UCHWAŁA Nr XXXI/220/2009

RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

  z dnia 30 czerwca 2009 roku

 

 

w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania na realizację zadania pn.: „Sporządzenie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Skępe”.

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „e” i art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2001 r. Nr. 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art.82 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U., Nr 249, poz.2104 ze zm).uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1. Rada Miejska w Skępem zaciąga długoterminowe zobowiązanie w wysokości 60.000,00 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

 

§ 2.  Zobowiązanie, o którym mowa w § 1 dotyczy podpisania umowy z wykonawcą, który będzie wyłoniony  w drodze przetargu nieograniczonego.

 

§ 3. 1. Zobowiązanie określone w § 1  i  § 2 zostanie sfinansowane z dochodów własnych  Gminy

2. Realizację inwestycji planuje się na lata 2009  -  2010 w tym:

a) do realizacji w roku 2009 za kwotę     30.000 zł

b) do realizacji w roku 2010 za kwotę     30.000 zł

 

§ 4.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

 

§ 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska