UCHWAŁA NR XX/ 137 /2005

RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 25 lutego 2005 roku

 

w sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Skępe oraz wysokości i zasad przyznawania i wypłacania  dodatku mieszkaniowego.

 

            Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 oraz art.40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 , z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806 z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 oraz art.30, ust.6 i art.54 ust. 3 i7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz.1112, z 2003 r. Nr 137, poz.1304, Nr 90, poz.844, Nr 203, poz.1966, Nr 213, poz.2081, z 2004 r. Nr 96, poz.959,  Nr 179, poz.1845) w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. Nr 22, poz.181)

 

RADA MIEJSKA

uchwala, co następuje :

 

§ 1.

Ustala się regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, nagród oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego, obowiązujący od 1 stycznia 2005r. do dnia 31 grudnia 2005 r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały .

  

§ 2.

Traci moc Uchwała Nr  XX /134/2000 Rady Miejskiej w Skępem  z dnia  29 września 2000 roku w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego oraz uchwała Nr XXXIX/253/2002 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 10 października 2002 r. zmieniająca Uchwałę Nr XX/134/2000 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 września 2000 r.  sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe .

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie  z dniem 1 stycznia 2005 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku  Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego .

Burmistrz
       Andrzej Gatyński