Uchwała Nr XXXI/226/2009

RADY MIEJSKIEJ w SKĘPEM

z dnia 30 czerwca 2009 roku

 

 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skępe w obszarze położonym w miejscowości Józefkowo, obręb Żagno

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; zm. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; zm. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Nr 102, poz. 1055; Nr 167, poz. 1759), z 2005 r. Nr 172, poz. 1551 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458 i z 2009 r. Nr 52, poz.420) oraz art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; zm. z 2004 r. Nr 6, poz. 41; Nr 141, poz. 1492; zm. z 2005 r. Nr 113, poz. 954; Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635, z 2007 r. Nr 127 poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz.1227, Nr 201, poz.1237 i Nr 220, poz.1413) oraz w związku z Uchwałą  Nr XXVII/185/2006 Rady Miejskiej w Skępem  z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skępe w obszarze położonym w miejscowości Józefkowo, obręb Żagno i w związku z Uchwałą  Nr X/58/2007 Rady Miejskiej w Skępem  z dnia 31 sierpnia 2007 r. zmieniającą uchwałę  Nr XXVII/185/2006 Rady Miejskiej w Skępem  z dnia 24 lutego 2006 r..

 

 

uchwala się, co następuje:

 

CZĘŚĆ I

 

Rozdział 1
Przepisy ogólne

 

 

§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Józefkowo, obręb Żagno, zwany dalej planem, zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/185/2006 z dnia 24 lutego 2006 r. i z Uchwałą Nr X/58/2007 z dnia 31 sierpnia 2007 r. Granica obszaru objętego planem pokazana została na rysunku planu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

 

1.                  Ustalenia planu stanowią treść niniejszej uchwały.

2.                  Integralną częścią planu są:

 

1)                  rysunek planu w skali 1:2000, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;

2)                  wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy, wskazany na załączniku nr 1 do uchwały;

3)                  rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu wniesionych w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały;

4)                  rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy – stanowiące załącznik nr 3 do uchwały;

 

3.                  Stwierdza się zgodność planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skępe, uchwalonym Uchwałą nr XXXII/227/2006 Rady Miejskiej w Skępem, z dnia 25 października 2006 r.

 

 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

 

1)                  adaptacji – należy przez to rozumieć przebudowę pomieszczeń lub budowli w celu przystosowania ich do potrzeb innych niż dotąd funkcji użytkowych, przy zachowaniu wszelkich walorów stylowych istniejącego obiektu;

2)                  drobnych formach architektury - należy przez to rozumieć wszelkie elementy zagospodarowania terenu nie będące budowlami, takie jak murki oporowe, schody terenowe, rampy, pochylnie, siedziska, piaskownice, fontanny oraz inne urządzenia terenowe;

3)                  minimalnej wielkości działki budowlanej – należy przez to rozumieć minimalną powierzchnię nowo tworzonej działki pod zabudowę;

4)                  modernizacji – należy przez to rozumieć unowocześnianie i przystosowywanie do współczesnych wymogów użytkowych poprzez wymianę elementów budowli i jej wyposażenia;

5)                  nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu określającą dopuszczalne zbliżenie elewacji budynku do linii rozgraniczającej teren, dopuszcza sie wysunięcia przed wyznaczoną linię: schodów, ganków, daszków, wykuszy, balkonów itp., przy czym elementy te nie mogą pomniejszać tej odległości o więcej niż

6)                  obiektach małej gastronomii – należy przez to rozumieć obiekty usług żywienia zbiorowego, kawiarnie z salą konsumpcji do 30 osób, posiadające nie więcej niż 5 osób obsługi;

7)                  obszarze planu – należy przez to rozumieć obszar będący przedmiotem ustaleń niniejszej uchwały;

8)                  odpadach niebezpiecznych – należy przez to rozumieć odpady, o których mowa w przepisach odrębnych;

9)                  powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć powierzchnię zewnętrznego obrysu kondygnacji przyziemia budynków znajdujących się na działce budowlanej;

10)              przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;

11)              przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe lub uzupełniające, którego realizacja na danym terenie wynika z niezbędnego uzupełnienia infrastruktury przestrzennej lub technicznej, i która nie koliduje z funkcjami podstawowymi;

12)              przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które przeważa na danym terenie, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi tzn. zajmuje więcej niż 50% powierzchni terenu;

13)              przeznaczeniu uzupełniającym - należy przez to rozumieć przeznaczenie, które nie koliduje z przeznaczeniem podstawowym oraz stanowi uzupełnienie i wzbogacenie terenu, nie dominując przestrzennie i użytkowo nad przeznaczeniem podstawowym;

14)              rysunku planu - należy przez to rozumieć ustalenia planu przedstawione graficznie na mapie w skali, stanowiące załącznik  do niniejszej uchwały;

15)              obszarze ograniczonego użytkowania -  należy przez to rozumieć obszar wyznaczony przepisami odrębnymi i powodujący ograniczenia w zagospodarowaniu terenów;

16)              strefie technicznej – należy przez to rozumieć strefę ograniczonych możliwości zagospodarowania terenu wokół sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

17)              tablicy reklamowej i nośniku reklamowym – należy przez to rozumieć tymczasowe obiekty wolnostojące bądź połączone z obiektami przeznaczenia podstawowego, zawierające informacje graficzne lub tekstowe o wartościach  różnych towarów i usług, oraz możliwościach ich nabycia;

18)              terenie - należy przez to rozumieć obszar o określonym rodzaju przeznaczenia wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;

19)              urządzeniach pomocniczych - należy przez to rozumieć wyposażenie techniczne dróg, miejsca parkingowe, a także oznaczenia służące organizacji ruchu drogowego, ekrany akustyczne, urządzenia ochrony przeciwpożarowej i obrony cywilnej, urządzenia służące informacji o terenie;

19)              20)       usługach lub obiektach usługowych - należy przez to rozumieć obiekty budowlane, pomieszczenia w budynkach i urządzenia służące uzupełnieniu bądź wzbogaceniu funkcji dominującej na obszarze planu, a nie wytwarzanie bezpośrednio metodami przemysłowymi dóbr materialnych;

 

§ 3. Plan ustala:

 

1)                 podstawowe przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów wyznaczonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu i różnym sposobie zagospodarowania, określone symbolami cyfrowo-literowymi;

2)                 zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3)                 3)         zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego z określeniem nakazów, zakazów, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów;

4)                 zasady kształtowania przestrzeni publicznych z określeniem lokalizacji obiektów małej architektury i nośników reklamowych;

5)         parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu
z uwzględnieniem:

a)                     linii zabudowy,

b)                     wielkości powierzchni zabudowy,

c)                     gabarytów i wysokości obiektu,

d)                     geometrii dachu.

6)                  zasady i warunki  podziału nieruchomości z określeniem parametrów uzyskanych działek (tj. powierzchni, geometrii i obsługi komunikacyjnej);

1)                 7)         zasady rozbudowy i budowy systemu komunikacji i infrastruktury technicznej wraz z ich parametrami oraz klasyfikacją dróg i innych szlaków komunikacji;

8)         tereny niezbędne do realizacji celów publicznych oraz linie rozgraniczające te tereny;

2)                 9)         stawkę procentową, na podstawie której określa się jednorazową opłatę wynikająca ze   wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu;

10)              zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej z określeniem nakazów, zakazów, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów.

 

 

§ 4. 1. Rysunek planu w skali 1:2000 (załącznik graficzny nr 1 do uchwały) obowiązuje w zakresie:

1)         granic obszaru objętego ustaleniami planu;

2)         linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu i różnym sposobie zagospodarowania;

3)         nieprzekraczalnych linii zabudowy 

4)         podstawowego przeznaczenia i zagospodarowania terenów;

5)         przebiegu dróg publicznych i ich klas, oraz w zakresie funkcjonowania układu komunikacyjnego;

6)                   planowanych urządzeń infrastruktury technicznej.

7)   obszarów ograniczonego użytkowania:

a)                  strefy zakazu lokalizowania obiektów budowlanych (na podstawie przepisów  odrębnych),

b)                  „Obszaru Chronionego Krajobrazu – Jeziora Skępskie”,

c)                  strefy technicznej wokół istniejącej linii elektroenergetycznej 15 kV,

8)                  strefy zieleni izolacyjnej;

9)                  projektowane nasadzenia zieleni wysokiej;

10)              ochrona istniejącego drzewostanu o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych,

 

2. Inne oznaczenia na rysunku planu mają charakter informacyjny.

 

 

§ 5. Ustala się następujące symbole określające w planie podstawowe przeznaczenia
i zagospodarowania terenów:

 

MN                  – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

U                                 – tereny  zabudowy usługowej;

UT-h                – tereny  obsługi turystyki – bazy noclegowe;

UT-g                – tereny  obsługi turystyki – gastronomia;

U/P                  – tereny  usług , produkcji i magazynowania;

ZN                   – tereny zieleni naturalnej;

ZL                               – tereny  zieleni leśnej;

ZL-z                – tereny  przeznaczone do zalesienia;

KDS(obecnie KDGP)   – droga ekspresowa (obecnie droga główna ruchu przyspieszonego);

KDL                – drogi lokalne;

KDD               – drogi dojazdowe;

KDPP  – teren placu publicznego;

KD/ZP             – tereny dróg publicznych o zmienionym sposobie użytkowania i zieleni urządzonej;

 

 

§ 6.  1. Na obszarze objętym planem ustala się:

1)                 jako tereny przeznaczone dla realizacji celów publicznych:

a)         tereny, oznaczone na rysunku planu symbolami KDS(obecnie KDGP), KDL, KDD,  KDPP  jako nowe i istniejące drogi publiczne i place, wymagające przebudowy i dostosowania do parametrów określonych w przepisach odrębnych i niniejszej uchwale,

b)           tereny, oznaczone na rysunku planu symbolem KD/ZP.

 

 

§ 7. W zakresie kształtowania ładu przestrzennego i zagospodarowania terenów ustala się:

 

1)         budynki, drobne formy architektury, ogrodzenia lokalizowane w pasach terenów przylegających do dróg wyznaczonych w planie nie mogą być w swych formach podporządkowane wyłącznie wymogom technologicznym, ale muszą podlegać zasadom kompozycji uwzględniającym powiązanie z krajobrazem, projektowaną zielenią, możliwością wglądu we wnętrze terenu;

2)                  na obszarze planu zakazuje się realizacji ogrodzeń z betonowych elementów prefabrykowanych;

3)                  na obszarze planu zakazuje się stosowania agresywnych odcieni różu, fioletu, błękitu, zieleni i żółci w kolorystyce elewacji, dachów, drobnych form architektury oraz ogrodzeń, ustala się stosowanie kolorystyki stonowanej i wkomponowanej w krajobraz;

4)                  nakaz lokalizacji ogrodzeń frontowych w liniach rozgraniczających dróg wyznaczonych planem;

5)                  zakazuje się umieszczania reklam na urządzeniach infrastruktury technicznej oraz na terenach zieleni;

6)                  w ramach zagospodarowania terenu każdej działki budowlanej, obiekty małej architektury, nośniki reklamowe i informacyjne, tymczasowe obiekty usługowo-handlowe, ogrodzenia, powinny być projektowane według jednolitego projektu architektonicznego, oznacza to  zastosowanie elementów ujednoliconych kolorystycznie i materiałowo i posiadających te same lub zbliżone cechy kompozycji;

7)                  stosowanie ujednoliconych materiałowo i kolorystycznie nawierzchni utwardzonych, z uwzględnieniem wymogów technologicznych;

8)                  maksymalna powierzchnia użytkowa przeznaczenia uzupełniającego – 30% powierzchni użytkowej zabudowy o przeznaczeniu podstawowym w granicach danej działki netto;

9)                  maksymalna powierzchnia zabudowy o przeznaczeniu uzupełniającym - 30% powierzchni zabudowy o przeznaczeniu podstawowym w granicach danej działki netto;

10)              obowiązuje nieprzekraczalna linia zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu, jeżeli plan nie określa nieprzekraczalnej linii zabudowy wyznacza się ją na zasadach określonych w przepisach odrębnych;

11)              na terenach publicznie dostępnych ustala się obowiązek uwzględnienia potrzeb osób niepełnosprawnych w decyzjach administracyjnych dotyczących obiektów budowlanych i zagospodarowania terenu;

12)              budynkom mieszkalnym, biurowym i użyteczności publicznej należy zapewnić odpowiednią ochronę akustyczną i ochronę przed drganiami w zakresie właściwym dla każdego właściciela terenu, (na podstawie art. 325 ust.1 rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie);

13)              na obszarze planu nie przewiduje się umieszczania obiektów o wysokości równej i większej niż 50m nad poziom terenu;

14)              na obszarze planu zakazuje się lokalizowania działalności związanej z  wielkoprzemysłowym chowem, hodowlą i ubojem zwierząt;

15)              zakazuje się na obszarze planu lokalizowania obiektów handlu wielkopowierzchniowego (o gabarytach określonych w przepisach odrębnych);

16)              W zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego plan ustala odpowiednie parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy określone w ustaleniach szczegółowych.

 

§ 8. Ustala się następujące ogólne zasady związane z podziałem nieruchomości na odrębne działki budowlane:

1)                  dla terenów oznaczonych odpowiednim symbolem, szczegółowe zasady podziału nieruchomości na odrębne działki budowlane ustala się w przepisach szczegółowych;

2)                  przeprowadzony podział nie może ograniczać prawidłowego zagospodarowania działek    sąsiadujących – zgodnie z funkcjami i warunkami zagospodarowania terenu oraz przepisami odrębnymi;

3)                  podział poszczególnych terenów funkcjonalnych na działki budowlane musi być poprzedzony wydzieleniem niezbędnych terenów dla realizacji obiektów obsługi technicznej;

4)                  zakaz realizacji zabudowy bez uprzedniego zapewnienia dojazdu do wydzielonej działki budowlanej;

5)                  wydzielone działki geodezyjne nie mogą tracić wartości użytkowych oraz muszą mieć zapewniony dojazd do dróg publicznych i dostęp do infrastruktury technicznej;

6)                  za dostęp do drogi publicznej uważa się takie ukształtowanie działki budowlanej, które umożliwia prawidłowy wjazd na działkę budowlaną z terenów oznaczonych symbolem KDL, KDD, KDPP lub dróg wewnętrznych i sięgaczy dojazdowych;

7)                  dopuszcza się lokalizowanie nowej zabudowy (zgodnie z dotychczasowym  obowiązującym przeznaczeniem terenu) na działkach istniejących w dniu uchwalenia planu, o ile posiada ona wymiary umożliwiające sytuowanie budynków zgodnie z ustaleniami niniejszej uchwały i przepisami odrębnymi;

 

 

§ 9. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego ustala się :

1)                  w przypadku odkrycia na obszarze planu, w trakcie prac ziemnych nieujawnionych reliktów kultury materialnej, należy wstrzymać prace i zawiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

 

§ 10. W zakresie zasad dotyczących ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu  kulturowego oraz zdrowia ludzi, ustala się:

 

1)         na obszarze planu brak jest terenów górniczych, a także narażonych  na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;

2)         w zakresie wykrywania zagrożeń, ostrzegania i alarmowania ustala się pokrycie obszaru  zasięgiem sygnałów dźwiękowych syren alarmowych działających w gminnym systemie wykrywania i alarmowania;

3)         teren objęty planem znajduje się w Obszarze Chronionego Krajobrazu „Jeziora Skepskie” ze wszystkimi konsekwencjami jego ochrony, ustalonymi na podstawie przepisów odrębnych (Rozporządzenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie obszarów chronionego krajobrazu);

4)         w zakresie ochrony środowiska i przyrody zakazuje się:

a)           lokalizacji obiektów potencjalnie uciążliwych dla wód podziemnych,

b)           rolniczego wykorzystania ścieków,

c)         lokalizowania wysypisk i wylewisk odpadów komunalnych i przemysłowych oraz oczyszczalni ścieków,

d)  lokalizowania mogilników środków ochrony roślin i lokalizowania mogilników zwierząt;

e)         lokalizowania  magazynów substancji chemicznych;

f)         lokalizowania obiektów uciążliwych , z wyjątkiem takich, których lokalizacja okaże się niezbędna do obsługi funkcji podstawowych na tym terenie, pod warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku oceny oddziaływania na środowisko sporządzonej w trybie obowiązujących przepisów.

5)         w przypadku lokalizacji na  obiektów,  których działalność wiąże się z produkcją ścieków mogących stanowić zagrożenie dla środowiska, ustala się wykonanie urządzeń oczyszczających tego typu ścieki i zapewniających bezpieczeństwo środowisku naturalnemu, na terenie działki inwestycyjnej, na zasadach ustalonych w dalszych przepisach;

6)         zakaz lokalizacji obiektów powodujących przekroczenie dopuszczalnych, określonych w przepisach szczególnych stężeń substancji zanieczyszczających powietrze, gleby, wody powierzchniowe i podziemne;

7)         zakaz lokalizacji obiektów powodujących przekroczenie emisji hałasu, wibracji i  promieniowania elektromagnetycznego określonych przepisami odrębnymi;

8)         dopuszczalny poziom hałasu dla terenów objętych planem określa się na podstawie przepisów odrębnych;

9)         w projektach budowlanych obiektów nakazuje się stosowanie nowoczesnych, dostępnych rozwiązań technicznych i technologicznie umożliwiających eliminowanie niekorzystnego oddziaływania inwestycji na środowisko,
zapewniające ograniczenie uciążliwości do granic władania poszczególnych
inwestycji.

10) wyznacza się strefę techniczną od napowietrznej linii elektroenergetycznej                           o szerokości:

a)         13 m wokół osi napowietrznej linii 15 kV (6,5m w każdą stronę od osi kabla)

11) w obrębie strefy technicznej od napowietrznej linii elektroenergetycznej zakazuje się:

a)         lokalizowania miejsc stałego przebywania ludzi w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, turystyczną, rekreacyjną,

b)         lokalizowania budynków mieszkalnych,

a)                  zakaz nasadzeń zieleni wysokiej.

12) wyznacza się strefę wolną od zabudowy w pasie 100m od linii brzegowej rzeki Mień.

 

 

 

Rozdział 2
Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej

 

 

§ 11. W zakresie lokalizacji urządzeń sieciowych infrastruktury technicznej:

1) plan ustala budowę urządzeń inżynieryjnych w liniach rozgraniczających dróg, ciągów pieszych i pieszo-rowerowych w uzgodnieniu z odpowiednim zarządcą ulicy i w oparciu o przepisy odrębne;

2)         zakaz lokalizacji sieci infrastruktury podziemnej pod jezdnią, z wyjątkiem kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przypadków szczególnych, kiedy zabudowa lub szerokość linii rozgraniczających drogi uniemożliwia inną lokalizację, w uzgodnieniu z zarządcą drogi;

3)         na terenie oznaczonym symbolem KDS (obecnie KDGP) zakazuje się umieszczania  urządzeń, przedmiotów i materiałów niezwiązanych z potrzebami zarządzania ruchem lub potrzebami ruchu drogowego, oraz lokalizacji sieci infrastruktury podziemnej;

4)  plan dopuszcza lokalizowanie urządzeń inżynieryjnych poza terenami położonymi w liniach rozgraniczających dróg, na terenach działek do nich przyległych, pod warunkiem uzgodnienia z właściwym operatorem podsystemu i uzyskania służebności terenu od właściciela lub użytkownika nieruchomości gruntowej;

4)                  5)         plan dopuszcza rozbudowę a także remont, modernizację oraz przełożenie (w uzasadnionych przypadkach) istniejących sieci uzbrojenia przeznaczonego do bezpośredniej obsługi inżynieryjnej obszaru planu na warunkach właściwego operatora podsystemu  i bez zmiany planu;

6)         trasy dla projektowanych sieci należy projektować w liniach rozgraniczających  dróg lub ciągów o utwardzonej nawierzchni, uregulowanym stanie prawnym i w miejscach dostępnych dla właściwych służb eksploatacyjnych;

7) ustala się utrzymanie rezerwy terenu w liniach rozgraniczających dróg dla istniejących, remontowanych, przebudowywanych i nowo-realizowanych sieci infrastruktury technicznej: wodociągu rozbiorczego, gazociągu rozbiorczego, kabli elektroenergetycznych, kanalizacji telefonicznej – poza jezdniami, oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej – pod jezdniami (nie dotyczy KDS (obecnie KDG)).

 

§ 12. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

1)         zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodociągu komunalnego;

2)  zakaz budowy nowych ujęć wody podziemnej w obszarze planu przeznaczonych dla zaopatrzenia w wodę obiektów produkcyjnych i ludności;

3)         zachowanie, modernizację, przebudowę i rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej;

 

§ 13. W zakresie odprowadzania ścieków sanitarnych ustala się:

1)         skanalizowanie przez miejski system kanalizacji rozdzielczej;

2)         odprowadzenie ścieków sanitarnych z obszaru planu do zlewni istniejącego  układu kanalizacyjnego;

3)         do czasu budowy układów kanalizacji zbiorczej na terenach planowanych do objęcia obsługą kanalizacyjną oraz na stałe na pozostałych terenach ustala się budowę i eksploatację szamb szczelnych oraz atestowanych zbiorników na ścieki z koniecznością wywozu do punktu zlewnego przy oczyszczalni; 

4)         dopuszcza się realizację przydomowych i przyzakładowych oczyszczalni ścieków na terenach z wyjątkiem terenu 3.U/P;

5)         ustala się, po doprowadzeniu kanalizacji, obowiązek przyłączenia do niej;

5)                  zakaz odprowadzania nie oczyszczonych ścieków powstających w obszarze planu do wód powierzchniowych, rowów melioracyjnych oraz wprost do gruntu;

6)                  zakaz stosowania betonowych zbiorników na ścieki przy nowo budowanych budynkach, w przypadku braku możliwości podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej;

7)                  zachowanie, modernizację, przebudowę i rozbudowę istniejącej sieci kanalizacyjnej;

 

§ 14. W zakresie odprowadzania wód opadowych ustala się:

1)         obowiązek odprowadzania wód deszczowych zgodnie ze stanem prawnym i na zasadach ustalonych w przepisach odrębnych;

2)                 w przypadku obiektów usługowych z utwardzonymi placami postojowymi/ manewrowymi i parkingów, obowiązek budowy lokalnych układów odwodnieniowych zakończonych urządzeniami oczyszczającymi;

3)                 budowę kanałów deszczowych dla odwodnienia projektowanych ulic;

4)                 zagospodarowanie (tam gdzie to jest możliwe) wód opadowych i roztopowych po podczyszczeniu w miejscu ich powstawania, np. w otwartych chłonnych zbiornikach retencyjnych;

 

§ 15. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:

1)                  realizację sieci gazowej na obszarze planu na zasadach określonych w przepisach   odrębnych;

2)                  zaopatrzenie odbiorców gazu na obszarze planu w gaz bezprzewodowy a docelowo w gaz ziemny wysokometanowy na zasadach określonych przez dostawcę gazu;

3)                  zasady zagospodarowania terenu w sąsiedztwie sieci gazowej, w tym odległości podstawowe od obrysów obiektów terenowych, ustala się na podstawie przepisów odrębnych.

 

§ 16. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się:

1)                  dla budynków mieszkalnych, obiektów usługowych i produkcyjnych realizację własnych kotłowni, o ile spełniają wymogi ochrony środowiska;

2)                  zachowanie, modernizację, przebudowę i rozbudowę urządzeń grzewczych w celu zastosowania paliw o niskiej emisji zanieczyszczeń;

3)                  postuluje się stosować systemy grzewcze preferujące paliwa ekologiczne;

4)                  dopuszcza się stosowanie odnawialnych źródeł energii (np. kolektory słoneczne i pompy ciepła) oraz innych nośników energii, w tym elektrycznej.

.          

§ 17. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:

1)                  pełne pokrycie potrzeb z miejskiej sieci średniego i niskiego napięcia;

2)                  istniejące napowietrzne i kablowe sieci elektroenergetyczne oraz stacje transformatorowe należy adaptować do nowego zagospodarowania terenu;

3)                  realizację stacji transformatorowych;

4)                  zasilanie obszaru planu z napowietrznej sieci elektroenergetycznej 15kV i rozbudowę tej sieci na warunkach podanych przez gestora sieci;

5)                  rozbudowę systemu wyłącznie z zastosowaniem linii kablowych;

6)                  przyłączenie odbiorców do sieci elektroenergetycznej następować będzie w oparciu o przepisy odrębne;

7)                  pętlowy dwustronny układ zasilania każdej stacji 15/0,4kV;

8)                  wyposażenie każdej stacji transformatorowej w automatykę zabezpieczeniową dla ograniczenia rozprzestrzeniania się awarii.

 

§ 18. W zakresie telekomunikacji ustala się:

1)                  obsługę telekomunikacyjną obszaru planem przez centrale operatorów telefonii przewodowej oraz przez radiowe sieci telekomunikacyjne;

2)                  zakaz lokalizowania nowych masztów technicznych oraz stacji bazowych telefonii komórkowej na terenach zabudowy mieszkaniowej i na terenach zieleni;

3)                  przy opracowywaniu projektów budowlanych należy uwzględnić istniejącą infrastrukturę telekomunikacyjną podziemną i nadziemną, od której należy zachować odległości określone w przepisach odrębnych;

4)                  wszystkie kolizje z istniejącą siecią należy przebudować poza pas planowanej zabudowy lub dostosować, przestrzegając obowiązujących norm, do nowych warunków zabudowy;

5)                  5)         realizację nowych sieci telekomunikacyjnych jako kablowych i sukcesywną przebudowę istniejących sieci napowietrznych na kablowe;

 

§ 19. W zakresie gospodarki odpadami ustala się:

1)                  usuwanie i unieszkodliwianie  odpadów  komunalnych w systemie obsługi zorganizowanym przez gminę;

2)                  usuwanie odpadów z obiektów usługowych w systemie obsługi zorganizowanym przez wytwórców tych odpadów na zasadach określonych w przepisach odrębnych;

3)                  wprowadzanie pojemników na odpady na poszczególnych działkach;

4)                  ustala się obowiązek segregacji odpadów w granicach własności, zwłaszcza odpadów niebezpiecznych;

5)                  ustala się obowiązek przekazywania odpadów niebezpiecznych do unieszkodliwienia tylko podmiotom posiadającym odpowiednie pozwolenia na zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie takich odpadów.

 

§ 20. Za zgodne planem uznaje się przebiegi sieci infrastruktury technicznej nie uwidocznione na rysunku planu lecz związane z uzasadnionymi potrzebami obsługi terenów objętych planem lub terenów przyległych.

Rozdział 3
Ustalenia ogólne dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji

 

 

§21. Ustala się adaptację i modernizację istniejących oraz budowę nowych dróg publicznych (dotyczy dróg KDL, KDD, KDPP).

 

§22.     Ustala się obowiązek realizacji nawierzchni utwardzonych dla dróg publicznych, znajdujących się w zasięgu oddziaływania planu (dotyczy dróg KDL, KDD, KDPP).

 

§23. Parkingi:

1) potrzeby parkingowe dla istniejących, rozbudowywanych i projektowanych obiektów należy  realizować wyłącznie na terenie lokalizacji własnej, w ilości nie mniejszej niż wynikającej z następujących wskaźników:

a)                  dla funkcji handlowych oraz wszelkiej działalności komercyjnej – 50 miejsc postojowych/1000m2 p.uż lub 35 miejsc postojowych na każdych 100 zatrudnionych,

b)                  dla mieszkalnictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego o niskiej intensywności – min. 2 miejsca postojowe/1 lokal mieszkalny.

c)                  dla funkcji usługowych ustala się 50 miejsc postojowych/1000 m2 p.uż,

d)                  dla funkcji produkcyjnych ustala się 35 miejsc postojowych/100 zatrudnionych,

e)                  dla składów i magazynów ustala się:

-           ze sprzedażą detaliczną – 20 miejsc postojowych/1000 m2 p.uż.

-           bez sprzedaży detalicznej – 10 miejsc postojowych/1000 m2 p.uż.

2)         dopuszcza się realizację parkingów ogólnodostępnych w pasach drogowych, na terenach oznaczonych symbolami: KDL i KDD na warunkach określonych w przepisach odrębnych;

3)         zakazuje się realizacji parkingów na terenie oznaczonym symbolem KDS(obecnie KDGP) i KDPP.

 

§24. Podstawowy układ komunikacyjny tworzą drogi następujących klas technicznych:

a)                  1)         ekspresowa  – oznaczona symbolem KDS (obecnie KDGP);

2)         lokalne – oznaczone symbolem KDL;

3)         dojazdowe – oznaczone symbolem KDD;

b)                  4)         place – oznaczone symbolem KDPP.

 

1)                  §25. Jako uzupełniającą sieć dostępu komunikacyjnego do poszczególnych działek ustala się realizację dróg wewnętrznych i siegaczy dojazdowych, wyznaczonych na rysunku planu.

 

§26. Komunikacja autobusowa:

1)                  na terenach znajdujących się przy drogach, na których dopuszczone jest prowadzenie komunikacji autobusowej, dopuszcza się realizacje urządzeń służących tej funkcji, w tym zatok i wiat przystankowych w miejscach i na warunkach uzgodnionych z zarządcą drogi i właścicielem terenu.

 

§27. W obszarze planu dopuszcza się lokalizowanie nie wyznaczonych na rysunku planu urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, w tym komunikacyjnych, niezbędnych dla obsługi terenu.

 

§28.     Na terenach oznaczonych symbolami KDL, KDD i  KDPP zakazuje się wprowadzania wszelkich urządzeń, budowli, obiektów budowlanych z wyjątkiem związanych z przeznaczeniem terenu, urządzeniami miejskiej infrastruktury technicznej, z funkcją drogi oraz urządzeniami pomocniczymi związanymi z prowadzeniem, organizacją i obsługą ruchu drogowego. Lokalizacja urządzeń miejskiej infrastruktury technicznej w pasie drogowym możliwa za zgodą i na warunkach zarządcy sieci i drogi.

 

§29. Zakazuje się realizacji urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z obsługą ruchu drogowego i z potrzebami zarządzania drogami, na terenie oznaczonym symbolem KDS (obecnie KDGP).

 

§30.     Rozwiązania wynikające z etapowej realizacji układu komunikacyjnego (ulic, ścieżek rowerowych, przystanków komunikacji zbiorowej) i różniące się od rozwiązań
docelowych uznaje się za tymczasowe (dotyczy terenów oznaczonych symbolami KDL, KDD, KDPP).

 

§31.     Ustala się realizację ciągów infrastruktury oraz odcinków przyłączy zgodnie z obowiązującymi przepisami i w oparciu o warunki zarządcy drogi.

 

§32.     Dla terenu oznaczonego symbolem KDS (obecnie. KDGP) ustala się następujące warunki, zasady i standardy zagospodarowania terenu:

1)         szerokość jezdni nie może być mniejsza niż 7.0m (dopuszcza się mniejszą szerokość na warunkach określonych w przepisach odrębnych);

2)         szerokość terenu drogi w liniach rozgraniczających według rysunku planu;

3)         zakaz obsługi komunikacyjnej z terenu KDS (obecnie KDGP);

 

§33.     Dla terenów oznaczonych symbolem KDL (postulowanych dróg gminnych) ustala się następujące warunki, zasady i standardy zagospodarowania terenu:

1)         szerokość jezdni nie może być mniejsza niż 6.0 m;

2)  szerokość terenu dróg w liniach rozgraniczających nie mniejsza niż 12.0m:

a)                  12m – dla dróg oznaczonych symbolem 02KDL, 03KDL, 05KDL,

b)                  15m – dla drogi oznaczonej symbolem 04KDL.

3)         drogi powinny być wyposażone w chodniki (co najmniej jednostronne);

 

§34.     Dla terenów oznaczonych symbolem KDD (postulowanych dróg gminnych) ustala się następujące warunki, zasady i standardy zagospodarowania terenu:

1)         szerokość jezdni nie może być mniejsza niż 5.0 m;

2)  szerokość terenu dróg w liniach rozgraniczających nie mniejsza niż 10.0m:

a)                  10m – dla drogi oznaczonej symbolem 06KDD,

b)                  15m – dla drogi oznaczonej symbolem 07KDD.

3)  drogi powinny być wyposażone w chodniki (co najmniej jednostronne);

 

§35.     Dla terenu oznaczonego symbolem KDPP (postulowanego placu publiczego) ustala się następujące warunki, zasady i standardy zagospodarowania terenu:

1)                  szerokość jezdni nie może być mniejsza niż 6.0 m;

2)                  zachowanie płaszczyzny jezdni w płaszczyźnie chodnika;

3)                  zastosowanie jednolitej kolorystycznie i materiałowo nawierzchni dla części jezdnej i pieszej z wydzieleniem liniowym obu części w płaszczyźnie nawierzchni;

4)  szerokość terenu placu w liniach rozgraniczających według rysunku planu;

5)         ustala się realizację nasadzeń zieleni wysokiej lub średnio-wysokiej (do 12m wysokości),  oraz niezbędnych drobnych form architektury;

6)         rezerwy terenowe pod nowe nasadzenia muszą uwzględniać swobodny ruch pojazdów technicznych i ratownictwa i gwarantować dostępność do terenów przyległych do terenu KDPP.

 

§36.     Ustalenia w zakresie dróg wewnętrznych, realizowanych na terenach:

1)                  dla terenów dróg wewnętrznych szerokość jezdni nie może być mniejsza niż 5.0 m;

2)                  minimalna szerokość w liniach rozgraniczających powinna wynosić 10 m;

3)                  drogi wewnętrzne położone na obszarze planu muszą być oświetlone w sposób dostosowany do przewidywanego obciążenia ruchem;

 

§37.     Ustalenia w zakresie sięgaczy dojazdowych (pieszojezdnych), realizowanych na terenach:

1)  minimalna szerokość w liniach rozgraniczających sięgacza dojazdowego o długości do   50 m wynosi 7,0 m, minimalna szerokość sięgacza o długości od 51 m do 100 m wynosi 8,0 m;

2)                  sięgacze dojazdowe nie mogą być dłuższe jak 100 m;

 

§38.     Na terenach oznaczonych symbolami KDS(obecnie KDGP), KDL i KDD przynajmniej 5% powierzchni terenu należy pozostawić jako teren biologicznie czynny.

 

§39.     Na terenach oznaczonych symbolami KDPP przynajmniej 15% powierzchni terenu należy pozostawić jako teren biologicznie czynny.

 

§40.     Na terenach oznaczonych symbolami KDS(obecnie KDGP), KDL, KDD i KDPP zakazuje się dokonywania podziałów za wyjątkiem porządkujących stan własnościowy zgodnie z liniami rozgraniczającymi, stanowiącymi ustalenia planu.

 

§41.     Dopuszcza się zmianę przebiegu linii rozgraniczających pasa drogowego, jeżeli wynikać to będzie z projektów szczegółowych przebudowy istniejącej drogi KDGP do parametrów drogi ekspresowej KDS , bez potrzeby zmiany niniejszego planu.

 

 

 

CZĘŚĆ II
PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE

 

 

Rozdział 4
Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu

 

 

a)                  § 42. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.ZN (o pow. ± 2.05ha) ustala się:

 

1.Przeznaczenie terenu.

1)                  tereny zieleni naturalnej;

2)                  dopuszcza się lokalizację urządzeń związanych z gospodarką wodną.

3)                  dopuszcza się realizację ścieżek rowerowych i pieszych wyposażonych w niezbędną infrastrukturę oraz drobnych form architektury;

4)                  zakaz lokalizowania obiektów rekreacji indywidualnej;

5)                  zakaz lokalizacji naziemnych obiektów infrastruktury technicznej (takich jak stacje transformatorowe itp.)

 

2. Zasady ochrony i kształtowania  ładu przestrzennego.

1)         elementy zagospodarowania przestrzennego podlegające ochronie;

a)         układ otwartej przestrzeni,

b)         trwałe użytki zielone stanowiące biologiczną obudowę rzeki,

c)         równowaga hydrologiczna terenu. 

2)         elementy zagospodarowania przestrzennego wymagające ukształtowania;

a)                  nie ustala się.

3)         elementy zagospodarowania przestrzennego wymagające rewaloryzacji;

a)         nie ustala się.

4)         zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów.

a)                  pozostawia się dotychczasowe użytkowanie, bez prawa zabudowy,

b)                  zakaz grodzenia,

c)                  zakaz naruszania naturalnego charakteru użytków zielonych przywodnych, stanowiących  obudowę biologiczną rzeki,

d)                  zakaz osuszania i jakichkolwiek działań mogących wpłynąć niekorzystnie na równowagę hydrologiczną terenu, z wyjątkiem działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia i mienia ludzi,

e)                  zakaz składowania odpadów.

 

3. Zasady ochrony środowiska przyrodniczego,  krajobrazu kulturowego i zdrowia ludzi.

1)                  ustala się zgodnie z  §10;

2)                  teren graniczy z rzeką Mień. Wszelkie działania w obrębie śródlądowych wód powierzchniowych, istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz w najbliższym ich sąsiedztwie należy konsultować z właściwym organem wykonującym prawa właścicielskie, oraz stosować się do przepisów odrębnych dotyczących wód publicznych.

 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej.

1)                  ustala się zgodnie z  §9;

2)                  obiekty i tereny chronione.

a)         nie ustala się.

 

5. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu

1)         powierzchnia biologicznie czynna.

a)         nie mniej niż 90%.

 

6. Zasady i warunki podziału nieruchomości;

1)         nie ustala się.

 

7. Obsługa komunikacyjna.

1)         teren będzie obsługiwany komunikacyjnie z projektowanej drogi 07KDD oraz za pomocą drogi wewnętrznej, wydzielonej na terenie 3.U/P.

 

 

§ 43. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2.U (o pow. ± 1.16ha) ustala się:

 

1.Przeznaczenie terenu.

1)                  tereny usług i handlu;

2)                  jako przeznaczenie uzupełniające ustala się lokalizację na terenie drobnych form przemysłu nie wymagających obiektów wielkokubaturowych dla przestrzeni produkcji.

3)                  dopuszcza się obiekty o funkcji biurowej i komercyjnej;

4)                  dopuszcza się lokalizację na terenie usług funkcji mieszkaniowej dla właściciela lub osoby zarządzającej terenem, w formie lokalu wbudowanego w obiekt przeznaczenia podstawowego;

5)                  dopuszcza się lokalizację urządzeń obsługi komunikacji, w tym parkingi dla samochodów ciężarowych;

6)                  dopuszcza się lokalizację obiektów infrastruktury technicznej, z wyjątkiem obiektów uciążliwych, takich jak oczyszczalnie czy przepompownie ścieków.

7)                  zakazuje się lokalizacji usług zdrowia, kultury, oświaty, sportu i rekreacji;

8)                  zakazuje się lokalizacji obiektów związanych z obsługą rolnictwa;

9)                  zakazuje się lokalizacji targowisk, składów oraz zakładów przerobu złomu;

 

2. Zasady ochrony i kształtowania  ładu przestrzennego.

1)         elementy zagospodarowania przestrzennego podlegające ochronie;

a)         nie ustala się.

2)         elementy zagospodarowania przestrzennego wymagające ukształtowania;

a)                  ustala się stosowanie ogrodzeń do wysokości 2,00 m wzdłuż wewnętrznych granic działki, oraz do wysokości 1,7m wzdłuż dróg, co najmniej w 50% ażurowych; bez podmurówki, bądź z jej ukształtowaniem  zapewniającym możliwość migracji małych zwierząt;

b)                  budynki lokalizowane na jednej działce muszą mieć wzajemnie zharmonizowaną geometrię  dachów, formę i wystrój elewacji,

3)         elementy zagospodarowania przestrzennego wymagające rewaloryzacji;

a)         nie ustala się.

4)         zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów.

a)                  nakazuje się lokalizację zieleni izolacyjnej w  przestrzeni pomiędzy linią zabudowy a liniami rozgraniczającymi drogi 01KDS (obecnie KDGP),

b)                  dopuszcza się lokalizowanie urządzeń reklamowych na budynkach pod warunkiem, że zajmowana przez nie powierzchnia nie przekroczy 5% powierzchni danej elewacji i będzie spójną kompozycją plastyczną,

c)                  dopuszcza się lokalizację wolnostojących nośników reklamowych, nie przekraczających powierzchni 5m2 i wysokości konstrukcji do 6m,

d)                  zakazuje się składowania i magazynowania towarów poza zamkniętymi obiektami kubaturowymi.

e)                  zakazuje się stosowania saidingu oraz wykładania elewacji agresywnymi elementami dekoracyjnymi tworzącymi różnego rodzaju mozaiki, np. z lusterek, stłuczek itp.

f)                   zakaz składowania odpadów poza pojemnikami oraz drobnymi formami architektury przeznaczonymi na ten cel.

 

3. Zasady ochrony środowiska przyrodniczego, krajobrazu kulturowego i zdrowia ludzi.

1)         ustala się zgodnie z  §10;

2)         ustala się, że wszelkie uciążliwości związane z prowadzoną działalnością usługową na tym terenie muszą się zamknąć w granicach władania działką przez inwestora;

 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej.

1)         ustala się zgodnie z  §9;

2)         obiekty i tereny chronione.

a)         nie ustala się.

 

5. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu

1)         linie zabudowy;

a)         ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy od linii rozgraniczających drogi 01KDS (obecnie KDGP) zgodnie z rysunkiem planu,

b)         ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy 5m od linii rozgraniczających drogi 05KDL,

c)         ustala się lokalizację zabudowy w odległości minimum 4m od granicy z działką sąsiednią,

d)         ustala się zgodnie z §7, pkt. 10,

e)         w przypadku realizacji na terenie dodatkowych sięgaczy, nie przedstawionych na rysunku planu, nieprzekraczalna linia zabudowy obowiązuje w odległości 4m od linii rozgraniczających projektowanych sięgaczy.

2)         wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki;

a)         nie więcej niż 60%.

3)         powierzchnia biologicznie czynna;

a)         nie mniej niż 30%.

4)         gabaryty zabudowy;

a)         ustala się wysokość zabudowy do 10m.

5)         geometria dachu.

a)         dachy wielospadowe i kombinacje tych dachów, o spadku do 45o, 

b)         ograniczenia spadku nie dotyczą dachów łamanych.

 

6. Zasady i warunki podziału nieruchomości;

1)                  ustala się podział terenu na działki budowlane w dostosowaniu wielkości i kształtu działek do potrzeb programowych inwestycji oraz zgodnie z ustaleniami  §8;

2)         wielkość powierzchni działki;

a)         ustala się minimalną powierzchnię działek równą 800 m2,

b)         ustala się minimalną szerokość frontu działki równą 15mb,

c)                  w przypadku działek dostępnych z sięgaczy dojazdowych, dopuszcza się zmniejszenie szerokości frontu do 8m.

 

7. Obsługa komunikacyjna

1)         teren będzie obsługiwany komunikacyjnie z projektowanej drogi 05KDL;

2)         dopuszcza się realizację siegaczy dojazdowych, nie będących drogami publicznymi i nie przedstawionych na rysunku planu, na zasadach zgodnych z ustaleniami §37 i przepisami odrębnymi.

 

8. Inne.

1) ustala się przeniesienie z terenu oznaczonego symbolem 01KDS (obecnie KDGP) na teren 2.U kapliczki przydrożnej, oznaczonej na rysunku planu i umieszczenie jej w pasie terenu pomiędzy linią rozgraniczającą, a nieprzekraczalną linią zabudowy;

2)         nowa lokalizacją kapliczki musi uwzględniać możliwość dostępu do niej użytkowników;

 

 

§ 44. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolami 3.U/P (o pow. ± 6,25ha) ustala się:

 

1.Przeznaczenie terenu.

1)                  tereny usług;

2)                  tereny obiektów produkcyjnych;

3)                  jako przeznaczenie uzupełniające ustala się lokalizację na terenie baz, składów, magazynów.

4)                  dopuszcza się lokalizację obiektów handlowych;

5)                  dopuszcza się lokalizację urządzeń obsługi komunikacji, w tym parkingi dla samochodów ciężarowych;

6)                  dopuszcza się lokalizację na terenie funkcji mieszkaniowej dla właściciela lub osoby zarządzającej terenem, w formie lokalu wbudowanego w obiekt przeznaczenia podstawowego;

7)                  przy obiektach produkcyjnych dopuszcza się lokalizację funkcji usługowych, niezbędnych dla obsługi osób zatrudnionych w zakładach pracy na tym terenie;

8)         dopuszcza się lokalizację obiektów infrastruktury technicznej, z wyjątkiem obiektów uciążliwych, takich jak oczyszczalnie czy przepompownie ścieków;

9)         zakazuje się umieszczania na terenie tymczasowych obiektów usługowo-technicznych;

10) zakazuje się lokalizacji usług zdrowia, kultury, oświaty, sportu i rekreacji;

11) zakazuje się lokalizacji obiektów związanych z obsługą rolnictwa;

12) zakazuje się lokalizacji targowisk, składów oraz  zakładów przerobu złomu;

 

2. Zasady ochrony i kształtowania  ładu przestrzennego.

1)         elementy zagospodarowania przestrzennego podlegające ochronie;

a)         nie ustala się.

2)         elementy zagospodarowania przestrzennego wymagające ukształtowania;

a)                  ustala się stosowanie ogrodzeń do wysokości 2,00 m wzdłuż wewnętrznych granic działki, oraz do wysokości 1,7m wzdłuż dróg publicznych, co najmniej w 50% ażurowych; bez podmurówki, bądź z jej ukształtowaniem  zapewniającym możliwość migracji małych zwierząt;

b)                  budynki lokalizowane na jednej działce muszą mieć wzajemnie zharmonizowaną geometrię  dachów, formę i wystrój elewacji,

3)         elementy zagospodarowania przestrzennego wymagające rewaloryzacji;

a)         nie ustala się.

4)         zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów.

a)                  nakazuje się wprowadzić zieleń o funkcji izolacyjnej i estetycznej w formie drzew i krzewów między linią zabudowy a granicą działki, z pominięciem stref wjazdowych,

b)                  dopuszcza się lokalizowanie urządzeń reklamowych na budynkach pod warunkiem, że zajmowana przez nie powierzchnia nie przekroczy 5% powierzchni danej elewacji i będzie spójną kompozycją plastyczną,

c)                  dopuszcza się lokalizację wolnostojących nośników reklamowych, nie przekraczających powierzchni 5m2 i wysokości konstrukcji do 6m,

d)                  zakazuje się stosowania saidingu oraz wykładania elewacji agresywnymi elementami dekoracyjnymi tworzącymi różnego rodzaju mozaiki, np. z lusterek, stłuczek itp.

e)                  zakaz składowania odpadów poza pojemnikami oraz drobnymi formami architektury przeznaczonymi na ten cel,

 

3. Zasady ochrony środowiska przyrodniczego, krajobrazu kulturowego i zdrowia ludzi.

1)         ustala się zgodnie z  §10;

2)         teren stanowi fragment obudowy biologicznej rzeki Mień. Wszelkie działania w obrębie śródlądowych wód powierzchniowych oraz w najbliższym ich sąsiedztwie należy konsultować z właściwym organem wykonującym prawa właścicielskie, oraz stosować się do przepisów odrębnych;

3)         ustala się, że wszelkie uciążliwości związane z prowadzoną działalnością  na tym terenie muszą się zamknąć w granicach władania działką przez inwestora.

4)         ustala się zakaz lokalizowania obiektów budowlanych i parkingów w pasie szerokości 100 m od linii brzegowej rzeki Mień, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej.

5)         w celu uniknięcia kolizji konstrukcji i sprzętu budowlanego z urządzeniami napowietrznej linii napowietrznej elektroenergetycznej 15kV (słupy konstrukcyjne i przewody) w wyznaczonej na rysunku planu strefie technicznej linii elektroenergetycznej 15kV realizacje budynków lub budowli winny być każdorazowo zgłaszane zarządcy sieci do czasu skablowania linii.

6)         w obrębie strefy technicznej od napowietrznej linii elektroenergetycznej ustala się następujące zakazy:

a)         zakazuje się lokalizowania miejsc stałego przebywania ludzi w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, turystyczną, rekreacyjną,

b)                  zakaz nasadzania zieleni wysokiej.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej.

1)         ustala się zgodnie z  §9.

 

5. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu

1)         linie zabudowy;

a)         ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 10m od linii rozgraniczających drogi 07KDD, 5m od linii rozgraniczających pozostałych dróg publicznych, oraz w odległości 4m od linii rozgraniczających drogi wewnętrznej.

b)         ustala się zgodnie z §7, pkt. 10,

c)                  w przypadku realizacji na terenie dodatkowego układu dróg wewnętrznych i sięgaczy, nie przedstawionego na rysunku planu, nieprzekraczalna linia zabudowy obowiązuje na zasadach określonych dla drogi wewnętrznej przewidzianej planem.

2)         wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki;

a)         nie więcej niż 40%.

3)         powierzchnia biologicznie czynna;

a)         nie mniej niż 50%.

4)         gabaryty zabudowy;

a)                  ustala się wysokość zabudowy produkcyjnej i magazynowej do 15m,

b)                  ustala się wysokość zabudowy usługowej do 10m.

5)         geometria dachu.

a)         dachy płaskie, spadziste i kombinacje tych dachów oraz przekrycia o dużych rozpiętościach, o spadku do 45o,

b)         ograniczenia spadku nie dotyczą dachów łamanych.

 

6. Zasady i warunki podziału nieruchomości;

1)         ustala się podział terenu na działki budowlane w dostosowaniu wielkości i kształtu działek do potrzeb programowych inwestycji oraz zgodnie z ustaleniami  §8;

2)         wielkość powierzchni działki;

a)         dla funkcji usług i handlu:

-           ustala się minimalną powierzchnię działek równą 800 m2,

-                     ustala się minimalną szerokość frontu działki równą 15mb,

-                     w przypadku działek dostępnych z dróg wewnętrznych, wydzielonych na terenie, dopuszcza się zmniejszenie szerokości frontu do 8m.

b)         dla terenów produkcji oraz składów i magazynów:

-           ustala się minimalną powierzchnię działek równą 3000 m2,

-           ustala się minimalną szerokość frontu działki równą 30mb,

-           w przypadku działek dostępnych z dróg wewnętrznych, wydzielonych na terenie, dopuszcza się zmniejszenie szerokości frontu do 20m.

 

7. Obsługa komunikacyjna.

1)         teren będzie obsługiwany komunikacyjnie z projektowanych drób publicznych 02KDL, 05KDL oraz 07KDD.

2)         ustala się wydzielenie drogi wewnętrznej, nie będącej drogą publiczną, zgodnie z rysunkiem planu i zasadami określonymi w przepisach odrębnych;

3)         ustala się realizację przebiegu drogi wewnętrznej w zależności od potrzeb inwestorów i wtórnych podziałów terenu na działki budowlane.

4)         dopuszcza się realizację dodatkowych dróg wewnętrznych i siegaczy dojazdowych, nie przedstawionych na rysunku planu, na zasadach zgodnych z ustaleniami §36, §37 i przepisami odrębnymi.

 

 

 

 

§ 45. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 4.UT-h/UT-g (o pow. ± 0,61ha) ustala się:

 

1.Przeznaczenie terenu:

1)                  tereny usług hotelarstwa i gastronomii;

2)                  jako przeznaczenie uzupełniające ustala się lokalizację na terenie usług handlu, działalności biurowej i komercyjnej;

3)                  dopuszcza się lokalizację na terenie usług funkcji mieszkaniowej dla właściciela lub osoby zarządzającej terenem, w formie lokalu wbudowanego w obiekt przeznaczenia podstawowego;

4)                  dopuszcza się lokalizację urządzeń obsługi komunikacji, w tym parkingi dla samochodów ciężarowych do 3,5t;

5)                  dopuszcza się lokalizację obiektów infrastruktury technicznej, z wyjątkiem obiektów uciążliwych;

6)                  zakazuje się lokalizacji obiektów produkcyjnych a także składów i magazynów;

 

2. Zasady ochrony i kształtowania  ładu przestrzennego.

1)         elementy zagospodarowania przestrzennego podlegające ochronie;

a)         nie ustala się.

2)         elementy zagospodarowania przestrzennego wymagające ukształtowania;

a)         ustala się kształtowanie zieleni na terenie według jednolitych projektów branżowych z dostosowaniem rodzaju roślinności do funkcji terenu i warunków glebowych,

b)                  ustala się stosowanie ogrodzeń do wysokości 2,00 m wzdłuż wewnętrznych granic działki, oraz do wysokości 1,5m wzdłuż dróg publicznych, co najmniej w 50% ażurowych; bez podmurówki, bądź z jej ukształtowaniem  zapewniającym możliwość migracji małych zwierząt;

c)                  budynki lokalizowane na jednej działce muszą mieć wzajemnie zharmonizowaną geometrię  dachów, formę i wystrój elewacji,

3)         elementy zagospodarowania przestrzennego wymagające rewaloryzacji;

a)         nie ustala się.

4)         zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów.

a)                  zakaz lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej w pobliżu skrzyżowań,

b)                  zakazuje się lokalizacji wolnostojących pojemników na odpady. Pomieszczenia na  odpady należy realizować jako elementy wbudowane w obiekt przeznaczenia podstawowego,

c)                  zakazuje się stosowania saidingu oraz wykładania elewacji agresywnymi elementami dekoracyjnymi tworzącymi różnego rodzaju mozaiki, np. z lusterek, stłuczek itp.

d)                  zakaz składowania odpadów poza pojemnikami oraz drobnymi formami architektury przeznaczonymi na ten cel,

e)                  dopuszcza się lokalizowanie urządzeń reklamowych na budynkach pod warunkiem, że zajmowana przez nie powierzchnia nie przekroczy 5% powierzchni danej elewacji i będzie spójną kompozycją plastyczną,

f)         dopuszcza się lokalizację wolnostojących nośników reklamowych, nie przekraczających powierzchni 3m2 i wysokości konstrukcji do 5m,

 

3. Zasady ochrony środowiska przyrodniczego, krajobrazu kulturowego i zdrowia ludzi.

1)         ustala się zgodnie z  §10;

2)         ustala się, że wszelkie uciążliwości związane z prowadzoną działalnością usługową na tym terenie muszą się zamknąć w granicach władania działką przez inwestora;

 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej.

