UCHWAŁA Nr XXXI/222/2009

RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 30 czerwca 2009 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 roku.

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 17  i art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 1 ust 1  i art.3 ust.11 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz.420 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na wyodrębnienie środków funduszu sołeckiego Gminy na 2010 rok.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska