UCHWAŁA  Nr XXXI/229/ 2009

RADY  MIEJSKIEJ  W  SKĘPEM

z  dnia 30 czerwca 2009 r.

 

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości zausługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych zmieszanych oraz segregowanych odpadów surowcowych i odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz nieczystości ciekłych.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591)
[1] w związku z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008
[2]) uchwala się,
co następuje:

 

            § 1. Uchwala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Skępe w zakresie odbierania i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych świadczone przez jednostki posiadające zezwolenie Burmistrza Miasta i Gminy Skępe.

 

            § 2. Górne stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych wynoszą:

 

1.                  Za wywóz niesegregowanych odpadów komunalnych stałych :

1)                  zmieszanych z pojemników 80 dm3        - 12 ,00 zł/szt.  

2)                  zmieszanych z pojemników 110 dm3  lub 120 dm3:          - 16,00 zł/szt.   

3)                  zmieszanych z  pojemników 240 dm3:     - 25,00 zł/szt.   

4)   zmieszanych z pojemników 1100 dm3 :         - 65,00 zł/szt.   

5)   zmieszanych z worków na śmieci o pojemności do 60 dm3:   -  6,00 zł/szt.    

6)   wywóz gruzu betonowego i ceglanego z rozbiórek i remontów:         - 60,00 zł/m3        

 

2. Za wywóz odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny, oddzielnie dla szkła, makulatury, tworzyw sztucznych – górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości ustala się
w wysokości 50 % opłat określonych w ust. 1 za pojemniki wyszczególnione w pkt 1 – 5

 

3. Za wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych i ich transport do punktu zlewnego
     - 12,00 zł / m3.

 

            § 3. Stawki o których mowa w  § 2 nie zawierają podatku VAT.

 

            § 4. Traci moc Uchwała Nr XVI/99/2008 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 lutego 2008 r.  w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za  usługi w zakresie usuwania
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych zmieszanych oraz segregowanych odpadów surowcowych i odpadów innych niż niebezpieczne  i obojętne oraz nieczystości ciekłych.

 

            § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy  Skępe.

 

            § 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska[1]  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, oraz Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458 oraz z 2009 r. nr 52, poz.420

[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone z 2005 r. Nr 180 poz. 1495 , z 2006 r. Nr 144 poz. 1042, z 2008 r. Nr 223, poz.1464 i z 2009 r. Nr 18, poz.97.