UCHWAŁA Nr XXXI/219/2009

RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

  z dnia 30 czerwca 2009 roku

 

 

w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania na realizację zadania   inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami Łąkie, Franciszkowo, Radziochy, Lubówiec, Narutowo, Jarczewo, Kierz, Kobrzyniec Stary, Bógzapłać”.

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „e” i art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2001 r. Nr. 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art.82 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U., Nr 249, poz.2104 ze zm.)uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1. Rada Miejska w Skępem zaciąga długoterminowe zobowiązanie w wysokości 2.300.000,00 (słownie: dwa miliony trzysta tysięcy złotych 00/100).

 

§ 2.  Zobowiązanie, o którym mowa w § 1 dotyczy podpisania umowy z wykonawcą, który będzie wyłoniony  w drodze przetargu nieograniczonego.

 

§ 3. 1. Zobowiązanie określone w § 1  i  § 2 zostanie sfinansowane z dochodów własnych  Gminy

2. Realizację inwestycji planuje się na lata 2009 - 2010 w tym:

a) do realizacji w roku 2009 za kwotę        500.000 zł

b) do realizacji w roku 2010 za kwotę     1.800.000 zł

 

§ 4.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe

 

§ 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska