Uchwała Nr XXXI/225/2009

RADY MIEJSKIEJ w SKĘPEM

z dnia 30 czerwca 2009 roku

 

 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skępe w obszarze położonym w miejscowości Turka

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; zm. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; zm. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Nr 102, poz. 1055; Nr 167, poz. 1759), z 2005 r. Nr 172, poz. 1551 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458 i z 2009 r. Nr 52, poz.420) oraz art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; zm. z 2004 r. Nr 6, poz. 41; Nr 141, poz. 1492; zm. z 2005 r. Nr 113, poz. 954; Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635, z 2007 r. Nr 127 poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz.1227, Nr 201, poz.1237 i Nr 220, poz.1413) oraz w związku z Uchwałą  Nr XXVIII/199/2006 Rady Miejskiej w Skępem  z dnia 11 kwietnia 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skępe w obszarze położonym w miejscowości Turka,

 

 

uchwala się,  co następuje:

 

 

CZĘŚĆ I

 

Rozdział 1
Przepisy ogólne

 

§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Turka, zwany dalej planem, zgodnie z uchwałą nr XXVIII/199/2006 z dnia 11 kwietnia 2006 roku. Granica obszaru objętego planem pokazana została na rysunku planu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

 

1.                  Ustalenia planu stanowią treść niniejszej uchwały.

2.                  Integralną częścią planu są:

1)                  rysunek planu w skali 1:2000, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;

2)                  wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, wskazany na załączniku nr 1 do uchwały;

3)                  rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu wniesionych w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały;

4)                  rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy – stanowiące załącznik nr 3 do uchwały;

 

3.                  Stwierdza się zgodność planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skępe, uchwalonym Uchwałą nr XXXII/227/2006 Rady Miejskiej w Skępem, z dnia 25 października 2006 r.

 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

 

1)                  adaptacji – należy przez to rozumieć przebudowę pomieszczeń lub budowli w celu przystosowania ich do potrzeb innych niż dotąd funkcji użytkowych, przy zachowaniu wszelkich walorów stylowych istniejącego obiektu;

2)                  drobnych formach architektury - należy przez to rozumieć wszelkie elementy zagospodarowania terenu nie będące budowlami, takie jak murki oporowe, schody terenowe, rampy, pochylnie, siedziska, piaskownice, fontanny oraz inne urządzenia terenowe;

3)                  minimalnej wielkości działki budowlanej – należy przez to rozumieć minimalną powierzchnię nowo tworzonej działki pod zabudowę;

4)                  modernizacji – należy przez to rozumieć unowocześnianie i przystosowywanie do współczesnych wymogów użytkowych poprzez wymianę elementów budowli i jej wyposażenia;

5)                  nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu określającą dopuszczalne zbliżenie elewacji budynku do linii rozgraniczającej teren, dopuszcza sie wysunięcia przed wyznaczoną linię: schodów, ganków, daszków, wykuszy, balkonów itp., przy czym elementy te nie mogą pomniejszać tej odległości o więcej niż

6)                  obiektach małej gastronomii – należy przez to rozumieć obiekty usług żywienia zbiorowego, kawiarnie z salą konsumpcji do 30 osób, posiadające nie więcej niż 5 osób obsługi;

7)                  obszarze planu – należy przez to rozumieć obszar będący przedmiotem ustaleń niniejszej uchwały;

8)                  powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć powierzchnię zewnętrznego obrysu kondygnacji przyziemia budynków znajdujących się na działce budowlanej;

9)                  przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;

10)              przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe lub uzupełniające, którego realizacja na danym terenie wynika z niezbędnego uzupełnienia infrastruktury przestrzennej lub technicznej, i która nie koliduje z funkcjami podstawowymi;

11)              przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które przeważa na danym terenie, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi tzn. zajmuje więcej niż 50% powierzchni terenu;

12)              przeznaczeniu uzupełniającym - należy przez to rozumieć przeznaczenie, które nie koliduje z przeznaczeniem podstawowym oraz stanowi uzupełnienie i wzbogacenie terenu, nie dominując przestrzennie i użytkowo nad przeznaczeniem podstawowym;

13)              rysunku planu - należy przez to rozumieć ustalenia planu przedstawione graficznie na mapie w skali,  stanowiące załącznik  do niniejszej uchwały;

14)              obszarze ograniczonego użytkowania - należy przez to rozumieć strefę wyznaczoną przepisami odrębnymi i powodującą ograniczenia w zagospodarowaniu terenów;

15)              strefie technicznej – należy przez to rozumieć strefę ograniczonych możliwości zagospodarowania terenu wokół sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

16)              tablicy reklamowej i nośniku reklamowym – należy przez to rozumieć tymczasowe obiekty wolnostojące bądź połączone z obiektami przeznaczenia podstawowego, zawierające informacje graficzne lub tekstowe o wartościach  różnych towarów i usług, oraz możliwościach ich nabycia;

17)              terenie - należy przez to rozumieć obszar o określonym rodzaju przeznaczenia wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi.

18)              urządzeniach pomocniczych - należy przez to rozumieć wyposażenie techniczne dróg, miejsca parkingowe, a także oznaczenia służące organizacji ruchu drogowego, ekrany akustyczne, urządzenia ochrony przeciwpożarowej i obrony cywilnej, urządzenia służące informacji o terenie;

19)              usługach lub obiektach usługowych - należy przez to rozumieć obiekty budowlane, pomieszczenia w budynkach i urządzenia służące uzupełnieniu bądź wzbogaceniu funkcji dominującej na obszarze planu, a nie wytwarzanie bezpośrednio metodami przemysłowymi dóbr materialnych;

 

§ 3. Plan ustala:

 

1)                 podstawowe przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów wyznaczonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu i różnym sposobie zagospodarowania, określone symbolami literowo-cyfrowymi;

2)                 zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3)                 3)         zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego z określeniem nakazów, zakazów, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów;

4)                 zasady kształtowania przestrzeni publicznych z określeniem lokalizacji obiektów małej architektury i nośników reklamowych;

5)                 parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu
z uwzględnieniem:

a)         linii zabudowy,

b)         wielkości powierzchni zabudowy,

c)         gabarytów i wysokości obiektu,

d)         geometrii dachu;

6)                 zasady i warunki  podziału nieruchomości z określeniem parametrów uzyskanych działek (tj. powierzchni, geometrii i obsługi komunikacyjnej);

7)                 zasady rozbudowy i budowy systemu komunikacji i infrastruktury technicznej wraz z ich parametrami oraz klasyfikacją dróg i innych szlaków komunikacji;

8)                 tereny niezbędne do realizacji celów publicznych oraz linie rozgraniczające te tereny;

9)                 stawkę procentową, na podstawie której określa się jednorazowa opłatę wynikająca ze wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu;

10)             zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej z określeniem nakazów, zakazów, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów.

 

§ 4. 1. Rysunek planu w skali 1:2000 (załącznik graficzny nr 1 do uchwały) obowiązuje w zakresie:

1)         granic obszaru objętego ustaleniami planu;

2)         linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu i różnym sposobie zagospodarowania;

3)         nieprzekraczalnych linii zabudowy 

4)         podstawowego przeznaczenia i zagospodarowania terenów;

5)         przebiegu dróg publicznych i ich klas, oraz w zakresie funkcjonowania układu komunikacyjnego;

6)                  planowanych urządzeń infrastruktury technicznej.

7)  obszarów ograniczonego użytkowania:

a)                  „Obszaru Chronionego Krajobrazu – Jeziora Skępskie”.

 

2. Inne oznaczenia na rysunku planu posiadają charakter informacyjny.

 

 

§ 5. Ustala się następujące symbole określające w planie podstawowe przeznaczenia
i zagospodarowania terenów:

 

MN -L – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na działkach zadrzewionych;

UT                   – tereny  usług turystyki i rekreacji;

ZL                   – tereny zieleni leśnej;

WS                  – tereny  wód powierzchniowych i cieków wodnych;

KDD               – drogi dojazdowe;

 

§ 6. Na obszarze objętym planem ustala się:

1)                 jako tereny przeznaczone dla realizacji celów publicznych:

a)                  tereny, oznaczone na rysunku planu symbolami  KDD, jako nowe i istniejące drogi publiczne, wymagające przebudowy i dostosowania do parametrów określonych w przepisach odrębnych i niniejszej uchwale;

 

 

§ 7.  W zakresie kształtowania ładu przestrzennego i zagospodarowania terenów ustala się:

 

1)                 zakaz lokalizacji wolnostojących urządzeń reklamowych w ramach przestrzeni publicznych i na terenach zieleni;

2)         zakaz lokalizacji urządzeń reklamowych na urządzeniach infrastruktury technicznej;

3)         budynki, drobne formy architektury, ogrodzenia lokalizowane w pasach terenów przylegających do dróg wyznaczonych w planie nie mogą być w swych formach podporządkowane wyłącznie wymogom technologicznym, ale muszą podlegać zasadom kompozycji uwzględniającym powiązanie z krajobrazem, projektowaną zielenią, możliwością wglądu we wnętrze terenu;

4)                  maksymalna powierzchnia użytkowa przeznaczenia uzupełniającego – 30% powierzchni użytkowej zabudowy o przeznaczeniu podstawowym w granicach danej działki netto;

5)                  maksymalna powierzchnia zabudowy o przeznaczeniu uzupełniającym - 30% powierzchni zabudowy o przeznaczeniu podstawowym w granicach danej działki netto;

6)                  obowiązuje nieprzekraczalna linia zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu, jeżeli plan nie określa nieprzekraczalnej linii zabudowy wyznacza się ją na zasadach określonych w przepisach odrębnych;

7)                  na terenach publicznie dostępnych ustala się obowiązek uwzględnienia potrzeb osób niepełnosprawnych w decyzjach administracyjnych dotyczących obiektów budowlanych i zagospodarowania terenu;

8)                  na obszarze planu obowiązuje zakaz lokalizowania obiektów o wysokości równej i większej niż 50m nad poziom terenu.

9)                  na obszarze planu zakazuje się lokalizowania działalności związanej z  wielkoprzemysłowym chowem, hodowlą i ubojem zwierząt ani obsługą produkcji rolnej.

10)              zakazuje się na obszarze objętym planem lokalizowania obiektów handlu wielkopowierzchniowego (o gabarytach określonych w przepisach odrębnych);

11)              w zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego plan ustala odpowiednie parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy określone w ustaleniach szczegółowych.

§ 8. Ustala się następujące ogólne zasady związane z podziałem nieruchomości na odrębne działki budowlane:

1)                  dla terenów oznaczonych odpowiednim symbolem, szczegółowe zasady podziału nieruchomości na odrębne działki budowlane ustala się w przepisach szczegółowych;

2)                  przeprowadzony podział nie może ograniczać prawidłowego zagospodarowania działek    sąsiadujących – zgodnie z funkcjami i warunkami zagospodarowania terenu oraz przepisami odrębnymi;

3)                  podział poszczególnych terenów funkcjonalnych na działki budowlane musi być poprzedzony wydzieleniem niezbędnych terenów dla realizacji obiektów obsługi technicznej;

4)                  wydzielone działki geodezyjne nie mogą tracić wartości użytkowych oraz muszą mieć zapewniony dojazd do dróg publicznych i dostęp do infrastruktury technicznej;

5)                  ustala się zakaz realizacji zabudowy bez uprzedniego zapewnienia dojazdu do wydzielonej działki budowlanej;

6)                  za dostęp do drogi publicznej uważa się takie ukształtowanie działki budowlanej, które umożliwia prawidłowy wjazd na działkę budowlaną z terenów oznaczonych symbolem  KDD lub sięgaczy dojazdowych;

7)                  dopuszcza się lokalizowanie nowej zabudowy (zgodnie z dotychczasowym  obowiązującym przeznaczeniem terenu) na działkach istniejących w dniu uchwalenia planu, o ile posiada ona wymiary umożliwiające sytuowanie budynków zgodnie z ustaleniami niniejszej uchwały i przepisami odrębnymi;

 

 

§ 9. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego ustala się :

1)         W przypadku odkrycia na obszarze planu, w trakcie prac ziemnych nieujawnionych reliktów kultury materialnej, należy wstrzymać prace i zawiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

 

§ 10. W zakresie zasad dotyczących ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu      kulturowego i zdrowia ludzi, ustala się:

 

1) na obszarze planu brak jest terenów górniczych, a także narażonych  na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;

2)                 w zakresie wykrywania zagrożeń, ostrzegania i alarmowania ustala się pokrycie obszaru  zasięgiem sygnałów dźwiękowych syren alarmowych działających w gminnym systemie wykrywania i alarmowania;

3)                 teren objęty planem znajduje się w Obszarze Chronionego Krajobrazu „Jeziora Skepskie” ze wszystkimi konsekwencjami jego ochrony, ustalonymi na podstawie przepisów odrębnych (Rozporządzenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie obszarów chronionego krajobrazu);

4)         w zakresie ochrony środowiska i przyrody zakazuje się:

a)         lokalizacji obiektów potencjalnie uciążliwych dla wód podziemnych;

b)         rolniczego wykorzystania ścieków,

c)         lokalizowania wysypisk i wylewisk odpadów komunalnych i przemysłowych oraz oczyszczalni ścieków,

d)         lokalizowania mogilników środków ochrony roślin i lokalizowania mogilników zwierząt;

e)         składowania substancji chemicznych;

f)                   lokalizowania obiektów uciążliwych , z wyjątkiem takich, których lokalizacja okaże się niezbędna do obsługi funkcji podstawowych na tym terenie, pod warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku oceny oddziaływania na środowisko sporządzonej w trybie obowiązujących przepisów.

5)         w przypadku lokalizacji obiektów, których działalność wiąże się z produkcją ścieków mogących stanowić zagrożenie dla środowiska, ustala się wykonanie urządzeń oczyszczających tego typu ścieki i zapewniających bezpieczeństwo środowisku naturalnemu, na terenie działki inwestycyjnej, na zasadach ustalonych w dalszych przepisach;

6)  ustala się zakaz lokalizacji obiektów powodujących przekroczenie dopuszczalnych, określonych w przepisach odrębnych stężeń substancji zanieczyszczających powietrze, gleby, wody powierzchniowe i podziemne;

7)         ustala się zakaz lokalizacji obiektów powodujących przekroczenie emisji hałasu, wibracji i  promieniowania elektromagnetycznego określonych przepisami odrębnymi;

8)         dopuszczalny poziom hałasu dla terenów objętych planem określa się na podstawie przepisów odrębnych;

9)         w projektach budowlanych obiektów nakazuje się stosowanie nowoczesnych, dostępnych rozwiązań technicznych i technologicznie umożliwiających eliminowanie
niekorzystnego oddziaływania inwestycji na środowisko,
zapewniające ograniczenie uciążliwości do granic władania poszczególnych
inwestycji.

 

 

 

Rozdział 2
Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej

 

 

§ 11. W zakresie lokalizacji urządzeń sieciowych infrastruktury technicznej:

1) plan ustala budowę urządzeń inżynieryjnych w liniach rozgraniczających dróg w uzgodnieniu z odpowiednim zarządcą ulicy i w oparciu o przepisy odrębne;

2)         zakaz lokalizacji sieci infrastruktury podziemnej pod jezdnią, za wyjątkiem kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz przypadków szczególnych, kiedy zabudowa lub szerokość linii rozgraniczających drogi uniemożliwia inną lokalizację, w uzgodnieniu z zarządcą drogi;

3)  plan dopuszcza lokalizowanie urządzeń inżynieryjnych poza terenami położonymi w liniach rozgraniczających dróg, na terenach działek do nich przyległych, pod warunkiem uzgodnienia z właściwym operatorem podsystemu i uzyskania służebności terenu od właściciela lub użytkownika nieruchomości gruntowej;

4)                  plan dopuszcza rozbudowę a także remont, modernizację oraz przełożenie (w uzasadnionych przypadkach) istniejących sieci uzbrojenia przeznaczonego do bezpośredniej obsługi inżynieryjnej obszaru planu na warunkach właściwego operatora podsystemu  i bez zmiany planu;

5)                  trasy dla projektowanych sieci należy projektować w liniach rozgraniczających dróg lub ciągów o utwardzonej nawierzchni, o uregulowanym stanie prawnym i w miejscach dostępnych dla właściwych służb eksploatacyjnych.

6) utrzymanie rezerwy terenu w liniach rozgraniczających dróg dla istniejących, remontowanych, przebudowywanych i nowo-realizowanych sieci infrastruktury technicznej: wodociągu rozbiorczego, gazociągu rozbiorczego, kabli elektroenergetycznych, kanalizacji telefonicznej – poza jezdniami, oraz kanalizacji sanitarnej – pod jezdniami.

 

§ 12.W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

1)         zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodociągu komunalnego;

2)         zakaz budowy nowych ujęć wody podziemnej w obszarze planu przeznaczonych dla zaopatrzenia w wodę ludności;

3)  zachowanie, modernizację, przebudowę i rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej;

§ 13.W zakresie odprowadzania ścieków sanitarnych ustala się:

1)         skanalizowanie przez miejski system kanalizacji rozdzielczej;

2)         odprowadzenie ścieków sanitarnych z obszaru planu do zlewni istniejącego  układu kanalizacyjnego;

3)                  do czasu budowy układów kanalizacji zbiorczej na terenach planowanych do objęcia obsługą kanalizacyjną oraz na stałe na pozostałych terenach ustala się budowę szamb szczelnych oraz atestowanych zbiorników na ścieki z koniecznością wywozu do punktu zlewnego przy oczyszczalni; 

4)                  ustala się, po doprowadzeniu kanalizacji, obowiązek przyłączenia do niej;

5)                  zakaz odprowadzania nie oczyszczonych ścieków powstających w obszarze planu do wód powierzchniowych, rowów melioracyjnych oraz wprost do gruntu;

6)                  zakaz stosowania betonowych zbiorników na ścieki przy nowo budowanych budynkach, w przypadku braku możliwości podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej;

7)                  zachowanie, modernizację, przebudowę i rozbudowę istniejącej sieci kanalizacyjnej;

 

§ 14. W zakresie odprowadzania wód opadowych ustala się:

1)                  obowiązek odprowadzania wód deszczowych zgodnie ze stanem prawnym i na zasadach określonych w przepisach  odrębnych.

 

§ 15. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:

1)                  realizację sieci gazowej na obszarze planu na zasadach określonych w przepisach  odrębnych;

2)                  zaopatrzenie odbiorców gazu w obszarze planu w gaz bezprzewodowy a docelowo w gaz ziemny wysokometanowy na zasadach określonych przez dostawcę gazu;

3)                  zasady zagospodarowania terenu w sąsiedztwie sieci gazowej, w tym odległości podstawowe od obrysów obiektów terenowych, ustala się na podstawie przepisów odrębnych.

 

§ 16. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się:

1)                  dla budynków mieszkalnych i obiektów usługowych realizację własnych kotłowni, o ile spełniają wymogi ochrony środowiska;

2)                  zachowanie, modernizację, przebudowę i rozbudowę urządzeń grzewczych w celu zastosowania paliw o niskiej emisji zanieczyszczeń;

3)                  w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej i indywidualnych gospodarstwach, należy stosować systemy grzewcze preferujące paliwa ekologiczne;

4)                  dopuszcza się stosowanie odnawialnych źródeł energii (np. kolektory słoneczne i pompy ciepła) oraz innych nośników energii, w tym elektrycznej.

 

§ 17. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:

1)                  pełne pokrycie potrzeb z miejskiej sieci średniego i niskiego napięcia;

2)                  Istniejące napowietrzne i kablowe sieci elektroenergetyczne należy adaptować do nowego zagospodarowania terenu;

3)                  zasilanie obszaru planu z napowietrznej sieci elektroenergetycznej nn i rozbudowę tej sieci;

4)                  rozbudowę systemu wyłącznie z zastosowaniem linii kablowych.

5)                  przyłączenie odbiorców do sieci elektroenergetycznej następować będzie w oparciu o przepisy odrębne;

 

§ 18. W zakresie telekomunikacji ustala się:

1)                  obsługę telekomunikacyjną obszaru planu przez centrale operatorów telefonii przewodowej oraz przez radiowe sieci telekomunikacyjne;

2)                  zakaz lokalizowania nowych masztów technicznych oraz stacji bazowych telefonii komórkowej w obszarze planu;

3)                  przy opracowywaniu projektów budowlanych należy uwzględnić istniejącą infrastrukturę telekomunikacyjną podziemną i nadziemną, od której należy zachować odległości określone w przepisach odrębnych;

4)                  wszystkie kolizje z istniejącą siecią należy przebudować poza pas planowanej zabudowy lub dostosować, przestrzegając obowiązujących norm, do nowych warunków zabudowy;

5)                  realizację nowych sieci telekomunikacyjnych jako kablowych i sukcesywną przebudowę istniejących sieci napowietrznych na kablowe;

 

§ 19. W zakresie gospodarki odpadami ustala się:

1)                  usuwanie i unieszkodliwianie odpadów  komunalnych w systemie obsługi zorganizowanym przez gminę;

2)                  usuwanie odpadów z obiektów usługowych w systemie obsługi zorganizowanym przez wytwórców tych odpadów na zasadach określonych w przepisach odrębnych;

3)                  wprowadzanie pojemników na odpady na poszczególnych działkach;

4)                  ustala się obowiązek segregacji odpadów w granicach własności.

 

§ 20. Za zgodne z planem uznaje się przebiegi sieci infrastruktury technicznej nie uwidocznione na rysunku planu lecz związane z uzasadnionymi potrzebami obsługi terenów objętych planem lub terenów przyległych.

 

 

Rozdział 3
Ustalenia ogólne dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji

 

§21.     Ustala się adaptację i modernizację istniejących oraz budowę nowych dróg publicznych.

 

§22.     Ustala się obowiązek realizacji nawierzchni utwardzonych dla dróg publicznych, znajdujących się w zasięgu oddziaływania planu.

 

§23. Parkingi:

1) potrzeby parkingowe dla istniejących, rozbudowywanych i projektowanych obiektów należy  realizować wyłącznie na terenie lokalizacji własnej, w ilości nie mniejszej niż wynikającej z następujących wskaźników:

a)         dla funkcji usługowych i handlowych oraz wszelkiej działalności komercyjnej – 30 miejsc postojowych/1000m2 p.uż,

b)         dla mieszkalnictwa jednorodzinnego – min. 2 miejsca postojowe/1 lokal mieszkalny.

2)         zakazuje się lokalizacji parkingów ogólnodostępnych w liniach rozgraniczających dróg publicznych.

 

§24. Podstawowy układ komunikacyjny tworzą drogi następujących klas technicznych:

a)                  a)  dojazdowe – oznaczone symbolem KDD.

 

1)                  §25. Jako uzupełniającą sieć dostępu komunikacyjnego do poszczególnych działek ustala się realizację siegaczy dojazdowych, wyznaczonych na rysunku planu.

 

§26. Zakazuje się realizacji urządzeń dla obsługi i prowadzenia komunikacji autobusowej na  terenach dróg publicznych znajdujących się na obszarze planu.

 

§27. W granicach terenu objętego planem dopuszcza się lokalizowanie niewyznaczonych na rysunku planu urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, w tym komunikacyjnych, niezbędnych dla obsługi terenu.

 

§28.     Na terenach oznaczonych symbolami KDD zakazuje się wprowadzania wszelkich urządzeń, budowli, obiektów budowlanych z wyjątkiem związanych z przeznaczeniem terenu, urządzeniami miejskiej infrastruktury technicznej, z funkcją drogi oraz urządzeniami pomocniczymi związanymi z prowadzeniem, organizacją i obsługą ruchu drogowego.

 

§29. Rozwiązania wynikające z etapowej realizacji układu komunikacyjnego (ulic, ścieżek rowerowych) i różniące się od rozwiązań docelowych uznaje się za tymczasowe.

 

§30. Ustala się realizację ciągów infrastruktury oraz odcinków przyłączy zgodnie z obowiązującymi przepisami i w oparciu o warunki zarządcy drogi.

 

§31.     Dla terenów oznaczonych symbolem KDD (postulowanych dróg gminnych) ustala się następujące warunki, zasady i standardy zagospodarowania terenu:

1)         szerokość jezdni nie może być mniejsza niż 5.0 m;

2)  szerokość terenu dróg w liniach rozgraniczających nie mniejsza niż 15.0m;

3)  drogi powinny być wyposażone w chodniki (co najmniej jednostronne);

4)         dopuszcza się realizację ścieżek rowerowych w pasie drogowym.

 

§32.  Ustalenia w zakresie sięgaczy dojazdowych, realizowanych na terenach:

1)  minimalna szerokość w liniach rozgraniczających sięgacza dojazdowego o długości do  50 m wynosi 8,0 m, minimalna szerokość sięgacza o długości od 51 m do 100 m wynosi 10,0 m;

2)                  zakaz realizacji sięgaczy dojazdowych dłuższych niż 100 m;

 

§33.     Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia KDD zakazuje się dokonywania podziałów za wyjątkiem porządkujących stan własnościowy zgodnie z liniami rozgraniczającymi, stanowiącymi ustalenia planu.

 

 

 

CZĘŚĆ II
PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE

 

 

Rozdział 4
Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu

 

 

a)                  § 34. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.UT/MN-L (o pow. ± 0,32ha) ustala się:

 

1.Przeznaczenie terenu.

1)                  tereny usług turystyki i rekreacji;

2)                  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na działkach zadrzewionych;

3)                  dopuszcza się usługi handlu, zabudowę pensjonatową i usługi małej gastronomii;

4)                  dopuszcza się obiekty rekreacji indywidualnej, ekstensywnej;

5)                  dopuszcza się lokalizację obiektów infrastruktury technicznej, z wyjątkiem obiektów uciążliwych.

 

2. Zasady ochrony i kształtowania  ładu przestrzennego.

1)         elementy zagospodarowania przestrzennego podlegające ochronie;

a)         nie ustala się.

2)         elementy zagospodarowania przestrzennego wymagające ukształtowania;

a)                  na każdej działce o funkcji mieszkaniowej dopuszcza się lokalizację jednego budynku mieszkalnego oraz jednego budynku gospodarczego lub garażowego wolnostojącego;

b)                  budynki lokalizowane na jednej działce muszą mieć wzajemnie zharmonizowaną geometrię   dachów, formę i wystrój elewacji;

c)                  w ramach zagospodarowania terenu każdej działki budowlanej, drobne formy architektury, nośniki reklamowe i informacyjne, tymczasowe obiekty usługowo-handlowe, ogrodzenia, powinny być projektowane według jednolitego projektu architektonicznego przy  zastosowaniu elementów ujednoliconych kolorystycznie i materiałowo i posiadających te same lub zbliżone cechy kompozycji;

d)                  ustala się stosowanie ogrodzeń do wysokości 2,0 m wzdłuż wewnętrznych granic działki, oraz do wysokości 1,5 m wzdłuż dróg publicznych, co najmniej w 50% ażurowych; bez podmurówki, bądź z jej ukształtowaniem  zapewniającym możliwość migracji małych zwierząt;

e)                  ustala się stosowanie ujednoliconych materiałowo i kolorystycznie nawierzchni utwardzonych, z uwzględnieniem wymogów technologicznych,

f)                   ustala się obiekty rekreacji indywidualnej jako murowane lub drewniane na fundamentach murowanych.

3)         elementy zagospodarowania przestrzennego wymagające rewaloryzacji;

a)         nie ustala się.

4)         zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów.

a)                  ustala się ograniczoną wycinkę drzew, tylko w zakresie koniecznym do realizacji przewidzianej planem zabudowy,

b)                  zakazuje  się stosowania pokryć dachowych i okładzin elewacyjnych wykonanych z materiałów łatwopalnych lub/i rozprzestrzeniających ogień,

c)                  zakaz realizacji ogrodzeń z betonowych elementów prefabrykowanych;

d)                  zakaz składowania odpadów poza pojemnikami oraz drobnymi formami architektury przeznaczonymi na ten cel;

e)                  zakaz stosowania saidingu oraz wykładania elewacji agresywnymi elementami dekoracyjnymi tworzącymi różnego rodzaju mozaiki, np. z lusterek, stłuczek itp.;

f)                   nakaz lokalizacji ogrodzeń frontowych w liniach rozgraniczających ulic wyznaczonych planem,

g)                  dopuszcza się lokalizowanie urządzeń reklamowych na budynkach pod warunkiem, że zajmowana przez nie powierzchnia nie przekroczy 5% powierzchni danej elewacji i będzie spójną kompozycją plastyczną;

h)                  zakaz stosowania agresywnych odcieni różu, fioletu, błękitu, zieleni i żółci w kolorystyce elewacji, dachów oraz drobnych form architektury. Ustala się stosowanie kolorystyki stonowanej i wkomponowanej w krajobraz;

i)                    dopuszcza się umieszczanie reklam i informacji o usługach dostępnych na terenie w formie tabliczek o powierzchni do 0,7m2, umocowanych do ogrodzenia, bez wykraczania poza jego wysokość,

 

3. Zasady ochrony środowiska przyrodniczego,  krajobrazu kulturowego i zdrowia ludzi.

1)                  ustala się zgodnie z  §10;

2)                  ustala się, że wszelkie uciążliwości związane z prowadzoną działalnością usługową na tych terenach muszą się zamknąć w granicach władania działką przez inwestora.

 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej.

1)                  ustala się zgodnie z  §9;

2)                  obiekty i tereny chronione.

a)         nie ustala się.

 

5. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu

1)         linie zabudowy;

a)                  ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 5m od linii rozgraniczających dróg publicznych.

b)                  ustala się lokalizację zabudowy w odległości minimum 4m od granicy z działką sąsiednią,

c)                  ustala się zgodnie z §7, pkt. 6.

2)         wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki;

a)         nie więcej niż 40%.

3)         powierzchnia biologicznie czynna;

a)         nie mniej niż 50%.

4)         gabaryty zabudowy;

a)         ustala się wysokość budynków mieszkalnych oraz budynków usług turystyki i rekreacji do 10m i nie więcej niż 7-8 m do krawędzi najwyżej położonego gzymsu.

b)         ustala się wysokość wolnostojących budynków usługowo-handlowych, budynków gospodarczych i garażowych do 5m.

5)         geometria dachu.

a)         dachy wielospadowe i kombinacje tych dachów, o spadku do 45o, 

b)         ograniczenia spadku nie dotyczą dachów łamanych.

 

6. Zasady i warunki podziału nieruchomości;

1)                  ustala się zgodnie z ustaleniami  §8.

2)         wielkość powierzchni działki;

a)         dla funkcji usług turystyki i rekreacji:

-           ustala się minimalną powierzchnię działek równą 2400 m2,

-           ustala się minimalną szerokość frontu działki równą 25mb.

b)         dla funkcji mieszkaniowej:

-                     ustala się minimalną powierzchnię działek równą 1500 m2,

-                     ustala się minimalną szerokość frontu działki równą 23mb.

c)         dla funkcji rekreacji indywidualnej:

-                     ustala się minimalną powierzchnię działek równą 600 m2,

-           ustala się minimalną szerokość frontu działki równą 12mb.

 

7. Obsługa komunikacyjna.

1)         teren będzie obsługiwany komunikacyjnie z projektowanych dróg 01KDD i 02KDD.

 

 

§ 35. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2.ZL (o pow. ± 1,29ha) ustala się:

 

1.Przeznaczenie terenu.

1)                  tereny zieleni leśnej;

2)                  dopuszcza się lokalizację urządzeń związanych z gospodarką leśną;

3)                  dopuszcza się realizację ścieżek rowerowych.

 

2. Zasady ochrony i kształtowania  ładu przestrzennego.

1)         elementy zagospodarowania przestrzennego podlegające ochronie;

a)         siedliska zieleni leśnej.

2)         elementy zagospodarowania przestrzennego wymagające ukształtowania;

a)         podłoże siedliska zieleni leśnej.

3)         elementy zagospodarowania przestrzennego wymagające rewaloryzacji;

a)         podłoże siedliska zieleni leśnej.

4)         zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów.

a)                  pozostawia się dotychczasowe użytkowanie, bez prawa zabudowy z wyjątkiem urządzeń związanych z gospodarką leśną,

b)                  zakaz naruszania naturalnego charakteru zieleni leśnej,

c)                  zakaz grodzenia,

 

3. Zasady ochrony środowiska przyrodniczego,  krajobrazu kulturowego i zdrowia ludzi.

1)                  ustala się zgodnie z §10;

2)                  prowadzenie gospodarki leśnej na zasadach określonych w przepisach odrębnych;

3)                  teren graniczy z urządzeniem melioracji szczegółowej (rowem melioracyjnym). Istniejące na terenie urządzenia melioracyjne należy zachować lub przebudować w sposób zapewniający prawidłowe funkcjonowanie. Wszelkie działania w obrębie rowu należy uzgadniać z właściwą Gminną Spółką Wodną, oraz właściwym Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych, oraz stosować się do przepisów odrębnych.

 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej.

1)                  nie ustala się;

2)                  obiekty i tereny chronione.

a)         nie ustala się.

 

5. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu.

1)         powierzchnia biologicznie czynna;

a)         nie mniej niż 95%.

 

6. Zasady i warunki podziału nieruchomości;

1)         nie ustala się.

 

7. Obsługa komunikacyjna.

1)                  ustala się na zasadach określonych w przepisach odrębnych;

2)                  teren będzie obsługiwany komunikacyjnie z projektowanej drogi 02KDD .

 

 

§ 36. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolami 3.UT (o pow. ± 0,64ha), 4.UT (o pow. ± 1,52ha) ustala się:

 

1.Przeznaczenie terenu.

1)                  tereny usług turystyki i rekreacji (ośrodki wypoczynkowe, pensjonaty)

2)                  tereny obiektów rekreacji indywidualnej, ekstensywnej;

3)                  jako przeznaczenie uzupełniające zabudowę mieszkaniową na działkach zadrzewionych;

4)                  dopuszcza się lokalizacje na terenie pól namiotowych, boisk oraz drobnych form architektury,

5)                  dopuszcza się realizację usług małej gastronomii;

6)                  dopuszcza się lokalizację ścieżek rowerowych.

7)                  dopuszcza się lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej, z wyjątkiem obiektów uciążliwych;

8)                  zakazuje się lokalizowania na terenie usług handlu, oraz realizacji kubaturowych obiektów sportowych;

 

2. Zasady ochrony i kształtowania  ładu przestrzennego.

1)         elementy zagospodarowania przestrzennego podlegające ochronie;

a)         nie ustala się.

2)         elementy zagospodarowania przestrzennego wymagające ukształtowania;

a)         zabudowa lokalizowana na jednej działce musi mieć wzajemnie zharmonizowaną geometrię   dachów, formę i wystrój elewacji;

b)         w ramach zagospodarowania terenu każdej działki, drobne formy architektury, ogrodzenia itd. należy projektować według jednolitego projektu architektonicznego. przy  zastosowaniu elementów ujednoliconych kolorystycznie i materiałowo i posiadających te same lub zbliżone cechy kompozycji;

c)         ustala się stosowanie ogrodzeń do wysokości 1,70 m wzdłuż wewnętrznych granic działki, oraz do wysokości 1,5m wzdłuż dróg publicznych, co najmniej w 50% ażurowych; bez podmurówki, bądź z jej ukształtowaniem  zapewniającym możliwość migracji małych zwierząt;

d)                  zaleca się ogrodzenia w formie żywopłotów formowanych,

e)                  ustala się obiekty rekreacji indywidualnej jako murowane lub drewniane na fundamentach murowanych.

3)         elementy zagospodarowania przestrzennego wymagające rewaloryzacji;

a)         nie ustala się.

4)         zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów.

a)                  zakazuje się lokalizacji na terenie budynków podpiwniczonych oraz wszelkich podziemnych obiektów kubaturowych nie związanych z infrastrukturą techniczną,

b)                  zakaz osuszania i podejmowania działań mogących wpłynąć niekorzystnie na równowagę hydrologiczną terenu, z wyjątkiem działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia i mienia ludzi,

c)                  ustala się ograniczoną wycinkę zieleni leśnej, w zakresie koniecznym do realizacji przewidzianej planem zabudowy,

d)                  zakaz realizacji ogrodzeń z betonowych elementów prefabrykowanych,

e)                  zakaz składowania odpadów poza pojemnikami oraz drobnymi formami architektury przeznaczonymi na ten cel,

f)                   zakaz stosowania saidingu oraz wykładania elewacji agresywnymi elementami dekoracyjnymi tworzącymi różnego rodzaju mozaiki, np. z lusterek, stłuczek itp.,

g)                  nakaz lokalizacji ogrodzeń frontowych w liniach rozgraniczających ulic wyznaczonych planem,

h)                  zakaz stosowania agresywnych odcieni różu, fioletu, błękitu, zieleni i żółci w kolorystyce elewacji, dachów oraz drobnych form architektury. Ustala się stosowanie kolorystyki stonowanej i wkomponowanej w krajobraz,

i)                    zakazuje  się stosowania pokryć dachowych i okładzin elewacyjnych wykonanych z materiałów łatwopalnych lub/i rozprzestrzeniających ogień.

j)                    dopuszcza się umieszczanie reklam i informacji o usługach dostępnych na terenie w formie tabliczek o powierzchni do 0,7m2, umocowanych do ogrodzenia, bez wykraczania poza jego wysokość,

k)                  nie dopuszcza się lokalizacji urządzeń reklamowych na budynkach ani wolnostojących nośników reklamowych.

 

3. Zasady ochrony środowiska przyrodniczego,  krajobrazu kulturowego i zdrowia ludzi.

1)                  ustala się zgodnie z  §10;

2)                  tereny graniczą z urządzeniem melioracji szczegółowej (rowem melioracyjnym). Istniejące na terenie urządzenia melioracyjne należy zachować lub przebudować w sposób zapewniający prawidłowe funkcjonowanie. Wszelkie działania w obrębie rowu należy uzgadniać z właściwą Gminną Spółką Wodną, oraz właściwym Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych, oraz stosować się do przepisów odrębnych.

 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej.

1)                  ustala się zgodnie z  §9;

2)                  obiekty i tereny chronione.

a)         nie ustala się.

5. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu

1)         linie zabudowy;

a)                  ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 10m od linii rozgraniczających dróg publicznych, oraz w odległości 5m od linii rozgraniczających sięgaczy dojazdowych,

b)                  ustala się lokalizację zabudowy w odległości minimum 5m od granicy z działką sąsiednią,

c)                  ustala się zgodnie z §7, pkt. 6.

2)         wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki;

a)         nie więcej niż 15%.

3)         powierzchnia biologicznie czynna;

a)         nie mniej niż 75%.

4)         gabaryty zabudowy;

a)         ustala się wysokość zabudowy letniskowej do 6m.

b)         ustala się wysokość zabudowy mieszkaniowej oraz usług turystyki i rekreacji  do 8m.

5)         geometria dachu.

a)         dachy wielospadowe i kombinacje tych dachów, o spadku do 45o,

b)         ograniczenia spadku nie dotyczą dachów łamanych.

 

6. Zasady i warunki podziału nieruchomości;

1)                  ustala się podział terenu na działki budowlane zgodnie z ustaleniami  §8;

2)         wielkość powierzchni działki;

a)         dla funkcji usług turystyki i rekreacji oraz dla funkcji mieszkaniowej:

-           ustala się minimalną powierzchnię działek równą 2400 m2,

-           ustala się minimalną szerokość frontu działki równą 25mb.

-           w przypadku działek dostępnych z sięgaczy dojazdowych, wydzielonych na  terenie, dopuszcza się zmniejszenie szerokości frontu działki do15m.

b)         dla funkcji rekreacji indywidualnej:

-                     ustala się minimalną powierzchnię działek równą 600 m2,

-           ustala się minimalną szerokość frontu działki równą 12mb.

 

8 . Obsługa komunikacyjna.

1)                  teren będzie obsługiwany komunikacyjnie z drogi 01KDD, 03KDD oraz za pomocą wydzielonych siegaczy dojazdowych.

2)                  ustala się się wydzielenie sięgacza dojazdowego, nie będącego drogą publiczną, zgodnie z rysunkiem planu i zasadami określonymi w przepisach odrębnych;

3)                  ustala się realizację siegacza w zależności od potrzeb inwestorów i wtórnych podziałów terenów na działki budowlane.

 

 

§ 37. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 5.WS ustala się:

 

1.Przeznaczenie terenu.

1)                  tereny wód powierzchniowych;

2)                  rów melioracyjny;

3)                  dopuszcza się lokalizację urządzeń wodnych.

 

2. Zasady ochrony i kształtowania  ładu przestrzennego.

1)         elementy zagospodarowania przestrzennego podlegające ochronie;

a)         nie ustala się.

2)         elementy zagospodarowania przestrzennego wymagające ukształtowania;

a)         nie ustala się.

3)         elementy zagospodarowania przestrzennego wymagające rewaloryzacji;

a)         nie ustala się.

4)         zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów.

a)                  zakaz zabudowy, z wyjątkiem urządzeń wodnych,

b)                  zakaz naruszania naturalnego charakteru użytków zielonych przywodnych,

c)                  zakaz odprowadzania ścieków,

d)                  zakaz grodzenia,

e)                  zakaz osuszania i podejmowania działań mogących wpłynąć niekorzystnie na równowagę hydrologiczną przyległych terenów, z wyjątkiem działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia i mienia ludzi.

3. Zasady ochrony środowiska przyrodniczego,  krajobrazu kulturowego i zdrowia ludzi.

1)                  ustala się zgodnie z §10.

2)                  istniejące urządzenia wodne należy zachować lub przebudować w porozumieniu z właściwą Gminną Spółką Wodną, oraz właściwym Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych, w sposób zapewniający ich prawidłowe funkcjonowanie.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej.

1)                  nie ustala się;

2)                  obiekty i tereny chronione.

a)         nie ustala się.

5. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu

1)         nie ustala się;

6. Zasady i warunki podziału nieruchomości;

1)                  nie ustala się.

2)         wielkość powierzchni działki;

a)         nie ustala się.

 

 

Rozdział 5
Przepisy końcowe

 

§ 38. W związku ze wzrostem wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, ustanawia się opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.

Wartość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty, o której mowa w ust. 1 określa się następująco:

1)                  dla terenu MN-L w wysokości 30%;

2)                  dla terenów UT w wysokości 30%;

3)                  dla terenów ZL i WS w wysokości 0,1%.

 

§ 39. Do spraw z zakresu zagospodarowania przestrzennego wszczętych przed dniem wejścia w życie planu, a nie zakończonych decyzją ostateczną, stosuje się ustalenia planu.

 

§ 40. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska