UCHWAŁA Nr XXXI/230/2009

RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 30 czerwca 2009 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie partycypacji przyszłych użytkowników w kosztach budowy przyzagrodowych oczyszczalni ścieków w 2009 roku.

 

 

Na podstawie  art. 7 ust 7, ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591 ze zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. W uchwale Nr XXVII/183/2009 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 04 marca 2009 roku w sprawie partycypacji przyszłych użytkowników w kosztach budowy przyzagrodowych oczyszczalni ścieków w 2009 roku § 1 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„ 2) wpłata przyszłych użytkowników będzie dokonana jednorazowo, w terminie do 30 lipca 2009 roku.”

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska