencie burmistrzów;

-         zaapelował do mieszkańców miasta i gminy o utrzymywanie ładu i porządku na terenie miasta i gminy, niezaśmiecanie lasów i ulic.

Radny Zbigniew Paradowski zwrócił się z prośbą do burmistrza, o możliwie jak najszybsze przeprowadzenie przetargu na remont dachu budynku SP w Wólce. Zadanie to jest związane z możliwością pozyskania dodatkowych środków finansowych przez gminę.

Więcej uwag i pytań do przedstawionej informacji przez burmistrza nie było.

 

Pkt 16

Wolne wnioski i zapytania

 

Przewodnicząca RM Anna Smużewska poinformowała zebranych o pismach (w załączeniu), które wpłynęły na jej ręce:

-         od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w sp. ustalenia sytuacji prawnej i faktycznej radnego Mieczysława Webera, w związku ze skierowanym pismem p. Zdzisława Małkiewicza do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, wnoszącym o wszczęcie kroków zmierzających do usunięcia naruszenia art. 24f ustawy o samorządzie gminnym przez radnego Mieczysława Webera.

Jednocześnie Przewodnicząca RM oznajmiła, iż w projekcie porządku obrad dzisiejszej sesji nie uwzględniła punktu dot. zajęcia przez radę stanowiska wobec radnego Mieczysława Webera, gdyż nie mogła zebrać wszystkich materiałów w przedmiotowej sprawie. Jednakże nie oznacza to, że pismo wojewody zostało pozostawione bez odzewu z jej strony. A mianowicie, z chwilą otrzymania pisma, w ciągu tego samego tygodnia, zwróciła się do radcy prawnego obsługującego Miasto i Gminę Skępe z zapytaniem dot. toku postępowania , aby móc ustalić sytuację prawną i faktyczną radnego i przedłożyć ją wysokiej radzie, w celu wypracowania stanowiska. Dlatego też, zgodnie z podpowiedzią radcy prawnego, zwróciła się z pismem do radnego Mieczysława Webera z prośbą o przekazanie danych dotyczących:

·                               od kiedy jest członkiem Zarządu KS „Błękitni Skępe”;

·                               od kiedy klub zawiaduje targowiskiem miejskim i na jakiej podstawie.

Ponadto poprosiła o przedłożenie statutu klubu.

Następnie Przewodnicząca RM oznajmiła, iż część żądanych dokumentów już wpłynęła, za jej pośrednictwem, do biura rady. Poinformowała także o odbytej w dniu dzisiejszym  rozmowie z radcą prawnym, który poprosił ją o wystąpienie do KRS o odpis rejestracji klubu. Powiedziała, że gdy będzie dysponowała wszystkimi niezbędnymi dokumentami i informacjami dla wypracowania przez radę stanowiska, wówczas wprowadzi do projektu porządku obrad sesji punkt w przedmiotowej sprawie, a następnie zajęte przez wysoką radę stanowisko przedstawi Wojewodzie Kujawsko – Pomorskiemu;

-         od p. Elżbiety Kifner – przedstawiciela właścicieli działek letniskowych położonych w Szczekarzewie w sp. przyłączenia do sieci wodociągowej. Przewodnicząca RM zwróciła się z prośbą do burmistrza o udzielenie odpowiedzi w tej sprawie.

Burmistrz odpowiedział, iż podłączenie działek letniskowych w Szczekarzewie do sieci wodociągowej jest zależne od rozbudowy SUW w Wólce. W przeciwnym razie mieszkańcy sołectwa Łąkie pozbawieni zostaliby wody z sieci wodociągowej;

-         od Komendanta KP PSP w Lipnie z prośbą o wsparcie finansowe naprawy pożarniczej drabiny mechanicznej (pismo skierowane do burmistrza i przekazane do wiadomości Przewodniczącej RM i Przewodniczącym właściwych Komisji ds. Finansów i Rolnictwa).

Ponadto Przewodnicząca RM przekazała radnym opinię prof. dr hab. Michała Klimeckiego i dr Hanny Szczechowicz o pracy p. Zyty Wegner Rodem ze Skępego, w celu rozpropagowania i rozprowadzenia publikacji.

