UCHWAŁA Nr XX/ 140 /2005
RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM
 z dnia 25 lutego 2005 roku

 

w sprawie: ustalenia wysokości diety oraz zwrotu kosztów podróży służbowej przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej.

 

 

Na podstawie art.art.37b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.)

 

RADA MIEJSKA

uchwala, co następuje:

 

§ 1

 1. Za uczestnictwo w pracach rady oraz wykonywane czynności administracyjne zlecone przez organy gminy, przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej, przysługuje dieta zryczałtowana oraz zwrot kosztów podróży służbowej w łącznej wysokości – 80,00 zł. za każdy miesiąc.

2. Diety zryczałtowane oraz zwrot kosztów podróży wypłacane są co kwartał, do
10-tego dnia każdego miesiąca – po zakończeniu kwartału – w kasie BS Skępe.

           

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

 

§ 3

1. Uchyla uchwałę Nr XIX/134/2004 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29.12.2004 r. w sprawie ustalenia wysokości diety oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych.

2. Traci  moc uchwała Nr IV/35/2003 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28.02.2003 r.  w sprawie ustalenia wysokości diety oraz zwrot kosztów podróży przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej.

 

§ 4

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie od 1 stycznia 2005 r.

 

 

                                                                                                              Burmistrz
                                                                                                        Andrzej Gatyński