UCHWAŁA Nr XXXI/ 221 /2009

RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

 z dnia 30 czerwca 2009 roku

 

 

 

w sprawie: procedury uchwalenia budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu .

 

 

           

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.[1]) w związku z art.165a i art. 179-184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.[2]) uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1. Przyjmuje się procedurę opracowania i uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XI/62/2007 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 12 października 2007 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, oraz Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458 i z 2009 r. Nr 52, poz.420

[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz.1218, Nr 187, poz. 1381 i  Nr 249, poz. 1832 z 2007 r. Nr 82, poz.560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz.791 i Nr 140, poz.984, z 2008 r. Nr 180, poz.1112, Nr 209, poz.1317, Nr 216, poz.1370, Nr 227, poz.1505 i z 2009 r. Nr 19, poz.100 i Nr 72, poz.619