 

Mieszkańcy ul. Komunalnej (pp. Montowscy,  p. Nawrocka, p. Wisła) poruszyli problem bardzo złych warunków zamieszkiwania, w związku ze zlokalizowaniem w pobliżu ich mieszkań firmy Bunte (przebudowującej drogę krajową nr 10). Narzekali na nieznoszący kurz, pył i swąd produkowanej przez firmę masy asfaltowej. Oznajmili, iż w takich warunkach nie da się mieszkać i są zagrożeni utratą zdrowia (choroby płuc). P. Montowska, ze względu na chorobę męża (nie znosi kurzu i pyłu) zażądała wręcz przyznania –  na czas działalności firmy Bunte – mieszkania zastępczego. Mieszkańcy zwrócili się z prośbą do organów gminy o interwencję w ich sprawie.

Burmistrz powiedział, iż przedstawiona przez mieszkańców ul. Komunalnej sprawa jest mu znana. Poinformował o przybyłej do niego delegacji mieszkańców ul. Kolejowej i piśmie p. Montowskiej w sp. bardzo uciążliwych warunków zamieszkiwania, w związku z działalnością firmy Bunte. Poinformował także o odbytym w dniu 23.04.br. spotkaniu z głównym szefem firmy Bunte w przedmiotowej sprawie (w spotkaniu uczestniczył także Starosta Lipnowski). Poruszono wówczas sprawy bezpieczeństwa mieszkańców ul. Komunalnej i Kolejowej, zamieszkałych w pobliżu wytwórni masy asfaltowej i składowanych hałd tłucznia.

Burmistrz oznajmił, iż wspólnie ze starostą zażądali natychmiastowego zaprzestania stwarzania uciążliwych warunków i zagrożenia zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców, pod rygorem cofnięcia firmie Bunte decyzji o warunkach środowiska – na wniosek burmistrza. Zażądano także natychmiastowego oczyszczenia drogi przy ul. Kolejowej.

Zapewnienia ze strony firmy Bunte były takie, że zobowiązano się sprowadzić w ciągu tygodnia – od przeprowadzonych rozmów – specjalnych spryskiwaczy do spryskiwania hałd zgromadzonego tłucznia. Ponadto zapewniono sprowadzenie i zamontowanie w ciągu 2 – 3 tygodni ekranów, oddzielających mieszkańców od hałd tłucznia.

P. Nawrocka poruszyła także sprawę braku oświetlenia budynku przy ul. Komunalnej. Oznajmiła, iż są zamontowane 2 lampy, lecz nie ma kto ich podłączyć.

Burmistrz odpowiedział, że to nie tylko kwestia związana z podłączeniem lamp, ale z poprowadzeniem linii przewodowej. Jednocześnie zobowiązał się, że jeżeli jest to tylko związane z samym podłączeniem lamp, to będą one świeciły.

Wiceprzewodniczący RM Janusz Kozłowski – zwracając się do zebranych – powiedział, że cała powstała sytuacja prosi się o jakąś puentę. W związku z ulokowaniem firmy Bunte na placu targowiska miejskiego, miało być 100 miejsc pracy stworzonych przez firmę, zrobione kilometry dróg z destruktu. A tymczasem okazuje się, że praktycznie nikt ze Skępego w firmie Bunte już nie pracuje, a także żadne, jak na razie, drogi z destruktu nie powstały. Pozostaje tylko kurz i smród asfaltu.

Burmistrz oznajmił, iż zażądał od członków zarządu firmy Bunte podpisów, co do ustaleń związanych z poprawą sytuacji. Jednocześnie poinformował o potrzebie zatrudnienia około 30 osób, do kierowania ruchem na przebudowywanej drodze krajowej nr 10, w związku z likwidacją sygnalizacji świetlnej.

Radna Jadwiga Pawska zwróciła się z prośbą do burmistrza, aby nie uzupełniał dróg gminnych kruszywem używanym jako podkład przy przebudowywanej drodze krajowej nr 10 (bardzo się pyli). Poruszyła problem smrodu, w związku z wytwarzaniem masy asfaltowej i zaapelowała o podjęcie kroków, w celu unormowania życia przede wszystkim ludziom chorym. Zwróciła się także z pytaniem dot. punktu poboru i odpłatności za używaną wodę przez firmę Bunte.

