UCHWAŁA NR  XX/ 139 /2005

RADY  MIEJSKIEJ  W  SKĘPEM

z dnia 25 lutego 2005 roku

 

w sprawie: utworzenia Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Skępem.

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21 stycznia 1988 r. o Radzie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa (Dz.U. Nr 2, poz. 2 z późn.zm.)

  

RADA MIEJSKA W SKĘPEM

uchwala, co następuje:

 

§ 1

Tworzy się Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Skępem.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Burmistrz
       Andrzej Gatyński