1)         ustala się zgodnie z  §9;

2)         obiekty i tereny chronione.

a)         nie ustala się.

 

5. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu

1)         linie zabudowy;

a)         ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 5m od linii rozgraniczających dróg publicznych 02KDL i  03KDL,

b)         ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 10m od linii rozgraniczających drogi publicznej 05KDL,

c)         ustala się lokalizację zabudowy w odległości minimum 4m od granicy z działką sąsiednią,

d)         ustala się zgodnie z §7, pkt. 10,

2)         wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki;

a)         nie więcej niż 60%.

3)         powierzchnia biologicznie czynna;

a)         nie mniej niż 30%.

4)         gabaryty zabudowy;

a)         ustala się wysokość zabudowy do 10m.

5)         geometria dachu.

a)         dachy wielospadowe i kombinacje tych dachów, o spadku do 45o,

b)         ograniczenia spadku nie dotyczą dachów łamanych.

 

6. Zasady i warunki podziału nieruchomości;

1)         ustala się podział terenu na działki budowlane w dostosowaniu wielkości i kształtu działek do potrzeb programowych inwestycji oraz zgodnie z ustaleniami  §8;

2)         wielkość powierzchni działki;

a)         ustala się minimalną powierzchnię działek równą 800 m2,

b)         ustala się minimalną szerokość frontu działki równą 15mb.

 

7. Obsługa komunikacyjna.

 1)        teren będzie obsługiwany komunikacyjnie z projektowanej drogi 02KDL, 03KDL i 05KDL;

 

 

§ 46. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 5.U (o pow. ± 2,84ha) i 12.U (o pow. ± 2,75ha) ustala się:

 

1.Przeznaczenie terenu.

1)                  tereny usług i handlu;

2)                  jako przeznaczenie uzupełniające ustala się lokalizację na terenie usług kultury, administracji, działalności biurowej i komercyjnej.

3)                  dopuszcza się lokalizację na terenie usług funkcji mieszkaniowej dla właściciela lub osoby zarządzającej terenem, w formie lokalu wbudowanego w obiekt przeznaczenia podstawowego;

4)                  na terenie 12.U dopuszcza się lokalizację targowiska tylko w formie zorganizowanych stanowisk zlokalizowanych w obiekcie kubaturowym;

5)                  dopuszcza się lokalizację urządzeń obsługi komunikacji, w tym parkingi dla samochodów ciężarowych do 3,5t;

6)                  dopuszcza się lokalizację obiektów infrastruktury technicznej, z wyjątkiem obiektów uciążliwych.

7)                  zakazuje się lokalizacji usług zdrowia, oświaty, sportu i rekreacji;

8)                  zakazuje się lokalizacji obiektów związanych z obsługą rolnictwa;

9)                  zakazuje się lokalizacji obiektów produkcyjnych a także składów  oraz zakładów przerobu złomu;

10)              zakazuje się składowania i magazynowania towarów poza zamkniętymi obiektami kubaturowymi;

11)              zakazuje się lokalizacji zakładów lakierniczych, warsztatów napraw samochodów itp.

 

2. Zasady ochrony i kształtowania  ładu przestrzennego.

1)         elementy zagospodarowania przestrzennego podlegające ochronie;

a)         nie ustala się.

2)         elementy zagospodarowania przestrzennego wymagające ukształtowania;

a)         ustala się kształtowanie zieleni na terenie według jednolitych projektów branżowych z dostosowaniem rodzaju roślinności do funkcji terenu i warunków glebowych,

b)         ustala się stosowanie ogrodzeń do wysokości 2,00 m wzdłuż wewnętrznych granic działki, oraz do wysokości 1,5m wzdłuż dróg, co najmniej w 50% ażurowych; bez podmurówki, bądź z jej ukształtowaniem  zapewniającym możliwość migracji małych zwierząt;

c)         budynki lokalizowane na jednej działce muszą mieć wzajemnie zharmonizowaną geometrię  dachów, formę i wystrój elewacji,

3)         elementy zagospodarowania przestrzennego wymagające rewaloryzacji;

a)         nie ustala się.

4)         zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów.

a)         zakaz lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej w pobliżu skrzyżowań,

b)         zakazuje się lokalizacji wolnostojących pojemników na odpady, pomieszczenia na  odpady należy realizować jako elementy wbudowane w obiekt przeznaczenia podstawowego,

a)                  zakazuje się stosowania saidingu oraz wykładania elewacji agresywnymi elementami dekoracyjnymi tworzącymi różnego rodzaju mozaiki, np. z lusterek, stłuczek itp.

b)                  zakaz składowania odpadów poza pojemnikami oraz drobnymi formami architektury przeznaczonymi na ten cel,

c)                  dopuszcza się lokalizowanie urządzeń reklamowych na budynkach pod warunkiem, że zajmowana przez nie powierzchnia nie przekroczy 5% powierzchni danej elewacji i będzie spójną kompozycją plastyczną,

f)         dopuszcza się lokalizację wolnostojących nośników reklamowych, nie przekraczających powierzchni 3m2 i wysokości konstrukcji do 5m,

 

3. Zasady ochrony środowiska przyrodniczego, krajobrazu kulturowego i zdrowia ludzi.

1)         ustala się zgodnie z  §10;

2)         ustala się, że wszelkie uciążliwości związane z prowadzoną działalnością usługową na tym terenie muszą się zamknąć w granicach władania działką przez inwestora,

 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej.

1)         ustala się zgodnie z  §9;

2)         obiekty i tereny chronione.

a)         nie ustala się.

 

5. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu

1)         linie zabudowy;

a)         dla terenu 12.U ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 5m od linii rozgraniczających dróg publicznych 02KDL, 03KDL, 08KDPP i 06KDD,

b)         dla terenu 5.U ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 10m od linii rozgraniczających dróg publicznych 05KDL i 06KDD oraz 5m od linii rozgraniczających dróg publicznych 03KDL i 08KDPP,

c)         ustala się lokalizację zabudowy w odległości minimum 4m od granicy z działką sąsiednią,

d)         ustala się zgodnie z §7, pkt. 10,

e)         w przypadku realizacji na terenie dodatkowego układu dróg wewnętrznych i sięgaczy, nie przedstawionego na rysunku planu, nieprzekraczalna linia zabudowy obowiązuje w odległości 4m od ich linii rozgraniczających.

2)         wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki;

a)         nie więcej niż 60%.

3)         powierzchnia biologicznie czynna;

a)         nie mniej niż 30%.

4)         gabaryty zabudowy;

a)         ustala się wysokość zabudowy do 10m.

5)         geometria dachu.

a)         dachy wielospadowe i kombinacje tych dachów, o spadku do 45o, 

b)         ograniczenia spadku nie dotyczą dachów łamanych.

 

6. Zasady i warunki podziału nieruchomości;

1)         ustala się podział terenu na działki budowlane w dostosowaniu wielkości i kształtu działek do potrzeb programowych inwestycji oraz zgodnie z ustaleniami  §8;

2)         wielkość powierzchni działki;

a)         dla funkcji usług i handlu:

-           ustala się minimalną powierzchnię działek równą 800 m2,

-           ustala się minimalną szerokość frontu działki równą 15mb,

-           w przypadku działek dostępnych z dróg wewnętrznych i sięgaczy dojazdowych, dopuszcza się zmniejszenie szerokości frontu do 8m.

 

7. Obsługa komunikacyjna.

1)         tereny będą obsługiwane komunikacyjnie z projektowanych dróg 02KDL, 03KDL,  05KDL, 06KDD i 08KDPP;

2)                  dopuszcza się realizację dróg wewnętrznych i siegaczy dojazdowych, nie będących drogami publicznymi i  nie przedstawionych na rysunku planu, na zasadach zgodnych z ustaleniami §36, §37 i przepisami odrębnymi.

3)                  nie dopuszcza się realizacji dróg wewnętrznych i sięgaczy dojazdowych, których wloty znalazłyby się od strony placu publicznego 08KDPP.

 

 

§ 47. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 6.MN (o pow. ± 2,86ha) ustala się:

 

1.Przeznaczenie terenu.

1)                  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2)                  jako przeznaczenie uzupełniające ustala się zabudowę wielorodzinną o niskiej intensywności;

3)                  dopuszcza się lokalizację usług, handlu o znaczeniu lokalnym i małej gastronomii tylko w formie lokalu wbudowanego w obiekt przeznaczenia podstawowego (charakter usług nie może stwarzać uciążliwości dla funkcji mieszkaniowej);

4)                  dopuszcza się lokalizację obiektów infrastruktury technicznej, z wyjątkiem obiektów uciążliwych;

5)                  zakazuje się lokalizacji obiektów rekreacji indywidualnej oraz obiektów turystyki czasowej;

6)                  zakazuje się lokalizacji obiektów związanych z obsługą rolnictwa, oraz wszelkiej działalności rolniczej;

 

2. Zasady ochrony i kształtowania  ładu przestrzennego.

1)         elementy zagospodarowania przestrzennego podlegające ochronie;

a)         nie ustala się.

2)         elementy zagospodarowania przestrzennego wymagające ukształtowania;

a)                  na każdej działce o funkcji mieszkaniowej dopuszcza się lokalizację jednego budynku mieszkalnego oraz jednego budynku gospodarczego lub garażowego wolnostojącego;

b)                  budynki lokalizowane na jednej działce muszą mieć wzajemnie zharmonizowaną geometrię  dachów, formę i wystrój elewacji,

c)                  ustala się stosowanie ogrodzeń do wysokości 2,00 m wzdłuż wewnętrznych granic działki, oraz wysokości równej 1,5m wzdłuż dróg, co najmniej w 50% ażurowych; bez podmurówki, bądź z jej ukształtowaniem  zapewniającym możliwość migracji małych zwierząt,

3)         elementy zagospodarowania przestrzennego wymagające rewaloryzacji;

a)         nie ustala się.

4)         zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów.

a)                  ustala się umieszczanie reklam i informacji o usługach dostępnych na terenie w formie tabliczek o powierzchni do 0,7m2, umocowanych do ogrodzenia, bez wykraczania poza jego wysokość,

b)                  nie dopuszcza się lokalizowania urządzeń reklamowych na budynkach ani wolnostojących nośników reklamowych;

c)                  zakaz składowania odpadów poza pojemnikami oraz formami małej architektury przeznaczonymi na ten cel,

d)                  zakaz stosowania saidingu oraz wykładania elewacji agresywnymi elementami dekoracyjnymi tworzącymi różnego rodzaju mozaiki, np. z lusterek, stłuczek itp.

 

3. Zasady ochrony środowiska przyrodniczego,  krajobrazu kulturowego i zdrowia ludzi.

1)         ustala się zgodnie z  §10;

2)         ustala się, że wszelkie uciążliwości związane z prowadzoną działalnością usługową na tych terenach muszą się zamknąć w granicach władania działką przez inwestora;

 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej.

1)                  ustala się zgodnie z  §9;

2)                  obiekty i tereny chronione.

a)         nie ustala się.

 

5. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu

1)         linie zabudowy;

a)         ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 5m od linii rozgraniczających drogi 03KDL i 06KDD oraz w odległości 10m od linii rozgraniczających drogi 05KDL,

b)         ustala się lokalizację zabudowy w odległości minimum 4m od granicy z działką sąsiednią,

c)         ustala się zgodnie z §7, pkt. 10,

2)         wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki;

a)         nie więcej niż 40%.

3)         powierzchnia biologicznie czynna;

a)         nie mniej niż 50%.

4)         gabaryty zabudowy;

a)         ustala się wysokość budynków mieszkalnych, do 10m i nie więcej niż 7-8 m do krawędzi najwyżej położonego gzymsu.

b)         ustala się wysokość wolnostojących budynków gospodarczych i garażowych do 5m.

5)         geometria dachu.

a)         ustala się dachy wielospadowe i kombinacje tych dachów, o spadku do 45o; 

b)         ograniczenia spadku nie dotyczą dachów łamanych.

c)         nie dopuszcza się na terenie dachów płaskich.

 

6. Zasady i warunki podziału nieruchomości;

1)         ustala się podział terenu na działki budowlane zgodnie z ustaleniami  §8;

2)         wielkość powierzchni działki;

a)         ustala się minimalną powierzchnię działek równą 1000 m2,

b)                  ustala się minimalną szerokość frontu działki równą 23mb.

 

7. Obsługa komunikacyjna.

1)                  teren będzie obsługiwany komunikacyjnie z projektowanej drogi 03KDL, 05KDL i 06KDD.

 

 

§ 48.                Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 7.ZL (o pow. ± 1,74ha), 11.ZL (o pow. ± 0,37ha) i 14.ZL (o pow. ± 0,67ha) ustala się:

 

1.Przeznaczenie terenu.

1)                  tereny zieleni leśnej;

2)                  dopuszcza się lokalizację urządzeń związanych z gospodarką leśną;

3)                  zakazuje się lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej z wyjątkiem związanych z gospodarką leśną.

 

2. Zasady ochrony i kształtowania  ładu przestrzennego.

1)         elementy zagospodarowania przestrzennego podlegające ochronie;

a)         siedliska zieleni leśnej.

2)         elementy zagospodarowania przestrzennego wymagające ukształtowania;

a)                  podłoże siedliska zieleni leśnej.

3)         elementy zagospodarowania przestrzennego wymagające rewaloryzacji;

a)         nie ustala się.

4)         zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów.

a)                  pozostawia się dotychczasowe użytkowanie, bez prawa zabudowy z wyjątkiem urządzeń związanych z gospodarką leśną,

b)                  zakaz naruszania naturalnego charakteru zieleni leśnej,

c)         zakaz grodzenia,

 

3. Zasady ochrony środowiska przyrodniczego,  krajobrazu kulturowego i zdrowia ludzi.

1)                  ustala się zgodnie z  §10.

2)         prowadzenie gospodarki leśnej na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej.

1)                  ustala się zgodnie z  §9;

2)                  obiekty i tereny chronione.

a)         nie ustala się.

 

5. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu.

1)         powierzchnia biologicznie czynna;

a)         nie mniej niż 95%.

 

6. Zasady i warunki podziału nieruchomości;

1)                  nie ustala się.

 

7. Obsługa komunikacyjna.

1)         tereny będą obsługiwane komunikacyjnie z dróg 03KDL i 04KDL;

2)         na terenach 11.ZL i 14.ZL ustala się wydzielenie drogi wewnętrznej, nie będącej drogą publiczną, zgodnie z rysunkiem planu i zasadami określonymi w przepisach odrębnych;

3)         ustala się realizację przebiegu drogi wewnętrznej w zależności od potrzeb inwestorów i wtórnych podziałów terenów sąsiednich na działki budowlane.

 

 

§ 49.    Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 8.ZL-z (o pow. ± 1,0ha) ustala się:

 

1.Przeznaczenie terenu.

1)         tereny przeznaczone do zalesienia;

2)                  dopuszcza się lokalizację urządzeń związanych z gospodarką leśną;

3)         zakazuje się lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej z wyjątkiem związanych z gospodarką leśną.

 

2. Zasady ochrony i kształtowania  ładu przestrzennego.

1)         elementy zagospodarowania przestrzennego podlegające ochronie;

a)         siedliska zieleni leśnej.

2)         elementy zagospodarowania przestrzennego wymagające ukształtowania;

a)         podłoże siedliska zieleni leśnej.

3)         elementy zagospodarowania przestrzennego wymagające rewaloryzacji;

a)         podłoże siedliska zieleni leśnej.

4)         zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów.

a)         pozostawia się dotychczasowe użytkowanie, bez prawa zabudowy,

b)         zakaz naruszania naturalnego charakteru zieleni leśnej,

c)         zakaz grodzenia.

 

3. Zasady ochrony środowiska przyrodniczego, krajobrazu kulturowego i zdrowia ludzi.

1)         ustala się zgodnie z §10;

2)         prowadzenie gospodarki leśnej na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej.

1)         nie ustala się;

2)         obiekty i tereny chronione.

a)         nie ustala się.

 

5. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu.

1)         powierzchnia biologicznie czynna;

a)         nie mniej niż 95%.

 

6. Zasady i warunki podziału nieruchomości;

 1)        nie ustala się.

 

7. Obsługa komunikacyjna.

1)         teren będzie obsługiwany komunikacyjnie z projektowanych dróg 03KDL i 04KDL .

 

 

§ 50.    Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 9.U/P (o pow. ± 2,08ha) ustala się:

 

1.Przeznaczenie terenu.

1)                  tereny usług;

2)                  tereny obiektów produkcyjnych;

3)                  jako przeznaczenie uzupełniające ustala się lokalizację na terenie baz, składów, magazynów.

4)                  dopuszcza się lokalizację obiektów handlowych;

5)                  dopuszcza się lokalizację urządzeń obsługi komunikacji, w tym parkingi dla samochodów ciężarowych;

6)                  dopuszcza się lokalizację na terenie funkcji mieszkaniowej dla właściciela lub osoby zarządzającej terenem, w formie lokalu wbudowanego w obiekt przeznaczenia podstawowego;

7)                  dopuszcza się lokalizację obiektów związanych z obsługą rolnictwa;

8)                  przy obiektach produkcyjnych dopuszcza się lokalizację funkcji usługowych, niezbędnych dla obsługi osób zatrudnionych w zakładach pracy na tym terenie;

9)                  dopuszcza się lokalizację obiektów infrastruktury technicznej, z wyjątkiem obiektów uciążliwych, takich jak oczyszczalnie czy przepompownie ścieków.

10)              zakazuje się umieszczania na terenie tymczasowych obiektów usługowo-technicznych;

11)              zakazuje się lokalizacji usług zdrowia, kultury, oświaty, sportu i rekreacji;

12)              zakazuje się lokalizacji składów  oraz  zakładów przerobu złomu;

 

2. Zasady ochrony i kształtowania  ładu przestrzennego.

1)         elementy zagospodarowania przestrzennego podlegające ochronie;

a)         nie ustala się.

2)         elementy zagospodarowania przestrzennego wymagające ukształtowania.

a)                  ustala się stosowanie ogrodzeń do wysokości 2,00 m wzdłuż wewnętrznych granic działki, oraz do wysokości 1,7m wzdłuż dróg, co najmniej w 50% ażurowych; bez podmurówki, bądź z jej ukształtowaniem  zapewniającym możliwość migracji małych zwierząt;

b)                  budynki lokalizowane na jednej działce muszą mieć wzajemnie zharmonizowaną geometrię  dachów, formę i wystrój elewacji,

3)         elementy zagospodarowania przestrzennego wymagające rewaloryzacji;

a)         nie ustala się.

4)         zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów.

a)                  nakazuje się wprowadzić zieleń o funkcji izolacyjnej i estetycznej w formie drzew i krzewów między linią zabudowy a granicą działki, z pominięciem stref wjazdowych,

b)                  dopuszcza się lokalizowanie urządzeń reklamowych na budynkach pod warunkiem, że zajmowana przez nie powierzchnia nie przekroczy 5% powierzchni danej elewacji i będzie spójną kompozycją plastyczną,

c)                  dopuszcza się lokalizację wolnostojących nośników reklamowych, nie przekraczających powierzchni 5m2 i wysokości konstrukcji do 6m,

d)                  nakazuje się nasadzenie ozdobnej zieleni wysokiej w  przestrzeni pomiędzy linią zabudowy a liniami rozgraniczającymi drogi 03KDL,

e)                  zakazuje się stosowania saidingu oraz wykładania elewacji agresywnymi elementami dekoracyjnymi tworzącymi różnego rodzaju mozaiki, np. z lusterek, stłuczek itp.

f)                   zakaz składowania odpadów poza pojemnikami oraz drobnymi formami architektury przeznaczonymi na ten cel,

 

3. Zasady ochrony środowiska przyrodniczego, krajobrazu kulturowego i zdrowia ludzi.

1)         ustala się zgodnie z  §10;

2)         ustala się, że wszelkie uciążliwości związane z prowadzoną działalnością usługową na tym terenie muszą się zamknąć w granicach władania działką przez inwestora.

 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej.

1)         ustala się zgodnie z  §9.

 

5. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu

1)         linie zabudowy;

a)         ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 10m od linii rozgraniczających dróg 03KDL i 04KDL, 5m od linii rozgraniczających drogi 06KDD, oraz w odległości 4m od linii rozgraniczających sięgacza dojazdowego.

b)                  ustala się zgodnie z §7, pkt. 10,

c)                  w przypadku realizacji na terenie dodatkowych  sięgaczy, nie przedstawionych na rysunku planu, nieprzekraczalna linia zabudowy obowiązuje na zasadach określonych dla sięgacza przewidzianego planem.

2)         wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki;

a)         nie więcej niż 40%.

3)         powierzchnia biologicznie czynna;

a)         nie mniej niż 50%.

4)         gabaryty zabudowy;

a)                  ustala się wysokość zabudowy produkcyjnej i magazynowej do 15m,

b)                  ustala się wysokość zabudowy usługowej do 10m.

c)                  dla obiektów produkcyjnych dopuszcza się wyjątkowo gabaryty wynikające z potrzeb technologicznych,

5)         geometria dachu.

a)         dachy płaskie, spadziste i kombinacje tych dachów oraz przekrycia o dużych rozpiętościach, o spadku do 45o,

b)         ograniczenia spadku nie dotyczą dachów łamanych.

 

6. Zasady i warunki podziału nieruchomości;

1)         ustala się podział terenu na działki budowlane w dostosowaniu wielkości i kształtu działek do potrzeb programowych inwestycji oraz zgodnie z ustaleniami  §8;

2)         wielkość powierzchni działki;

a)         dla funkcji usług i handlu:

-           ustala się minimalną powierzchnię działek równą 800 m2,

-           ustala się minimalną szerokość frontu działki równą 15mb,

-           w przypadku działek dostępnych z sięgaczy dojazdowych, dopuszcza się zmniejszenie szerokości frontu do 8m.

b)         dla terenów produkcji oraz składów i magazynów:

-           ustala się minimalną powierzchnię działek równą 3000 m2,

-           ustala się minimalną szerokość frontu działki równą 30mb,

-           w przypadku działek dostępnych z sięgaczy dojazdowych, dopuszcza się zmniejszenie szerokości frontu do 20m.

 

7. Obsługa komunikacyjna.

1)         teren będzie obsługiwany komunikacyjnie z projektowanej drogi 03KDL, 04KDL i 06KDD oraz za pomocą sięgaczy dojazdowych.

2)         ustala się się wydzielenie sięgacza dojazdowego, nie będącego droga publiczną, zgodnie z rysunkiem planu i zasadami określonymi w przepisach odrębnych;

3)         ustala się realizację przebiegu siegacza w zależności od potrzeb inwestorów i wtórnych podziałów terenów na działki budowlane.

4)         dopuszcza się realizację dodatkowych siegaczy dojazdowych, nie przedstawionych na rysunku planu, na zasadach zgodnych z ustaleniami §37 i przepisami odrębnymi.

 

 

§ 51. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 10.U/P (o pow. ± 0,76ha), 13.U/P (o pow. ± 1,11ha) i 15.U/P (o pow. ± 2,50ha) ustala się:

 

1.Przeznaczenie terenu.

1)                  tereny usług;

2)                  tereny obiektów produkcyjnych;

3)                  jako przeznaczenie uzupełniające ustala się lokalizację na terenie baz, składów, magazynów.

4)                  dopuszcza się lokalizację obiektów handlowych;

5)                  dopuszcza się lokalizację urządzeń obsługi komunikacji, w tym parkingi dla samochodów ciężarowych;

6)                  dopuszcza się lokalizację na terenie funkcji mieszkaniowej dla właściciela lub osoby zarządzającej terenem, w formie lokalu wbudowanego w obiekt przeznaczenia podstawowego;

7)                  przy obiektach produkcyjnych dopuszcza się lokalizację funkcji usługowych, niezbędnych dla obsługi osób zatrudnionych w zakładach pracy na tym terenie;

8)                  dopuszcza się lokalizację obiektów infrastruktury technicznej, z wyjątkiem obiektów uciążliwych, takich jak oczyszczalnie czy przepompownie ścieków.

9)                  zakazuje się umieszczania na terenie tymczasowych obiektów usługowo-technicznych;

10)              zakazuje się lokalizacji usług zdrowia, kultury, oświaty, sportu i rekreacji;

11)              zakazuje się lokalizacji składów oraz zakładów przerobu złomu;

 

2. Zasady ochrony i kształtowania  ładu przestrzennego.

1)         elementy zagospodarowania przestrzennego podlegające ochronie;

a)         nie ustala się.

2)         elementy zagospodarowania przestrzennego wymagające ukształtowania;

a)                  ustala się stosowanie ogrodzeń do wysokości 2,00 m wzdłuż wewnętrznych granic działki, oraz do wysokości 1,7m wzdłuż dróg, co najmniej w 50% ażurowych; bez podmurówki, bądź z jej ukształtowaniem  zapewniającym możliwość migracji małych zwierząt;

b)                  budynki lokalizowane na jednej działce muszą mieć wzajemnie zharmonizowaną geometrię  dachów, formę i wystrój elewacji,

3)         elementy zagospodarowania przestrzennego wymagające rewaloryzacji;

a)         nie ustala się.

4)         zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów.

a)                  nakazuje się lokalizację zieleni izolacyjnej w  przestrzeni pomiędzy linią zabudowy a liniami rozgraniczającymi drogi 04KDL,

b)                  dopuszcza się lokalizowanie urządzeń reklamowych na budynkach pod warunkiem, że zajmowana przez nie powierzchnia nie przekroczy 5% powierzchni danej elewacji i będzie spójną kompozycją plastyczną,

c)                  dopuszcza się lokalizację wolnostojących nośników reklamowych, nie przekraczających powierzchni 5m2 i wysokości konstrukcji do 6m,

d)                  zakazuje się stosowania saidingu oraz wykładania elewacji agresywnymi elementami dekoracyjnymi tworzącymi różnego rodzaju mozaiki, np. z lusterek, stłuczek itp.

e)                  zakaz składowania odpadów poza pojemnikami oraz drobnymi formami architektury przeznaczonymi na ten cel,

 

3. Zasady ochrony środowiska przyrodniczego, krajobrazu kulturowego i zdrowia ludzi.

1)         ustala się zgodnie z  §10;

2)         ustala się, że wszelkie uciążliwości związane z prowadzoną działalnością usługową na tym terenie muszą się zamknąć w granicach władania działką przez inwestora.

 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej.

1)         ustala się zgodnie z  §9.

 

5. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu

1)         linie zabudowy;

a)         ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 10m od linii rozgraniczających drogi 04KDL, 5m od linii rozgraniczających pozostałych dróg publicznych, oraz w odległości 4m od linii rozgraniczających drogi wewnętrznej.

b)         ustala się zgodnie z §7, pkt. 10,

c)                  w przypadku realizacji na terenie dodatkowego układu dróg wewnętrznych i sięgaczy, nie przedstawionego na rysunku planu, nieprzekraczalna linia zabudowy obowiązuje na zasadach określonych dla drogi wewnętrznej przewidzianej planem.

2)         wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki;

a)         nie więcej niż 40%.

3)         powierzchnia biologicznie czynna;

a)         nie mniej niż 50%.

4)         gabaryty zabudowy;

a)                  ustala się wysokość zabudowy produkcyjnej i magazynowej do 15m,

b)                  ustala się wysokość zabudowy usługowej do 10m.

c)                  dla obiektów produkcyjnych dopuszcza się wyjątkowo gabaryty wynikające z potrzeb technologicznych,

5)         geometria dachu.

a)         dachy płaskie, spadziste i kombinacje tych dachów oraz przekrycia o dużych rozpiętościach, o spadku do 45o,

b)         ograniczenia spadku nie dotyczą dachów łamanych.

 

6. Zasady i warunki podziału nieruchomości;

1)         ustala się podział terenu na działki budowlane w dostosowaniu wielkości i kształtu działek do potrzeb programowych inwestycji oraz zgodnie z ustaleniami  §8;

2)         wielkość powierzchni działki;

a)         dla funkcji usług i handlu:

-           ustala się minimalną powierzchnię działek równą 800 m2,

-           ustala się minimalną szerokość frontu działki równą 15mb,

-           w przypadku działek dostępnych z drogi wewnętrznej, wydzielonych na terenie, dopuszcza się zmniejszenie szerokości do 8m.

b)         dla terenów produkcji oraz składów i magazynów:

-           ustala się minimalną powierzchnię działek równą 3000 m2,

-           ustala się minimalną szerokość frontu działki równą 30mb,

-           w przypadku działek dostępnych z drogi wewnętrznej, wydzielonych na terenie, dopuszcza się zmniejszenie szerokości do 20m.

 

7. Obsługa komunikacyjna.

1)         tereny będą obsługiwane komunikacyjnie z projektowanej drogi 02KDL, 04KDL i 06KDD oraz za pomocą drogi wewnętrznej.

2)         ustala się wydzielenie drogi wewnętrznej, nie będącej drogą publiczną, zgodnie z rysunkiem planu i zasadami określonymi w przepisach odrębnych;

3)         ustala się realizację przebiegu drogi wewnętrznej w zależności od potrzeb inwestorów i wtórnych podziałów terenów na działki budowlane.

4)         dopuszcza się realizację dodatkowych dróg wewnętrznych i siegaczy dojazdowych, nie przedstawionych na rysunku planu, na zasadach zgodnych z ustaleniami §36, §37 i przepisami odrębnymi.

 

 

§ 52. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 16.KD/ZP (o pow. ± 0,42ha), ustala się:

 

1.                  Dopuszcza się zmianę przebiegu linii rozgraniczających terenu na granicy pasa drogowego drogi ekspresowej,  jeśli wynikać to będzie z projektów szczegółowych.

 

2.         Przeznaczenie terenu.

1)         tereny dróg publicznych o zmienionym sposobie użytkowania;

2)         tereny zieleni urządzonej;

3)                  jako przeznaczenie uzupełniające ustala się drobne formy architektury.

4)                  zakazuje się lokalizacji na terenie parkingów;

5)                  zakazuje się realizacji obiektów infrastruktury technicznej oraz wszelkich budowli nie związanych z obsługa ruchu drogowego i potrzebami zarządzania drogą.

3. Zasady ochrony i kształtowania  ładu przestrzennego.

1)         elementy zagospodarowania przestrzennego podlegające ochronie;

a)         nie ustala się.

2)         elementy zagospodarowania przestrzennego wymagające ukształtowania;

a)         ustala się kompleksowe zaprojektowanie układu zieleni na terenie, z wykluczeniem przypadkowych nasadzeń, z uwzględnieniem funkcji izolujących i aspektów estetycznych.

3)         elementy zagospodarowania przestrzennego wymagające rewaloryzacji;

a)         nie ustala się.

4)         zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów.

a)                  zakaz zabudowy,

b)                  zakaz grodzenia terenu,

4. Zasady ochrony środowiska przyrodniczego,  krajobrazu kulturowego i zdrowia ludzi.

1)         ustala się zgodnie z  §10.

5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej.

1)         ustala się zgodnie z  §9;

2)         obiekty i tereny chronione.

a)         nie ustala się.

6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu

1)         powierzchnia biologicznie czynna;

a)         nie mniej niż 90%.

7. Zasady i warunki podziału nieruchomości;

 1)        nie ustala się.

8. Obsługa komunikacyjna.

 1)        nie ustala się.

 

 

Rozdział 5
Przepisy końcowe

 

§ 53. W związku ze wzrostem wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, ustanawia się opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.

Wartość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty, o której mowa w ust. 1 określa się następująco:

1)         dla terenów MN w wysokości 30%;

2)         dla terenów U, U/P, Ut-h/Ut-g w wysokości 30%;

3)         dla terenów ZP, ZN, ZL i ZL-z w wysokości 0,1%;

4)         dla terenów będących przestrzenią publiczną oraz terenu KD/ZP w wysokości 0,1%.

 

§ 54. Do spraw z zakresu zagospodarowania przestrzennego wszczętych przed dniem wejścia w życie planu, a nie zakończonych decyzją ostateczną stosuje się ustalenia planu.

 

§ 55. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska