UCHWAŁA Nr XXXI/216/09

RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 30 czerwca  2009 roku

 

w sprawie : udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lipnowskiemu na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia.

 

Na podstawie art. 10 ust. 2 i   art. 18 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)  oraz art. 167 ust. 2 pkt 5 i art. 175  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r Nr 249 poz. 2104 z późn. zmianami),  uchwala się co następuje:

 

§ 1.  Udziela się z budżetu Gminy Skępe pomocy finansowej Powiatowi Lipnowskiemu z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia.

 

§ 2 Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2009rok, w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych)

 

§ 3 Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Miastem i Gminą Skępe a Powiatem Lipnowskim. Do zawarcia umowy upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Skępe. 

 

§ 4  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Miasta i Gminy Skępe.

           

§ 5.Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska