UCHWAŁA NR XXXI/224/2009

RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 30 czerwca 2009 roku

 

w sprawie: zamiany nieruchomości gruntowych położonych w Szczekarzewie.

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku, nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwala się co następuje:

 

§ 1. Wyrazić zgodę na zamianę części działki niezabudowanej, położonej w Szczekarzewie, oznaczonej w ewidencji gruntów Gminy Skępe jako działka nr ew. 103, zapisanej w księdze wieczystej KW nr 22644 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lipnie stanowiąca własność Gminy Skępe, na część działki położonej w miejscowości Szczekarzewo, oznaczona w ewidencji gruntów gminy Skępe jako działka nr 102, zapisana w księdze wieczystej KW nr 11194, stanowiącej własność Państwa Andrzeja i Małgorzaty małż. Łykowskich.

§ 2. Zamiana nieruchomości określonych w § 1 nastąpi bez rozliczeń finansowych..

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§  4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska