Skępe, dnia 03.09.2009r.

UMG – 7624-12-5/09  

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

      Zgodnie z art. 38, art. 72 ust. 6 oraz  art. 85 ust. 3  ustawy z dnia 3  października  2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227), oraz art. 61 §1 i §4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 – ze. zm.),

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

 podaję do publicznej wiadomości, że  w dniu  03.09.2009r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:

 

Przebudowa drogi gminnej nr 170319C Makówiec – Lubówiec – Jarczewo od km 0+900 do km 5+400 w ciągu komunikacyjnym Jarczewo – Makówiec na działkach o nr ewidencyjnych 23 (obręb Makówiec, Lubówiec), 27 (obręb Lubówiec) i 80 (obręb Jarczewo)”.

 

     Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy w Skępem,  ul. Kościelna 2, pokój nr 16 (tel. (054) 287 85 20 wew. 33).

Informuję, że strony postępowania mogą wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie  na stronie BIP Miasta i Gminy Skępe oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.

                                         

 

                                                                  Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                Skępe

                                                                    Andrzej  Gatyński