PROTOKÓŁ NR XXXI/V/2009

 

SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

 

z dnia 30 czerwca 2009 roku

 

 

 

 

 

     Sesję rozpoczęto o godzinie 1200, obradom przewodniczyła Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Smużewska.

 

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Radni Rady Miejskiej w Skępem                 - wg załączonej listy obecności.

2. Zaproszeni goście                                       - wg załączonej listy obecności.

3. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy:

·                Andrzej Gatyński                                  - Burmistrz Miasta i Gminy;

·                Barbara Leśniewska                             - skarbnik;                

·                Stanisław Jabłoński                               - kierownik ref. oświaty;

·                Krzysztof Jaworski                               - insp. UMiG;

·                Agnieszka Skowrońska                         - ref. UMiG.

 

XXXI Sesję Rady Miejskiej w Skępem V kadencji otworzyła Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Smużewska, serdecznie witając radnych Rady Miejskiej, Burmistrza Miasta i Gminy Skępe Andrzeja Gatyńskiego, pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Skępem oraz pozostałych zaproszonych gości.

 

Pkt 1

Sprawy organizacyjne

Stwierdzenie prawomocności obrad

 

W posiedzeniu brało udział 13 radnych, na ogólną liczbę 15 i w związku z tym, Przewodnicząca RM stwierdziła prawomocność obrad.

 

 

Przyjęcie protokołu Nr XXX/V/2009 z dnia 27 maja 2009 r.

 

Do protokołu XXX Sesji Rady Miejskiej nikt nie wniósł uwag i zatwierdzono go przy jednym głosie wstrzymującym się.

 

Przyjęcie porządku obrad

 

Przewodnicząca RM odczytała projekt porządku obrad (w załączeniu).

Burmistrz Andrzej Gatyński zgłosił formalny wniosek o wprowadzenie do projektu porządku obrad dodatkowego punktu w sprawie: projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie partycypacji przyszłych użytkowników w kosztach budowy przyzagrodowych oczyszczalni ścieków w 2009 r.

Radni nie mieli uwag do zgłoszonego wniosku.

W wyniku przeprowadzonego głosowania wniosek został przyjęty jednogłośnie i wprowadzony do projektu porządku obrad jako punkt 17.

Przewodnicząca RM Anna Smużewska poinformowała zebranych o odbytym w dniu 29 czerwca wspólnym posiedzeniu Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Przestrzennego i Gospodarki Finansowej oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu, na którym wypracowano wniosek o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 r., a tym samym wniesiono o zmianę punktu 9 projektu porządku obrad XXXI Sesji Rady Miejskiej na: projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 r.

Radni w wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie przychylili się do przyjęcia zgłoszonego wniosku.    

Radni nie wnieśli dalszych uwag i wniosków do projektu porządku obrad i w wyniku przeprowadzonego głosowania przyjęty został  jednogłośnie.

 

Pkt 2

Podjęcie uchwały w sp. przystąpienia Gminy Skępe do wspólnej z Gminą Chrostkowo i Powiatem Lipnowskim realizacji inwestycji polegającej na przebudowie dróg gminnych nr

 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (w załączeniu do protokołu) przedstawił insp. UMiG Krzysztof Jaworski. Zwrócił uwagę na zapis § 2 projektu uchwały dotyczący upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Skępe do podpisania umowy w sprawie wspólnej realizacji inwestycji, określającej w szczególności zasady finansowania, koordynacji terminów realizacji oraz wyznaczenia jednej z gmin, jako podmiotu wiodącego i upoważnionego do postępowania w przedmiotowej sprawie. W ramach Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych 2008-2011 jest możliwość dofinansowania 50 % wartości realizowanej inwestycji, aczkolwiek nie może ona przekraczać 3.000.000 zł.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodnicząca RM odczytała treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie.

 

Pkt 3

Podjęcie uchwały w sp. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lipnowskiemu na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia

 

W uzasadnieniu do projektu uchwały (w załączeniu) skarbnik Barbara Leśniewska powiedziała, iż uchwała jest wywołana na prośbę starosty lipnowskiego i dotyczy przekazania środków na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia (środki zostały zaplanowane w budżecie na 2009 r.).

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący RM Janusz Kozłowski odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie.

 

Pkt 4

Podjęcie uchwały w sp. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi lipnowskiemu na naprawę pożarniczej drabiny mechanicznej

 

Skarbnik Barbara Leśniewska uzasadniając projekt uchwały (w załączeniu) oznajmiła, iż tematyka proponowanej uchwały jest podobna do tej, która przed chwilą została przyjęta. Tym razem dotyczy przekazania środków gminnych na naprawę pożarniczej drabiny mechanicznej, będącej na wyposażeniu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie.

Radni nie mieli uwag do projektu uchwały.

Przewodnicząca RM odczytała treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie.

 

Pkt 5

Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sp. uchwalenia budżetu gminy Skępe na  2009 r.

 

Uzasadnienie do projektu uchwały (w załączeniu) przedstawiła skarbnik Barbara Leśniewska. Zaznaczyła, iż projekt uchwały jest ściśle związany z wcześniej przyjętą uchwałą w sp. przystąpienia Gminy Skępe do wspólnej z Gminą Chrostkowo i Powiatem Lipnowskim realizacji inwestycji polegającej na przebudowie dróg gminnych nr 170319C Makowiec – Lubówiec – Jarczewo w gminie Skępe oraz nr 170240C Makowiec – Lubówiec w gminie Chrostkowo. Zmiany głównie dotyczyły:

-                     zabezpieczenia kwoty 1.000 zł na aktualizację kosztorysów inwestorskich na budowę SUW w Boguchwale, co pozwoli na złożenie wniosku i możliwość pozyskania wsparcia na realizację tej inwestycji w wysokości 1.100.000 zł;

-                     zabezpieczenia kwoty 20.000 zł na realizację zadania przebudowy dróg gminnych nr 170319C Makowiec – Lubówiec – Jarczewo w gminie Skępe oraz nr 170240C Makowiec – Lubówiec w gminie Chrostkowo (początkowo inwestycja miała być realizowana w 2011 r.). Istnieje możliwość pozyskania dofinansowania do 50 % wartości inwestycji w ramach Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych 2008-2011 (700.000 zł);

-                     otrzymanych środków w wysokości 16.162 zł od wojewody, z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Jednocześnie skarbnik zapowiedziała złożenie wniosku o dodatkowe środki, aby uzyskać kwotę 3.000 zł na pokrycie całości zamierzenia.

Do projektu uchwały odnieśli się:

Radny Zbigniew Paradowski zwrócił się do burmistrza z pytaniem dot. zadłużenia gminy na koniec 2009 r. i przewidywanego na koniec 2010 r.

Burmistrz odpowiedział, iż na koniec 2009 r. zadłużenie gminy wyniosło 36,13 %, natomiast na koniec 2010 r. planuje się w granicach 29,63 %.

Radny Zbigniew Paradowski poprosił także o przybliżenie zadłużenia na początku i na koniec 2008 r.

Burmistrz odpowiedział, iż na początku 2008 r. zadłużenie gminy wyniosło 26,02 %, zaś na koniec 2008 r. – 29,07 %. Zatem mamy do czynienia ze wzrostem zadłużenia, które zdaniem burmistrza spowodowane jest głównie wzrostem dochodów.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący RM odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie.

 

Pkt 6

Podjęcie uchwały w sp. zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami Łąkie, Franciszkowo, Radziochy, Lubówiec, Narutowo, Jarczewo, Kier, Kobrzyniec Stary, Bógzapłać

 

W uzasadnieniu do projektu uchwały (w załączeniu) skarbnik Barbara Leśniewska podkreśliła, iż na planowaną inwestycje odbył się przetarg (najniższa oferta opiewała na kwotę 1.350.000 zł) i w chwili obecnej rozpatrywane są oferty pod względem ich formalnej zgodności ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz ustawą o zamówieniach publicznych. Uchwała pozwoli na podpisanie przez burmistrza umowy z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego. Jednocześnie oznajmiła, iż umowa zostanie podpisana na kwotę wyłonioną w drodze przetargu mimo, że zabezpieczone jest zobowiązanie w wysokości 2.300.000zł.  

Wiceprzewodniczący RM Janusz Kozłowski odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie.

 

Pkt 7

Podjęcie uchwały w sp. zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania na realizację zadania pn. Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skępe

 

Uzasadnienie do projektu uchwały (w załączeniu) przedstawiła skarbnik Barbara Leśniewska. Podkreśliła, iż zadanie w całości będzie realizowane ze środków własnych gminy.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodnicząca RM odczytała treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie.

 

 

Pkt 8

Podjęcie uchwały w sp. procedury uchwalenia budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

 

Przewodnicząca RM Anna Smużewska oznajmiła, iż wywołanie niniejszej uchwały podyktowane jest uchwaleniem ustawy o funduszu sołeckim, w myśl której, przy sporządzaniu projektu budżetu gminy udział również biorą sołtysi. Maja oni możliwość składania wniosków do burmistrza o przyznanie w danym roku budżetowym środków z funduszu na zadania określone w ustawie, które winny być zadaniami własnymi gminy                 i służyć poprawie warunków życia mieszkańców i być zgodnymi ze strategią rozwoju gminy.

Skarbnik Barbara Leśniewska dodała, iż drugą przesłanką wywołania niniejszej uchwały jest określenie realnych terminów opracowania budżetu w procesie jego formułowania.

Przewodnicząca RM zwróciła się do radnych z pytaniem dot. określenia terminu prac komisji  - przed 15 listopada - przy formułowaniu projektu budżetu.

Radny Zbigniew Paradowski zasugerował Przewodniczącej RM i pracownikowi biura rady, aby z chwilą otrzymania projektu budżetu, przekazali go radnym.

Następnie Przewodnicząca RM zwróciła się do radnych z pytaniem, czy zapoznali się  z załącznikiem do projektu uchwały w sp. procedury opracowania i uchwalenia budżetu gminy i czy w związku z tym wnoszą uwagi?

Radni jednogłośnie oznajmili, iż zapoznali się z procedurami i nie wnieśli do ich projektu uwag.

Natomiast sołtysom  Przewodnicząca RM oznajmiła, iż z procedurami mogą się zapoznać w biurze rady.

Przewodnicząca RM odczytała treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie.

 

Pkt 9

Podjęcie uchwały w sp. wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 roku

 

Sejm 20 lutego br. uchwalił ustawę o funduszu sołeckim, która weszła w życie 1 kwietnia 2009 r. Fundusz sołecki tworzony jest przez radę gminy, która podejmuje uchwałę wyrażającą zgodę, bądź nie wyrażającą zgodę, na wyodrębnienie w budżecie gminy środków na fundusz sołecki. Rozstrzygnięcie rady gminy podejmowane jest do 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy. W roku 2009 rada gminy ma czas do 30 czerwca, aby przeznaczyć środki na fundusz sołecki.

Do projektu uchwały odnieśli się:

Radny Zbigniew Paradowski powiedział, iż środki z funduszu przyznawane będą w danym roku budżetowym. Natomiast warunkiem ich przyznania będzie złożenie przez sołectwo wniosku do burmistrza. Przy tym oznajmił, iż nie powinny być to środki przeznaczane na budowę i remonty dróg wiejskich. Zatem, w ramach przyznanych środków będzie można realizować drobne zdania, np kulturalne, z pożytkiem dla społeczności sołeckiej.

Natomiast burmistrz powiedział, że przyznane sołectwu środki z funduszu będzie można przeznaczyć prawie na wszystkie zadania sołeckie, także i na drogi. Aczkolwiek składane wnioski muszą być zgodne z zadaniami własnymi gminy, a więc musi zachodzić spójność przedsięwzięć sołeckich z zadaniami gminy. Ponadto muszą służyć poprawie warunków życia mieszkańców i być zgodne ze strategią rozwoju gminy. Jednocześnie oznajmił, iż pod względem prawnym, za całość realizowanych przedsięwzięć i tak odpowiada burmistrz.

Skarbnik dodała, iż do końca lipca br. do rad sołeckich zostanie wysłane pismo o wysokości przyznanych środków z funduszu sołeckiego wraz z drukiem wniosku na zadania. Natomiast rady sołeckie będą miały czas do 30 września br. na przeprowadzenie zebrań (określenie przedsięwzięć) i złożenie wniosków do burmistrza.

Radna Jadwiga Pawska opowiedziała się za przyjęciem proponowanej uchwały, która spowoduje dowartościowanie pracy sołtysów i rad sołeckich, o czym stanowi zapis uzasadnienia do projektu uchwały, że Burmistrz Skępego uważa za celowe wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych, wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej.

Burmistrz uczulił sołtysów i rady sołeckie, aby dbały o wszystkie wsie, wchodzące w skład sołectw.

Podobnego zdania był radny Zbigniew Paradowski, który porównał pracę sołtysów i rad sołeckich do pracy rady gminy, która dba o rozwój całej wspólnoty gminnej.

Sołtys Moczadeł Mirosław Drzewoszewski zwrócił się z pytaniem, czy z przyznanych środków będzie można wyremontować świetlicę.

Burmistrz odpowiedział, że tak, gdyż jest to zgodne ze strategią gminy.

Sołtys Żagna Jan Kalinowski podziękował radnym za poparcie projektu uchwały. Jednocześnie zarzucił burmistrzowi brak zainteresowania w organizacji wyjazdów na zjazdy stowarzyszenia sołtysów.

Burmistrz odpowiedział, że wynika to głównie z braku zainteresowania sołtysów uczestniczenia w takich zjazdach, a ponadto sami sołtysi są informowani o zjazdach, często z pominięciem Urzędu Miasta i Gminy.

Przewodnicząca RM odczytała treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie.

 

Pkt 10

Podjęcie uchwały w sp. zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Łąkiem

 

Uzasadnienie do projektu uchwały (w załączeniu) przedstawiła ref. UMiG Agnieszka Skowrońska.

Do projektu uchwały odnieśli się:

Radny Zbigniew Paradowski zwrócił się z pytaniem dot. długości terminu uruchomienia procedury sprzedaży.

Ref. Agnieszka Skowrońska odpowiedziała, iż zlecono już rozgraniczenie nieruchomości,  a następnie po jej wycenie przedstawiona zostanie do sprzedaży w trybie przetargowym.

Radny Zbigniew Paradowski odniósł się do wniosku z ostatniego wspólnego posiedzenia Komisji Finansów i Oświaty (w załączeniu), aby pieniądze ze sprzedaży nieruchomości przeznaczyć na zakup samochodu – pogotowia wodno-kanalizacyjnego –  dla potrzeb konserwatorów gminnych.

Burmistrz odpowiedział, iż zgodnie z ustawą o finansach publicznych, pieniądze ze sprzedaży mienia komunalnego w tym przypadku są dochodami planowanymi gminy,  a zakup samochodu byłby wówczas wydatkiem ponadplanowym. Dlatego też sprzeczne by to było z zapisami ustawowymi, ale przyznał, iż intencja radnego była słuszna.

Radny Zbigniew Paradowski zasugerował, aby z planowanej budowy parkingu i dróg dojazdowych przy SP w Skępem zdjąć 30.000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu.

Do przedstawionej sugestii radnego nikt się nie odniósł.

Przewodnicząca RM odczytała treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie.

 

 

Pkt 11

Podjęcie uchwały w sp. zamiany nieruchomości gruntowych położonych w Szczekarzewie

 

Uzasadnienie do projektu uchwały (w załączeniu) przedstawiła ref. Agnieszka Skowrońska.

Do projektu uchwały odnieśli się:

Radny Zbigniew Paradowski zasugerował wspólne sfinansowanie rozgraniczenia nieruchomości, zarówno przez gminę jak i małż. M i A Łykowskich.

Radni nie wnieśli innych uwag do projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący RM odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie.

 

Pkt 12

Podjęcie uchwały w sp. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skępe w obszarze położonym w miejscowości Turka

 

Na wstępie Przewodnicząca RM odnosząc się jednocześnie do trzech kolejnych projektów uchwał w sp. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze położonym w miejscowościach: Turka, Józefkowo, Żagno i Skępe oznajmiła, iż wcześniej zwróciła się do radnych z prośbą o  zapoznanie się z treścią projektów uchwał, aby nie czytać ich  w całości.

Następnie zwróciła się z pytaniem do radnych, czy zapoznali się z treścią projektu uchwały    i czy wnoszą uwagi.

Radni w wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie oznajmili, iż zapoznali się  z treścią projektu uchwały i nie wnieśli żadnych uwag.

Przewodnicząca RM odczytała tytuł i podstawę prawną oraz części i rozdziały projektu uchwały, która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie.

                                                                             

Pkt 13

Podjęcie uchwały w sp. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skępe w obszarze położonym w miejscowości Józefkowo, obręb Żagno

 

Przewodnicząca RM zwróciła się z pytaniem do radnych, czy zapoznali się z treścią projektu uchwały i czy wnoszą uwagi.

Radni w wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie oznajmili, iż zapoznali się z treścią projektu uchwały i nie wnieśli uwag.

Przewodnicząca RM odczytała tytuł i podstawę prawną oraz części i rozdziały projektu uchwały, która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie.

 

Pkt 14

Podjęcie uchwały w sp. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta  i Gminy Skępe w obszarze położonym w mieście Skępe

 

Przewodnicząca RM zwróciła się z pytaniem do radnych, czy zapoznali się z treścią projektu uchwały i czy wnoszą uwagi.

Radni w wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie oznajmili, iż zapoznali się z treścią projektu uchwały i nie wnieśli uwag.

Przewodnicząca RM odczytała tytuł i podstawę prawną oraz części i rozdziały projektu uchwały, która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie.

 

 

Pkt 15

Podjęcie uchwały w sp. przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami na terenie miasta i gminy Skępe

 

Uzasadnienie do projektu uchwały (w załączeniu) przedstawił burmistrz.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodnicząca RM odczytała treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie.

 

Pkt 16

Podjęcie uchwały w sp. ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych zmieszanych oraz segregowanych odpadów surowcowych i odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz nieczystości ciekłych

 

W uzasadnieniu do projektu uchwały (w załączeniu) burmistrz poinformował zebranych o zgłoszonym wniosku ze wspólnego posiedzenia Komisji Finansów i Oświaty dot. zmniejszenia górnej stawki opłaty za wywóz niesegregowanych – zmieszanych odpadów komunalnych, z poj. 110 dm3 lub 120 dm3, z kwoty 17,00 zł na kwotę 16,00 zł za sztukę.

W wyniku przeprowadzonego głosowania radni jednogłośnie przychylili się do zgłoszonego wniosku.

Radni nie wnieśli innych uwag do projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący RM odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie.

 

Pkt 17

Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sp. partycypacji przyszłych użytkowników w kosztach budowy przyzagrodowych oczyszczalni ścieków w 2009 r.

 

W uzasadnieniu do projektu uchwały, Przewodnicząca RM powiedziała, iż zmiana uchwały następuje na wniosek przyszłych użytkowników, którzy zwrócili się z prośbą o przedłużenie terminu wpłaty, jaką mieli uiścić w związku z budową przydomowych oczyszczalni ścieków (do 30 lipca br.).

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodnicząca RM odczytała treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie.

 

Pkt 18

Przedstawienie informacji o pracy burmistrza w okresie między sesjami rady

 

Burmistrz przedstawił informację (w załączeniu) w zakresie:

-                     wykonania podjętych uchwał XXX Sesji RM;

-                     wydanych zarządzeń burmistrza dot. zmian do budżetu gminy na 2009 r.;

-                     odbytego w dniu 2.06.2009 r. Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego przedstawicieli członków Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej;

-                     prac wykonanych przez pracowników robót gospodarczych i publicznych;

-                     zamówień publicznych;

-                     dostawy kruszywa wapiennego;

-                     wykonanych robót melioracyjnych;

-                     projektów przeznaczonych do współfinansowania w ramach funduszy strukturalnych oraz pozostałych funduszy;

-                     budowy nowych punktów oświetlenia ulicznego w 2009 r.;

-                     gospodarki mieniem komunalnym i planowaniem przestrzennym;

-                     odbytym w dniu 26.06.2009 r. konwencie burmistrzów i wypracowanym stanowisku w sp. ustalenia progu zdawalności egzaminu gimnazjalnego warunkującego przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą.

Do przedstawionej informacji odnieśli się:

Radny Zbigniew Paradowski zwrócił się z pytaniami dotyczącymi:

-                     terminu podpisania umowy z wykonawcą na budowę „Orlika” i terminu jej zakończenia;

-                     terminu przeprowadzenia przetargu na budowę parkingu i czy w tym zamierzeniu mieści się budowa dróg dojazdowych, tworzących ciąg komunikacyjny.

Burmistrz odpowiedział, iż podpisanie umowy i przekazanie wykonawcy placu budowy nastąpi w przyszłym tygodniu. Zakończenie budowy „Orlika” planuje się w miesiącu październiku br. (oddanie inwestycji ma się zbiec z Dniem Edukacji Narodowej – sobota).

Odnośnie przetargu na budowę parkingu powiedział, iż na razie są problemy z odwodnieniem terenu – ok. 8 lipca br. ma się odbyć przetarg na odwodnienie.

Radny Zbigniew Paradowski zasugerował, ażeby jednocześnie budować parking i drogi dojazdowe, aby stworzyć tym samym ciąg komunikacyjny, zapewniający bezpieczeństwo. Jego zadaniem, kwota 700.000 zł jest duża i winna starczyć w zupełności na realizację tego zadania.

Zdaniem burmistrza, pobudowanie dwóch parkingów i odpowiednie oznakowanie winno  w zupełności zapewnić bezpieczeństwo.

Radny Zbigniew Paradowski wskazał na fatalny stan dróg osiedla za torami (brak równiarki). Następnie nawiązał do zagrożenia budżetu gminnego po stronie dochodów – ok. 1.000.000 zł.

Radny Mieczysław Weber zarzucił burmistrzowi brak w przedstawionym informacji budowy oświetlenia ulic Modrzewiowej i Spokojnej.

Burmistrz odpowiedział, iż wymienił tylko te zadania, które zostały już wykonane.

Radny Andrzej Meller zwrócił uwagę na bardzo duży koszt budowy jednej lampy oświetleniowej we wsi Sachalin (7.500 zł).

 

 

 

 

 

Pkt 19

Wolne wnioski i zapytania

 

Sołtys Żagna Jan Kalinowski podziękował burmistrzowi za wyrównanie drogi pod górkę,  w kierunku Żagna i jednocześnie zwrócił się z prośbą o naprawę drogi w Józefkowie po budowie kanalizacji i pogłębienie rowu melioracyjnego we wsi Głęboczek (od strony działki p. Piskóra).

Przewodnicząca RM Anna Smużewska poinformowała zebranych o piśmie Prezydenta Bydgoszczy w sp. zaopiniowania uchwały tamtejszej rady o przekształceniu Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego w Bydgoszczy, polegającego na likwidacji komórki działalności podstawowej (pismo w załączeniu).

 

Pkt 20

Zakończenie

 

Po całkowitym wyczerpaniu porządku obrad, Przewodnicząca Rady Miejskiej podziękowała wszystkim zebranym za udział w obradach.

Na tym obrady XXXI Sesji Rady Miejskiej w Skępem V kadencji zakończono.

 

 

Protokolant

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Zbigniew Małkiewicz

mgr inż. Anna Smużewska