UCHWAŁA Nr XXXI/228/09

RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 30 czerwca  2009 r.

 

w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami na terenie Miasta i Gminy Skępe.

 

 

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.[1]), art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz.U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601 z późn. zm.[2]), uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się na terenie Miasta i Gminy Skępe przepisy porządkowe związane z przewozem osób i bagażu taksówkami na terenie Miasta i Gminy Skępe, określone w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, oraz Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458 i z 2009 r. Nr 52, poz.420

[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2001 r. Nr 125, poz. 1371, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, z 2003 r. Nr 149, poz. 1452, Nr 211, poz. 2049, z 2004 r. Nr 97, poz. 962, Nr 160, poz. 1678, Nr 281, poz. 2780 , z 2006 r. Nr 133, poz. 935 oraz z 2008 r. Nr 219, poz.1408