UCHWAŁA NR XX/ 138/2005

RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 25 lutego 2005 roku

  

w sprawie określenia „Regulaminu kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze”.

  

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 , z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806 z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) i art. 49 ust.2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz.1112, z 2003 r. Nr 137, poz.1304, Nr 90, poz.844, Nr 203, poz.1966, Nr 213, poz.2081, z 2004 r. Nr 96, poz.959,  Nr 179, poz.1845)

 

RADA MIEJSKA

uchwala, co następuje:

 

§ 1

 Ustala regulamin kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Skępe.

 

§ 3

 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

                                                                                                             Burmistrz
                                                                                                       Andrzej Gatyński