Insp. Marian Gabryszewski odpowiedział, że firma Bunte regularnie płaci za zużywaną wodę. Jest zamontowany na terenie lokalizacji firmy licznik wodomierzowy i woda jest pobierana z wyznaczonego w tym celu hydrantu.

Radna Jadwiga Pawska zwróciła uwagę na problem przejazdów ciężkich samochodów ulicami Skępego, a przede wszystkim Al. 1 Maja, Klasztorną i tzw. dziką drogą, wzdłuż torów kolejowych, w stronę przejazdu kolejowego przy ul. Rypińskiej, gdzie zachodzi obawa możliwości wykolejenia lekkiego pociągu, w związku z nagromadzonym na przejeździe piachem.

Przewodnicząca RM Anna Smużewska zaapelowała do burmistrza o maksymalne przyśpieszenie, w ramach możliwości, zamontowania ekranów przy ul. Komunalnej. Ponadto zasugerowała burmistrzowi, aby zagroził zerwaniem umowy z firmą Bunte, co może się przyczynić do polepszenia i przyśpieszenia poprawy zgłaszanych problemów. Ponadto zapewniła mieszkańców ul. Komunalnej, że zgłoszona przez nich sprawa nie będzie radzie obca i będą czynione wszelkie możliwe starania dla jej poprawy.

Burmistrz zapewnił mieszkańców ul. Komunalnej, że jeżeli firma Bunte nie dotrzyma postawionych warunków, to wystąpi do starosty o cofnięcie wydanej decyzji o warunkach środowiskowych.

 

Wicestarosta Lipnowski Piotr Wojciechowski pogratulował Burmistrzowi Andrzejowi Gatyńskiemu z tytułu uzyskania absolutorium. Zaapelował do burmistrza o konsekwentne przestrzeganie realizacji przez firmę Bunte podjętych ustaleń, w celu poprawy zaistniałej sytuacji. Ustosunkował się także do możliwości cofnięcia firmie Bunte decyzji o warunkach środowiskowych. Ponadto poinformował zebranych o:

-         rozstrzygniętym przetargu na budowę drogi powiatowej: Rogowo – Skępe i planowanym rozpoczęciu prac jeszcze w tym roku;

-         planowanym remoncie drogi powiatowej w kierunku Moczadeł;

-         wcześniejszych zobowiązaniach firmy Bunte, co do zakupu 50 pozycji opublikowanej pracy p. Zyty Wegner pt. Rodem ze Skępego, z przeznaczeniem dla młodzieży szkół skępskich;

-         otwarciu Powiatowego Ośrodka Wychowawczego dla dzieci skrzywdzonych przez los;

-         budowie przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Lipnie kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje boisko – Orlik 2012;

-         złożonym wniosku na dofinansowanie budowy w 2010 roku kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół w Skępem (z pełnowymiarowym boiskiem do gry w piłkę nożną i pełnowymiarową bieżnią). Jednocześnie oznajmił, iż powiat dysponuje już gotowym projektem na budowę tego kompleksu.

 

Radny Mieczysław Weber odniósł się do zaistniałego bałaganu, jaki pozostawił po sobie Zarząd starego Klubu Sportowego „Błękitni”. Powiedział, że tak praktycznie to klub działał nielegalnie, a mimo to był dotowany z pieniędzy samorządowych. Przede wszystkim nie prowadzono żadnej listy członków klubu, nie pobierano żadnych składek członkowskich, o czym mówi statut klubu. Nadmienił, że z inicjatywy pewnej grupy radnych starano się uzdrowić powstałą sytuację, poprzez pomoc w zawiązaniu nowego klubu sportowego, stwarzając tym samym możliwość młodzieży spędzanie wolnego czasu i uprawianie sportu. Zarzucił, iż przez okres ok. dwóch lat nikt nie zauważył faktu i nie poinformował go, że będąc radnym nie można jednocześnie pełnić funkcji członka zarządu nowopowstałego klubu „Błękitni Skępe”. Nadmienił przy tym, że zgodnie ze statutem klubu, wszelkie pełnione funkcje w klubie są społeczne i żadnych profitów z tego tytułu nie pobierał i nie pobiera. Wręcz przeciwnie, aby klub mógł dalej egzystować, na koniec 2008 r., wspólnie z innymi działaczami musieli do klubu dołożyć z własnej kieszeni kwotę 4700 zł, aby klub mógł w przyszłych latach otrzymać dotację gminną. Kwota ta stanowiła bowiem zwrot niewykorzystanej dotacji. Za powstałą sytuację obarczył przebiegłych urzędników popieranych przez burmistrza. Oznajmił, iż klub głównie utrzymuje się z otrzymywanej prowizji w ramach obsługi targowiska miejskiego. Zatem klub nie jest związany bezpośrednio z pieniędzmi pochodzącymi z targowiska, gdyż  najpierw trafiają one do Urzędu Miasta i Gminy, gdzie są rozliczane, a dopiero należna prowizja przekazywana jest na rachunek klubu. Poinformował zebranych, że klub został zarejestrowany w KRS 5 lipca 2007 r., a rezygnację z członka zarządu klubu złożył w dniu 27 grudnia 2008 r. Tak więc w zarządzie klubu zasiadał prze ok. 17 miesięcy.

Powiedział, że skoro popełnił takie przestępstwo, to należałoby go ukamienować na miejscu, a ponadto najlepiej by było w ogóle nie działać dla społeczeństwa, nic nie robić itp. Na zakończenie swojej wypowiedzi oznajmił, że oprócz niego także i inni radni, w takim jak on, czy innych stowarzyszeniach pracują, jak choćby w Straży Pożarnej, czy jak radny Chrobak w Komisji Rewizyjnej klubu „Błękitni Skępe”. Stwierdził, że o tym się nic nie mówi, w przeciwieństwie do jego osoby. Jego zdaniem tak się zapewne dzieje, gdyż zawsze czegoś potrzebuje lub chce. Dlatego na uwagę zasługuje wybiórczo wywołane tylko jedno nazwisko i jest zdania, że społeczeństwo winno wiedzieć jak tu się pracuje.

Jarosław Gołębiewski pełniący obowiązki Prezesa „Błękitni Skępe” odniósł się negatywnie do osób działających przeciwko rozwojowi kultury i sportu wśród młodzieży naszego miasta i gminy. Oznajmił, iż złośliwość p. Zdzisława Małkiewicza sięga zenitu. Człowiek ten nie może pogodzić się z tym, że Walne Zgromadzenie członków klubu chciało go odwołać ze stanowiska prezesa. Jednocześnie nadmienił, iż nie byłoby żadnej sprawy z nowym klubem, gdyby p. Z. Małkiewicz uznał wybory.

Następnie odniósł się do sytuacji radnego Mieczysława Webera. Stwierdził, że albo nasze prawo jest ślepe, lub ludzie którzy tworzą te prawo są ślepi. Oznajmił, iż żaden z członków zarządu klubu nie pobierał i nie pobiera korzyści majątkowych, a wręcz przeciwnie, dokładają własne pieniądze aby nowopowstały klub mógł funkcjonować. Za czasów prezesowania p. Z. Małkiewicza było całkiem inaczej i zapewne go to boli.

Powiedział, iż nie zna się na prawie i nie wie kto będzie podejmował decyzję o odwołaniu p. Mieczysława Webera z funkcji radnego. Dlatego też, w im. całego klubu – młodzieży uprawiającej w nim sport – zwrócił się z apelem, aby negatywnie zaopiniować decyzję dot. wygaśnięcia mandatu udzielonego radnemu Weberowi. Jednocześnie dodał, że radny Weber wspiera czynnie działania klubu.

Przewodnicząca RM Anna Smużewska ponownie poinformowała zebranych, na jakim etapie zaawansowania jest gromadzenie niezbędnych dokumentów i informacji w sprawie radnego Mieczysława Webera. Natomiast zajęcie stanowiska przez wysoką radę będzie tematem odrębnej sesji. Poprzedzone to będzie szeroką dyskusją ewentualnego naruszenia lub nienaruszenia prawa. Następnie stanowisko rady zostanie przedłożone wojewodzie, który przychyli się do niego lub podejmie – w ramach sprawowanego nadzoru – z urzędu decyzję przeciwną. Ponadto jest jeszcze tryb odwoławczy i ostatecznie możliwość zwrócenia się do Sądu Administracyjnego o rozstrzygnięcie sporu.

Oznajmiła, iż na dzień dzisiejszy, po przeanalizowaniu zebranych dokumentów i informacji można mieć wątpliwości, co do bezpośredniego wpływania pieniędzy z obsługi targowiska miejskiego do klubu. Gdyż jak wspomniano wcześnie, opłaty są zbierane przez pracownika zatrudnionego przez klub i wspierająco przez pracownika urzędu, następnie pieniądze są przekazywane do urzędu. Dopiero po ich rozliczeniu,  80 %  ogółu zebranych pieniędzy z opłat targowych – jako uposażenie – trafia na konto klubu. I dlatego powiedziała, iż ma wątpliwości, że klub jest bezpośrednim poborcą. Zapewniła, że w tym temacie wystąpi                o opinię prawną do radcy prawnego.

Poparła także słowa radnego Mieczysława Webera, że ten, co nie robi nic, to ma bardzo dużo czasu dla siebie i nie ma problemów. Natomiast ten, co się angażuje w życie społeczne i chce coś zrobić na rzecz rozwoju młodzieży, ma potem kłopoty.

Zaapelowała do zebranych o cierpliwość w rozstrzygnięciu powstałej przykrej sytuacji.

Burmistrz Andrzej Gatyński powiedział, że burmistrz, przewodniczący rady oraz rada winni stać na straży prawa, czy im się to podoba, czy też nie. Oznajmił, iż w swej wypowiedzi nie będzie się odnosił do sytuacji między starym a nowym klubem „Błękitnych”, gdyż jest to sprawa dot. bezpośrednio tych klubów, a poza tym nie ma na sali obrad p. Zdzisława Małkiewicza, który także mógłby przedstawić swoje argumenty.

Odniósł się do powstałej – wyjątkowo nieciekawej sytuacji – związanej z wystosowanym do wojewody „donosem” na radnego Mieczysława Webera. Powiedział, że radny Mieczysław Weber stał się kozłem ofiarnym ustawy, jaka została uchwalona w sporze między partiami PiS i PO. Przy tym nadmienił, iż rzeczywiście radny Mieczysław Weber jest niewinny, ale może ponieść konsekwencje, gdyż nieświadomie złamał prawo. Oznajmił, iż on i zapewne rada nie są za odwołaniem radnego Webera i całe to zamieszanie nie powstało z ich winy. Aczkolwiek przypomniał, że Przewodnicząca RM w ub. r. otrzymała pismo od wojewody z prośbą, aby sprawdziła sytuację prawną wszystkich radnych, gdyż niejasne sytuacje z radnymi ujawniane były w całym kraju. Taka sytuacja trwa już od dwóch lat i dlatego też należy przypuszczać, że radni w ubiegłym roku o tym wiedzieli. Oznajmił jednocześnie, iż nie wiedział, że radny Mieczysław Weber jest członkiem Zarządu „Błękitnych Skępe”. W przeciwnym razie było możliwe, że by zadziałał w tej sprawie osobiście i by nie doszło do powstałej sytuacji. Powiedział, że znał całą tą sytuację już wcześniej od p. Zdzisława Małkiewicza, który przyszedł osobiście do niego i mu ją przedstawił. Wówczas mu doradził, że jeżeli chce pisać donos na radnego Mieczysława Webera, to niech pisze go z imienia i nazwiska. Ponadto oznajmił, iż odradzał p. Zdzisławowi Małkiewiczowi pisania takiego donosu. Nawiązał także do składanych donosów na radnych w skali województwa, których jest bardzo dużo – ok. 60-70 (ostatni donos wyczytany w gazecie na radnego z Ciechocinka, gdzie też zasiadał w zarządzie klubu sportowego).

Następnie odniósł się do procedury rozstrzygnięcia powstałej sytuacji (jeżeli rada nie podejmie decyzji, wówczas wojewoda rozstrzyga sprawę w trybie nadzorczym). Jednocześnie powiedział, iż nie wie jak ta cała sprawa się zakończy.

Natomiast zarzucił radnemu Mieczysławowi Weberowi, iż przemawia za nim ignorant (nawiązując do wcześniejszej wypowiedzi radnego Mieczysława Webera), że się nic nie mówi o straży pożarnej – zapewne chodzi o radnych Józefa Mielnika lub Józefa Jagasa – czy radnym Sławomirze Chrobaku. Nawiązał do wyborów komendanta gminnego OSP (po śmierci byłego komendanta Zdzisława Pietrkiewicza), gdzie bardzo komendantem chciał zostać radny Józef Mielnik. I tak też się stało, że na komendanta gminnego OSP został wybrany właśnie radny Józef Mielnik. Poinformował także zebranych, że radny Józef Mielnik może mieć pewną do niego pretensję, że mu nie płaci z tytułu wykonywania funkcji komendanta gminnego OSP. Burmistrz oznajmił, że celowo nie podpisał z nim umowy o pracę, gdyż „wówczas by go załatwił jako radnego”, bo nie był pewien, czy zezwala na to prawo. W tym momencie zwrócił się z pytaniem do radnego Mieczysława Webera, czy w wypowiedzi chodziło mu o radnego Józefa Mielnika?

Radny Mieczysław Weber odpowiedział, że między innymi także chodziło o radnego Józefa Mielnika.

Burmistrz  jednoznacznie oświadczył, że z radnym Józefem Mielnikiem nie ma podpisanej żadnej umowy, a funkcję komendanta gminnego pełni wyłącznie społecznie i jego zdaniem taką funkcję może pełnić jako radny.

Radny Mieczysław Weber powiedział, że on także pełnił funkcję członka zarządu klubu społecznie i z nim nie była także podpisywana żadna umowa.

Burmistrz oznajmił, że dlatego też poprosi radcę prawnego o sprawdzenie sytuacji prawnych radnych: Józefa Mielnika i Józefa Jagasa, który jest jednocześnie wiceprezesem Zarządu Gminnego OSP. Dodał, iż w powstałej sytuacji jest nawet zobowiązany do sprawdzenia pod względem prawnym tych dwóch przypadków.

Odnosząc się do radnego Mieczysława Webera powiedział, że z jego strony nie ma tu żadnej złośliwości, co do jego osoby.

Odnośnie radnego Sławomira Chrobaka burmistrz powiedział, że z chwilą dostania pisma od wojewody w sp. donosu na radnego Mieczysława Webera, zwrócił się do radcy prawnego o opinię jego sytuacji prawnej, w związku z członkowstwem w Komisji Rewizyjnej klubu „Błękitni Skępe”. Zdaniem radcy prawnego, nie koliduje pod względem prawnym łączenie funkcji radnego i członka komisji rewizyjnej klubu.

Natomiast bardzo ostro burmistrz zaprotestował przeciwko sformułowaniu – w wypowiedzi radnego Mieczysława Webera – „biegły urzędnik popierany przez burmistrza”, gdzie wg niego zapewne chodzi o p. „F”. Powiedział, że ten urzędnik to klub uratował z trudnej sytuacji. Zaapelował, aby nie używać takich słów, jeżeli się nie ma konkretnych dowodów. Jednocześnie zapewnił, że dopóki będzie burmistrzem, to nie pozwoli żeby ktokolwiek i gdziekolwiek publicznie obrażał jego pracowników urzędu. Oznajmił, że ze swej strony, przy pomocy sekretarza zrobili wszystko, ażeby uratować sytuację finansową nowego klubu „Błękitni”. Żeby nie podjęte działania klub straciłby możliwość otrzymywania dotacji przez najbliższe trzy lata.

Radny Mieczysław Weber zwrócił się z pytaniem: kto sprecyzował umowę o dotację dla klubu i ją zatwierdził oraz kto analizował dane w niej zawarte? Ponadto – jego zdaniem – umowa winna być przeanalizowana przez kier. oświaty odpowiedzialnego za sprawy sportu gminnego jak również przez komisję właściwą ds. oświaty i sportu.

Burmistrz odpowiedział, że umowy podpisywane są przez dwie strony i nie należy mieszać tutaj Komisji Oświaty.

Muszałowski Dariusz przewodniczący Komisji Rewizyjnej nowego klubu „Błękitni” odniósł się do zawieranych umów. Zwrócił się z prośbą do burmistrza, aby to Urząd Miasta i Gminy, dysponujący poradą prawną, w przyszłości kontrolował słuszność zapisów przy zawieranych umowach z klubem, ażeby nie były one niekorzystne dla klubu.

Wiceprzewodniczący RM Janusz Kozłowski zarzucił brak zwykłej życzliwości ze strony Urzędu Miasta i Gminy.

Jarosław Gołębiewski – zaapelował o spokój i pomoc byłemu członkowi Zarządu nowego klubu „Błękitni”, w pozytywnym rozwiązaniu zaistniałej sytuacji, dzięki któremu m. in. klub ten istnieje. Oznajmił, iż Zarząd klubu „Błękitni Skępe” wystosuje pismo do Przewodniczącego RM z prośbą o pozytywne załatwienie sprawy radnego Mieczysława Webera.

Przewodnicząca RM oznajmiła, iż nie wiedziała o składzie Zarządu nowego klubu „Błękitni Skępe”. Jedynie wiedziała o utworzeniu klubu, gdyż wspierała poczynaniami – wspólnie z grupą innych radnych – przy jego zakładaniu. Ponadto uczestniczyła w dwóch spotkaniach założycielskich. Natomiast już po zarejestrowaniu nowego klubu, nie uczestniczyła w dalszych jego pracach. Dlatego też, niebyła świadoma, że radni mogą pełnić w nim takie funkcje. Przy tym wyraziła swoje zadowolenie, że burmistrz dba o radnych i stara się w miarę możliwości sprawdzać ich status prawny, szkoda tylko, że nie do wszystkich. Wyraziła jednak nadzieję, że opinia prawna znajdzie wyjście z sytuacji i uda się obronić radnego przed utratą mandatu. Jednakże całą zaistniałą sytuację nazwała absurdem, gdyż zgodnie ze statutem klubu, cały jego dochód jest przeznaczany na szkolenie młodzieży, a praca w nim jest wyłącznie społeczna.

Burmistrz oświadczył, że nie miał najmniejszego zamiaru „dybać” na mandat radnego Mieczysława Webera, ani też bronić radnego Józefa Mielnika, tylko stać na straży prawa. Podobnie jak Przewodnicząca RM, nie wiedział o członkostwie radnego Webera w zarządzie klubu. Zaapelował o zdrowy rozsądek i spokój w załatwieniu całej sprawy do końca, aby nie było dalszych pomówień i pretensji.

Sekretarz Józef Sobociński nawiązał do postawionego zarzutu braku współpracy ze strony Urzędu Miasta i Gminy z klubem „Błękitni Skępe”. Oznajmił, iż w sprawie rozliczenia przyznanej klubowi dotacji, dwukrotnie dzwonił osobiście do p. Dariusza Okońskiego. P. Dariusz Okoński wówczas go zapewnił, że rozliczenia dokona księgowa obsługująca klub  p. Blachowska. Jednakże nikt nie stawił się na umówione dwukrotnie spotkania z pracownikiem UMiG odpowiedzialnym za rozliczenie dotacji p. Barbarą Obrębską. Dlatego też, nie zgodził się z postawionym zarzutem braku współpracy ze strony Urzędu Miasta i Gminy.

 

Radna Jadwiga Pawska wskazała na tragiczny stan lasów w gminie pod względem zaśmiecenia. Zwróciła się z prośbą o podjęcie stosownych działań, wspólnie ze służbami leśnymi i uporządkowanie tych terenów. Nawiązała także do złego stanu promenady w Skępem, porównując ją do „zdechłego Azorka”. Zaapelowała o naprawę szlaku turystycznego.

W imieniu społeczeństwa poruszyła kwestie związane z:

-         postawieniem ubikacji na cmentarzu;

-         pobudowaniem dwóch lamp oświetleniowych na cmentarzu (przy bramie głównej i tablicy) w porozumieniu z miejscowym proboszczem.

Wiceprzewodniczący RM Janusz Kozłowski zaproponował postawienie na cmentarzu kontenera sanitarnego tzw. toj-tojka, który w zupełności rozwiązałby problem braku ubikacji.

Sekretarz Józef Sobociński odpowiedział, że z postawieniem sanitariatu na cmentarzu związany będzie problem jego obsługi.

Wiceprzewodniczący RM przypomniał, iż miesiąc temu zgłosił wniosek o przykrycie blachą przystanku autobusowego nad J. Łąkie. Poprosił burmistrza o skuteczne wpłynięcie na zadaszenie tego przystanku.

Także przypomniał burmistrzowi o złożonym 3 miesiące temu wniosku dot. ustanowienia na ul. 1 Maja i Klasztornej dodatkowych przejść dla pieszych (po śmiertelnym wypadku dziecka).

Burmistrz przyznał się, iż te dwie sprawy zaniedbał i za to przeprosił. Odnośnie zadaszenia przystanku zapewnił, że w najbliższym czasie zleci to zadanie odpowiedzialnym pracownikom.

Natomiast w kwestii dodatkowych przejść dla pieszych, zwrócił się z prośbą do obecnego na sali obrad wicestarosty o ustalenie i pomalowanie dodatkowych przejść na ul. 1 Maja i Klasztornej. Poprosił także o spowodowanie pomalowania linii ciągłej dla pieszych od Klasztoru w stronę Wioski (na prośbę mieszkańców sołectwa Żagno).

Radny Sławomir Chrobak zwrócił się z pytaniem dot. renowacji boiska sportowego przy ul. Sportowej, zgodnie ze wcześniejszą obietnicą burmistrza.

Burmistrz odpowiedział, czy w ogóle jest sens renowacji tego boiska, gdy są plany budowy wspólnie ze starostwem kompleksu sportowego (w tym pełnowymiarowego boiska do gry w piłkę nożną) przy Zespole Szkół w Skępem. Jednakże nadmienił, że jeżeli wolą radnych będzie przygotowanie boiska przy ul. Sportowej, to dane słowo dotrzyma. Jednocześnie zwrócił się o rozważenie możliwości użytkowania boiska starego przy Zespole Szkół w Skępem.

P. Muszałowski Dariusz powiedział, iż boisko przy Zespole Szkół w Skępem także jest zniszczone i należałoby przeprowadzić renowację płyty, aby można je zgłosić do rozgrywek. Dodał, iż młodzież klubu korzystała już z tego boiska latem zeszłego roku, gdyż hala sportowa w tym czasie była zamknięta i nie można było z niej korzystać. Za udostępnienie boiska w im. klubu podziękował wicestaroście.

Przewodnicząca RM zwróciła się do przedstawicieli klubu „Błękitni Skępe”, aby dokładnie sprecyzowali wszelkie uwagi i skierowali je do Komisji Oświaty i Sportu … .

Radny Witold Jankowski opowiedział się za ekonomicznym wykorzystywaniem środków gminnych i zwrócił się z pytaniem: czy jest sens renowacji boiska przy ul. Sportowej, jeżeli ma powstać boisko przy Zespole Szkół?

Wicestarosta Piotr Wojciechowski zaapelował do zebranych o zdrowy rozsądek i podejmowanie wszelkich możliwych działań na rzecz rozwoju sportu na terenie gminy.

Odniósł się także do jak najefektywniejszego wykorzystania kompleksów sportowych zlokalizowanych na terenie gminy i dążenie do stworzenia jak najlepszych warunków do uprawiania sportu przez młodzież.

Przewodnicząca RM zaapelowała do działaczy sportowych obecnych na sali obrad, aby się nie zniechęcali i pracowali dalej, a rada ze swej strony będzie się starała wspierać ich poczynania, na ile będzie to możliwe.

 

Pkt 17

Zakończenie

 

Po całkowitym wyczerpaniu porządku obrad, Przewodnicząca Rady Miejskiej podziękowała wszystkim zebranym za udział w obradach.

Na tym obrady XXIX Sesji Rady Miejskiej w Skępem V kadencji zakończono.

 

Protokolant

Zbigniew Małkiewicz

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska