UCHWAŁA Nr XXXI/223/2009

RADY MIEJSKIEJ W SKEPEM

z dnia 30 czerwca 2009 roku

 

w sprawie : zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Łąkiem

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 37 ust 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami(Dz. U. z 2004 r., nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Łąkie, oznaczonej numerem ewidencyjnym 385 o pow.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska