PROTOKÓŁ NR XIX/2004

SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 29 grudnia 2004 roku.

 

Sesję rozpoczęto o godzinie 1000, obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Stanisław Ostrowski.

 

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Radni Rady Miejskiej w Skępem                    - wg załączonej listy obecności.

2. Zaproszeni goście                                          - wg załączonej listy obecności.

3. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy:

        - Pan Andrzej Gatyński                               - Burmistrz Miasta i Gminy;

        - Pani Romana Tężycka                              - Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy;

        - Pan Józef Sobociński                               - Sekretarz Miasta i Gminy;

        - Pani Barbara Leśniewska                         - Skarbnik Miasta i Gminy;

        - Pan Dariusz Galek                                    - Radca Prawny UMiG;

        - Pan Marian Gabryszewski                        - Insp. ds. zaopatrzenia w wodę UMiG;

        - Pan Ryszard Gorzycki                              - Insp. ds. budownict. i drogownict.UMiG;

 

 XIX Sesję Rady Miejskiej IV kadencji otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Stanisław Ostrowski, serdecznie witając wszystkich radnych Rady Miejskiej, Pana Burmistrza i Panią Burmistrz, pracowników Urzędu Miasta i Gminy oraz pozostałych zaproszonych gości.

 

Pkt 1

Sprawy organizacyjne.

Stwierdzenie prawomocności obrad.

W posiedzeniu brało udział 13 radnych na ogólną liczbę 15 i w związku z tym, Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził prawomocność obrad.

Przyjęcie protokołu Nr XVIII/2004 z dnia 6 grudnia 2004r.

Do protokołu XVIII Sesji Rady Miejskiej nikt nie wniósł uwag i protokół zatwierdzono  j e d n o g ł o ś n i e .

Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował zebranych o propozycji poszerzenia porządku obrad o jeden punkt (jako pkt 9 porządku obrad) dotyczący projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie: wskazania kandydatów organu prowadzącego do składu komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowiska dyrektorów szkół.

W związku z tym pozostałe punkty projektu porządku obrad zmieniają kolejność.

Przewodniczący Rady Miejskiej dodał także, iż z inicjatywą poszerzenia projektu porządku obrad wystąpił burmistrz na ostatnim wspólnym posiedzeniu trzech komisji Rady Miejskiej.

Radni nie mieli uwag do zgłoszonej propozycji poszerzenia porządku obrad.

Do projektu porządku obrad odnieśli się:

Radny Pan Jacek Płoszyński odniósł się do pkt. 10 projektu porządku obrad dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/54/2003 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 04.09.2003r. w sprawie określenia wysokości diet oraz zwrotów kosztów podróży służbowych należnych radnym. Konkretnie zwrócił się       z pytaniem do Przewodniczącego Rady Miejskiej odnośnie inicjatora – wnioskodawcy projektu uchwały. Przewodniczący Rady Miejskiej odpowiedział, iż on był wnioskodawcą projektu uchwały.

Radny Pan Jacek Płoszyński oznajmił, iż zgodnie z § 56 Statutu Miasta i Gminy w Skępem Przewodniczący Rady Miejskiej nie może występować z projektem uchwały. Inicjatywa ta, zgodnie ze statutem przysługuje:

- burmistrzowi,

- komisjom rady,

- grupie co najmniej 3 radnych,

- klubom radnych.

Radny Pan Eugeniusz Morawski oznajmił, iż podczas ostatniego posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Śroidowiska i Porządku Publicznego, której jest przewodniczącym, zgłoszony został wniosek w tej sprawie.

Radny Pan Marek Pomirski (członek wspomnianej komisji) powiedział, iż takiego wniosku nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że sygnalizował wcześniej o propozycji zmian wysokości diet dla radnych i stanowisko komisji wówczas nie było jednoznaczne.

Radny Pan Jacek Płoszyński powiedział, że nie był to wniosek komisji i poprosił radcę prawnego Pana Dariusza Galka o prawne zajęcie stanowiska w tej sprawie.

Radca prawny Pan Dariusz Galek powiedział, iż zgodnie z wcześniej cytowanym § 56 Statutu Miasta i Gminy Skępe – jeżeli przewodniczący rady był w grupie 3 radnych występujących z projektem uchwały, to procedura była zgodna z prawem.

Burmistrz Pan Andrzej Gatyński poinformował, iż z inicjatywy radnych: Eugeniusza Morawskiego i Stanisława Belczyńskiego zgłosił Przewodniczącemu Rady Miejskiej potrzebę wywołania projektu uchwały w tej sprawie. Dodał także, że obecne diety dla radnych są najniższymi spośród samorządów powiatu lipnowskiego.

Radny Pan Jacek Płoszyński zwrócił także uwagę na brak uzasadnienia do przedstawionego projektu uchwały i zwrócił się do radcy prawnego o wyrażenie opinii w tej kwestii.

Radca prawny Pan Dariusz Galek powiedział, iż projekty uchwał powinny z reguły mieć uzasadnienia, ale jeżeli były one omawiane wcześniej na poszczególnych komisjach rady, to można odstąpić od tego wymogu.

Radny Pan Jacek Płoszyński powiedział, iż faktycznie dyskusja nad projektem uchwały była, ale nie dowiedział się do tej pory – kto złożył wniosek w tej sprawie.

Przewodniczący Rady Miejskiej odpowiedział, iż z projektem uchwały wystąpił burmistrz.

Radca prawny Pan Dariusz Galek dodał, iż z punktu widzenia formalnego projekt uchwały można zgłosić pod głosowanie, ponieważ był rozpatrywany wcześniej na wspólnym posiedzeniu komisji.

W związku z tym, radny Pan Jacek Płoszyński zgłosił wniosek o wykreślenie z porządku obrad punktu 10 dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/54/2003 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 04.09.2003r. w sprawie określenia wysokości diet oraz zwrotów kosztów podróży służbowych należnych radnym.

W wyniku głosowania wniosek został odrzucony:

-  za przyjęciem wniosku głosowało 6 radnych;

-  przeciwnych wnioskowi było 7 radnych.

Radna Pani Jolanta Kozłowska zwróciła się z pytaniem formalnym odnośnie projektu uchwały w sprawie wskazania kandydatów organu prowadzącego do składu komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowiska dyrektorów szkół, a mianowicie: czy nie jest konieczne wyszczególnienie w projekcie konkretnie o jakie szkoły chodzi ?

Radca prawny Pan Dariusz Galek powiedział, iż nie ma takiej konieczności, ale można wprowadzić poprawkę do projektu uchwały i wyszczególnić: szkoły podstawowe w Wólce i w Czermnie..

Burmistrz Pan Andrzej Gatyński zgłosił poprawkę do projektu uchwały, a mianowicie przyjąć zapis: uchwała w sprawie wskazania kandydatów organu prowadzącego do składu komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowiska dyrektorów szkół podstawowych w Wólce i w Czermnie.

W wyniku głosowania poprawka do projektu uchwały została przyjęta jednogłośnie.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt porządku obrad (po poszerzeniu o 1 pkt), który w wyniku głosowania został przyjęty (stanowi załącznik do protokołu):

- za przyjęciem porządku obrad głosowało 7 radnych;

- wstrzymało się od głosu 5 radnych;

- 1 radny nie uczestniczył w głosowaniu (wyszedł z sali obrad).

 

Pkt 2

Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Skępe na 2004 r.

 Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Skępe na 2004 rok przedstawiła skarbnik Pani Barbara Leśniewska informując, iż plan dochodów wzrósł o kwotę 2.915 zł w związku ze zwiększeniem planu po stronie dochodów zgodnie z porozumieniem zawartym między Gminą Skępe a Ministrem Kultury na dotację przeznaczoną na realizację programu: „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa” – wykonywaną przez Miejsko – Gminną Bibliotekę w Skępem. Tym samym, po stronie wydatków nastąpił wzrost o tą samą kwotę tj.2.915 zł na realizację wymienionego programu (dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”).

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał treść uchwały (w załączeniu). W wyniku głosowania uchwała została  przyjęta -  j e d n o g ł o ś n i e .

 

Pkt 3

Podjęcie uchwały w sprawie: nie wygaśnięcia wydatków z końca roku budżetowego 2004.

 Przewodniczący w uzasadnieniu projektu uchwały powiedział, iż Burmistrz Miasta i Gminy Skępe wnosi o podjęcie uchwały o niewygasających wydatkach na następujące zadania: budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na odcinkach Czermno, Babie Ławy, Moczadła, Ławiczek, Zajeziorze, Gęstowarka, Czarny Las, Rumunki Skępskie – I etap na kwotę 45.309 zł.

Należność za wykonane i odebrane zadania zapłacono zgodnie z treścią umowy, pozostałą kwotę do 30.06.2005r. Zaplanowane środki w budżecie br. nie będą wykorzystane, wobec powyższego należało uznać za wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2004 na kwotę 45.309 zł.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał treść uchwały (w załączeniu). W wyniku głosowania uchwała została  przyjęta -  j e d n o g ł o ś n i e .

 

Pkt 4

Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na 2005r.

 W uzasadnieniu burmistrz podniósł, iż przedłożył Radzie Miejskiej projekt uchwały budżetowej na rok 2005 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami. Projekt budżetu gminy na 2005 rok obejmuje:

- dochody w kwocie 12.752.348,00 zł, w tym:

·  dotacje na zadania zlecone - 2.157.900,00 zł,

·  subwencje - 6.748.586,00 zł;

- wydatki w kwocie 16.430.911,00 zł, w tym:

·  wydatki bieżące – 11.884.833,00 zł

·  wydatki majątkowe – 4.546.078,00 zł

- deficyt (niedobór) budżetowy w wysokości 3.678.563,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą:

· przychody pochodzące z pożyczek – kwota 8666.000,00 zł:

o z WFOŚiGW – kwota 241.053,00 zł,

o na prefinansowanie środków unijnych – kwota 624.947,00 zł;

· przychody pochodzące z kredytów – kwota 2.812.563,00 zł.

Burmistrz poinformował, iż w wyniku dużego zadłużenia Państwa, zadłużenie budżetów gminnych nie może przekraczać 29,3% i proponowany projekt budżetu gminy mieści się w tym limicie.

Burmistrz odstąpił od szczegółowego omawiania poszczególnych zakresów zadań (zleconych przez administrację rządową, programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, na podstawie porozumień z organami administracji rządowej), gdyż były one tematem wspólnego posiedzenia trzech komisji.

W 2005 roku planuje się następujące inwestycje:

- budowa sieci wodociagowej: Wólka – Szczekarzewo – Łąkie I etap;

- budowa sieci wodociągowej: Wólka – Likiec – Szczekarzewo – Łąkie II etap;

- budowa sieci wodociągowej: Zajeziorze – Gęstowarka – Rumunki Skępskie – Moczadła – Ławiczek – Czermno – Czarny Las – Babie Ławy II etap;

- budowa drogi: Skępe – Zajeziorze – Grabówiec;

- budowa pomostu nad j. Wielkim;

- zakup zestawów komputerowych;

- rozbudowa SP w Skępem – planowany termin zakończenia 2006 r.;

- budowa sieci kanalizacyjnej w Józefkowie;

- budowa kanalizacji w Skępem III etap – planowany termin zakończenia 2007r.;

- rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy;

- budowa składowiska odpadów komunalnych stałych w Lubówcu – planowany termin zakończenia – 2007r.;

- zakup spychacza gąsiennicowego DT-75 – zgodnie z sugestiami radnych kwota ta zostaje przeniesiona na budowę chodników w Skępem (ul. 1 Maja i Rynek);

- budowa boiska sportowego.

Burmistrz poinformował o problemie związanym z dożywianiem dzieci w szkołach, który będzie trzeba rozwiązać na najbliższych komisjach w 2005 roku.

Burmistrz opracowując projekt budżetu na 2005 rok korzystał z następujących przepisów prawnych:

- ustawy o samorządzie gminnym,

- ustawy o finansach publicznych,

- ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,

- ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,

- ustawy o Regionalnych Izbach Obrachunkowych,

- ustawy o systemie oświaty,

- Karty Nauczyciela,

- rozporządzenia Ministra Finansów w spr. szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów,

- innych.

Sporządzając projekt uwzględniono również uchwałę Nr VII/53/2003 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 4 wrzesnia 2003 roku, a także zarządzenie Nr 61/IV/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 14 października 2004r. w spr. określenia wzorów materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu gminy Skępe na rok 2005 i zarządzenie Nr 62/IV/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe       z dnia 14 października 2004r. w spr. określenia podstawowych wskaźników wzrostu przyjętych do prac nad budżetem gminy na rok 2005. Wzięto również pod uwagę projekty uchwał okołobudżetowych określających wysokość stawek podatków i opłat lokalnych. Wysokość subwencji i dotacji przyjęto zgodnie z wytycznymi określonymi przez Ministra Finansów i wojewodę. Opracowując projekt budżetu wzięto pod uwagę oczekiwania lokalnej społeczności w kwestii potrzeb prowadzenia inwestycji na terenie gminy. Projekt budżetu został sporządzony  w pełnej szczegółowości, tj. dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

Burmistrz poinformował także, iż na podstawie art. 125 ust.1 ustawy o finansach publicznych przekazano podległym jednostkom informacje niezbędne do opracowania projektów i ich planów.

Projekt budżetu gminy przedstawiony został w wymaganym terminie RIO w Bydgoszczy Zespołu we Włocławku celem zaopiniowania.

Opinie projektu budżetu wyrażone przez przewodniczących poszczególnych komisji Rady Miejskiej w Skępem.

 Przewodnicząca Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Przestrzennego i Gospodarki Finansowej Pani Jolanta Kozłowska powiedziała, iż dyskusja nad projektem budżetu podczas posiedzenia trzech wspólnych komisji była bardzo burzliwa. Radni zgłaszali wiele sugestii i postulatów odnośnie oszczędności. Powiedziała także, iż należy się dokładnie przyjrzeć każdej złotówce przed jej wydatkowaniem. Wskazała także na duży deficyt budżetowy.

Przewodniczący Komisji Budownictwa, Mienia Komunalnego i Usług Pan Zbigniew Paradowski poruszył kwestię planowanych inwestycji gminnych. Zwrócił się z prośbą do burmistrza, aby plany ujęte w projekcie budżetu były w pełni zrealizowane w określonym czasie.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Pani Anna Smużewska powiedziała, iż jest to budżet mało optymistyczny. Subwencja oświatowa w zbyt dużym stopniu nie pokrywa planu wydatków oświatowych. Wiele samorządów gminnych po reorganizacji sieci szkół utrzymuje się w pełni z subwencji rządowej. Także nie wiadomo jak będzie z zapewnieniem średnich dodatków wyrównawczych dla nauczycieli – okaże się to dopiero po uchwaleniu regulaminu płacowego dla nauczycieli (w I kwartale 2005r.).

Wyraziła także opinię pewnej grupy radnych, która nie zgadzała się z przyjętymi stawkami podatkowymi, głównie podatkiem rolnym oraz z uchwalonymi podwyżkami diet dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz proponowanymi podwyżkami diet dla radnych. Powiedziała, że podwyżki diet są wygórowane i lepiej byłoby  przeznaczyć te pieniądze na inny słuszny cel społeczny.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Wiesław Wiśniewski pozytywnie ocenił projekt budżetu i go poparł. Zwrócił się z apelem, żeby w 2005 roku ustalić wcześniejsze terminy na składanie wniosków i postulatów do przyszłorocznego projektu budżetu przez poszczególne komisje. Umożliwi to bardziej przejrzystą konstrukcję przyszłego budżetu z uwzględnieniem wysuniętych sugestii radnych i społeczności lokalnej.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego wyraził się pozytywnie do projektu uchwały budżetowej i zaapelował o pozyskanie środków na pobudowanie w jak najkrótszym czasie sieci wodociągowej do wsi Boguchwała.

W imieniu Klubu Radnych wystąpił radny Pan Jacek Płoszyński, który zarzucił twórcom nowego Statutu Rady Miejskiej w Skępem brak zapisów, które wcześniej zgłosił radny Pan Wiesław Wiśniewski dot. wcześniejszego zbierania wniosków i postulatów do opracowywanego projektu budżetu, a które w starym statucie obowiązywały. Zgłosił potrzebę wcześniejszego przekazywania projektu budżetu radnym – do 15 listopada każdego roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej sprostował wypowiedź radnego Jacka Płoszyńskiego oznajmiając, iż do 15 listopada projekt budżetu burmistrz przedstawia przewodniczącemu rady, a nie radnym i dopiero po tym okresie przewodniczący rady nadaje dalszy bieg jego rozpatrywania.

Radny Pan Jacek Płoszyński powiedział także o zbyt dużym deficycie budżetowym oraz negatywnie wyraził się do proponowanych podwyżek diet dla radnych. Sugerował, żeby w zamian podwyżki diet przeznaczyć te pieniądze na sporządzenie chociażby dokumentacji projektowej na budowę wodociągu do wsi Boguchwała, o którą zabiega radny Pan Eugeniusz Morawski.

Oznajmił, iż klub radnych, którego jest reprezentantem będzie głosował przeciwko przedstawionemu projektowi budżetu.

 Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał treść uchwały Składu Orzekającego RIO w Bydgoszczy w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonym projekcie budżetu Miasta i Gminy Skepe na 2005 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami (w załączeniu). Projekt budżetu został pozytywnie zaopiniowany przez RIO.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał treść uchwały (w załączeniu). W wyniku głosowania uchwała została  przyjęta:

- za przyjęciem uchwały głosowało 8 radnych;

- przeciwko przyjęciu uchwały głosowało 5 radnych.

Burmistrz podziękował radnym za uchwalenie budżetu na 2005 rok, który jego zdaniem jest budżetem dobrym, a nawet bardzo dobrym. Klub opozycyjny będzie się starał przekonać, co do słuszności obranych koncepcji w uchwalonym budżecie.

Burmistrz także powiedział, iż bardzo zmieniło się stanowisko radnego Pana Jacka Płoszyńskiego od chwili, kiedy przestał być członkiem zarządu. Wtedy w obawie o konsekwencje związane z dużym zadłużeniem gminy – „czmychnął”z zarządu.

 

Pkt 5

Podjęcie uchwały w sprawie: nadania Statutu Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Skępem.

 Zmiana Statutu Miejsko-Gminnej Biblioteki w Skępem wynika z konieczności jego dostosowania do obowiązującego stanu prawnego w zakresie funkcjonowania bibliotek, w tym szczególnie w zakresie uregulowań wynikających z ustawy z dnia    27 czerwca 1997r. o bibliotekach.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał treść uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania została przyjęta  j e d n o g ł o ś n i e .

 

Pkt 6

Podjęcie uchwały w sprawie: akceptacji „Programu Odnowy Skepego – Miasto     i Gmina Skępe”.

 „Program Odnowy Wsi”, jako priorytet I – jest niezbędnym elementem składowym projektów realizowanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich. Priorytet II – Zrównoważony Rozwój Obszarów Wiejskich, działania – odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego wsi przy wykorzystaniu środków Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej. Miasto i Gmina Skępe  chce skorzystać z ww. środków unijnych, tym samym opracowanie „Programu Odnowy Skepego – Miasto i Gmina Skępe oraz wywołanie niniejszej uchwały stało się zasadne.

Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, iż głównym priorytetem opracowanego programu jest zwiększenie atrakcyjności i estetyki Skępego. Przyświecają temu trzy główne cele:

- poprawa jakosci infrastruktury turystycznej okolic Jeziora Skępskiego Wielkiego (budowa pomostu kąpielowego);

- poprawa estetyki i funkcjonalności budynków użyteczności publicznej (remont remizy OSP w Skepem);

- poprawa stanu dróg i budowa chodników ( odnowa ul. Plażowej, odnowa chodnika w „Borku”).

Harmonogram wdrażania tych celów uzależniony w głównej mierze będzie od pozyskania środków finansowych.

Do projektu uchwały odnieśli się:

Burmistrz wyjaśnił, iż przy projekcie remontu remizy OSP chodzi o budynek dawnego Kina „Brzask”, którego właścicielem jest OSP w Skępem , a nie remizy strażackiej.

Radna Pani Anna Smużewska zgłosiła uwagi do programu, a mianowicie:

- brak w charakterystyce Miasta i Gminy Skępe stowarzyszeń;

- brak w opisanej historii Skępego budynku zabytkowego po dawnym seminarium przy Zespole Szkół w Skępem.

Burmistrz oznajmił, iż opracowany dokument jest programem otwartym i zachęcił wszystkich zainteresowanych (stowarzyszenia, organizacje społeczne i zawodowe oraz społeczeństwo) do jego wzbogacania.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał treść uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania została przyjęta  j e d n o g ł o ś n i e .

 

Pkt 7

Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego częściowo w mieście Skępe i częściowo w sołectwie Żagno, gminy Skępe.

 W uzasadnieniu projektu uchwały inspektor Urzędu Miasta i Gminy Pan Ryszard Gorzycki powiedział, iż odniesie się jednocześnie do dwóch podobnych projektów uchwał dot. sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego obszarów leśnych położonych częściowo w mieście Skępe i sołectwie Żagno oraz w sołectwie Łąkie.

Wywołane uchwały są wynikiem wypracowanych wniosków przez Komisję Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego oraz Komisję Budownictwa, Mienia Komunalnego i Usług Rady Miejskiej, a także zgłoszonych wniosków właścicieli nieruchomości. Uregulowania prawne związane z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w części wymienionych obszarów leśnych wpłyną na poprawę warunków społecznych i gospodarczych a także podniosą atrakcyjność inwestycyjną gminy.

Pan Ryszard Gorzycki poruszył także sprawę zalesień oznajmiając, iż nowe uregulowania prawne pozwalają zainteresowanym rolnikom na składanie wniosków   o zalesienie gruntów rolnych do końca 2005 roku.

Do projektu uchwały odnieśli się:

Radny Pan Jacek Płoszyński zwrócił się z pytaniem dot. uregulowania zagospodarowania przestrzennego działek przemysłowych i obszarów wokół j. Łąkie.

Pan Ryszard Gorzycki odpowiedział, iż w I kwartale 2005 roku będzie przeprowadzona aktualizacja studium zagospodarowania przestrzennego gminy i wszystkie sprawy zgłoszone przez radnego Jacka Płoszyńskiego, a także i inne, jak np. przeniesienie targowiska gminnego, przeniesienie cmentarza komunalnego będą uregulowane i znajdą odzwierciedlenie w studium.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał treść uchwały (w załączeniu), która  w wyniku głosowania została przyjęta  j e d n o g ł o ś n i e .

 

Pkt 8

Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru leśnego położonego w sołectwie Łąkie, obręb Łąkie, gmina Skępe.

Ponieważ uzasadnienie do projektu uchwały było przedstawione przy podejmowaniu wcześniejszej uchwały, Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał treść uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania została przyjęta  j e d n o g ł o ś n i e .

Pkt 9

Podjęcie uchwały w sprawie: wskazania kandydatów organów prowadzącego do składu komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowiska dyrektorów szkół podstawowych w Wólce i w Czermnie.

 Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, iż w związku z upłynięciem kadencji dyrektorów szkół podstawowych w Wólce i w Czermnie, konieczne jest wskazanie kandydatów organu prowadzącego do składu komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowiska tychże dyrektorów. Ponieważ na wspólnym posiedzeniu trzech komisji zaproponowano kandydatów do składu komisji, stąd w projekcie uchwały wskazuje się osoby:

1. Romana Tężycka                - z-ca burmistrza.

2. Stanisław Wawrowski        - radny.

3. Marek Reńda                      - radny.

Do projektu uchwały odnieśli się:

Radna Pani Jolanta Kozłowska zgłosiła swoją sugestię (uwagę), żeby w składzie komisji powołać nauczyciela – osobę znającą się na oświacie.

Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, iż zgodnie z propozycją burmistrza, wskazana przez niego do składu komisji Pani Romana Tężycka – z-ca burmistrza prowadząca spr. oświaty w gminie, została jednomyślnie zaakceptowana przez członków trzech wsólnych komisji Rady Miejskiej i jest to osoba jak najbardziej kompetentna,   a ponadto w składzie komisji konkursowej będą 3 przedstawiciele Kuratorium Oświaty.  

Radny Pan Zbigniew Paradowski poparł w pełni stanowisko Przewodniczącego Rady Miejskiej.

Burmistrz dodał, iż sugestią większości radnych było, żeby do składu komisji konkursowej nie powoływać nauczycieli.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał treść uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania została przyjęta  j e d n o g ł o ś n i e . 

  

Pkt 10

Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia wysokości diety oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych.

 Przewodniczący Rady Miejskiej w uzasadnieniu do projektu uchwały powiedział, iż wynagrodzenia przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych regulowane było w § 4 uchwały Rady Miejskiej w Skępem nr IV/36/99 z dnia 10.02.1999r. w spr. ustalenia inkasentów do poboru podatków i opłat lokalnych oraz zobowiązań pieniężnych, ustalenia wynagrodzenia za inkaso oraz ustalenia wysokości diet dla sołtysów, oraz w uchwale Rady Miejskiej w Skępem nr IV/35/2003 z dnia 06.12.2003r., w których te wynagrodzenia za wykonywane czynności administracyjne, zlecone przez organy gminy określone było w wysokości 5% najniższego wynagrodzenia i wynosiło 41,20 zł.

Biorąc pod uwagę fakt, że od 1999 roku nie było wzrostu wysokości diety, proponuje się dietę i zwrot kosztów podróży służbowej w wysokości zryczałtowanej 80 zł miesięcznie.

Do projektu uchwały radni nie wnieśli uwag.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał treść uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania została przyjęta  j e d n o g ł o ś n i e .

 

Pkt 11

Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr VII/54/2003 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 04.09.2003r. w sprawie: określenia wysokości diet oraz zwrotów kosztów podróży służbowych należnych radnym.

 Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, iż proponuje się radnemu za udział w pracach rady oraz posiedzeniach komisji, w zależności od pełnionych funkcji w radzie dietę w wysokości:

- przewodniczącemu rady – 100% podstawy wymiaru diety;

- wiceprzewodniczącemu rady – 60% podstawy wymiaru diety;

- przewodniczącemu stałej komisji rady – 50% podstawy wymiaru diety;

- radnemu – 30% podstawy wymiaru diety.

Przytoczył kwotowe wielkości proponowanych diet i tak:

- miesięczna dieta dla radnego – 254,70 zł;

- miesięczna dieta dla przewodniczącego komisji – 424,50 zł;

- miesięczna dieta dla wiceprzewodniczącego – 509,00 zł.

Przytoczone kwoty są jednymi z niższych wśród samorządów powiatu lipnowskiego.

Do projektu uchwały odnieśli się:

Radny Pan Jacek Płoszyński w kwestii formalnej poprosił o uzasadnienie projektu uchwały oraz o wskazanie jego wnioskodawcy.

Przewodniczący Rady Miejskiej odpowiedział, iż grupa radnych zwróciła się do niego  i burmistrza z propozycją podwyższenia diet dla radnych. Kwestia ta była rozpatrywana na Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego, gdzie komisja w wyniku głosowania nie wyraziła swojej opinii i w efekcie z inicjatywy grupy 3 radnych burmistrz wyszedł z projektem uchwały.

Radny Pan Jacek Płoszyński poprosił o protokół z posiedzenia Komisji Rolnictwa......, gdzie omawiana była kwestia podwyżek diet dla radnych oraz rejestr wniosków komisji rady.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał stosowny fragment protokołu z posiedzenia komisji wskazany przez radnego Pana Jacka Płoszyńskiego: „Burmistrz poinformował o proponowanej podwyżce diet dla radnych i sołtysów – o około 10 %. Radni: Pan Marek Pomirski i Pan Roman Targański zgłosili swój sprzeciw odnosnie ewentualnym podwyżkom diet dla radnych. Komisja w wyniku głosowania nie wyraziła swojej opinii w tym temacie:

- za podniesieniem diet głosowało 2 członków komisji;

- przeciwnych było także 2 członków komisji;

- wstrzymał się od głosu 1 członek komisji.”.

Przewodniczący oznajmił, iż z przytoczonego fragmentu protokołu jednoznacznie wynika, że burmistrz był autorem zgłoszenia kwestii podwyżki diet dla radnych.

Radny pan Marek Pomirski zwrócił uwagę na fakt, że za proponowaną podwyżką diet głosowało tylko 2 radnych.

Radca prawny Pan Dariusz Galek ustosunkował się do stanu faktycznego omawianej kwestii. Powiedział, że z projektem uchwały wystąpił burmistrz i co do tego nie ma wątpliwości. Uzasadnienie do projektu uchwały powinno być przedstawione, ale jeżeli projekt uchwały był opiniowany na posiedzeniu wspólnym komisji, można odstąpić od tego wymogu – zależy to od samych radnych. Jego zdaniem uchwała spełnia wszelkie wymogi, aby mogła być podjęta.

Radny Pan Jacek Płoszyński jeszcze raz zwrócił się z pytaniem: kto konkretnie był inicjatorem projektu uchwały?

Przewodniczący Rady Miejskiej odpowiedział, iż burmistrz był inicjatorem projektu uchwały.

Radny Pan Jacek Płoszyński przedstawił wskaźniki porównawcze obecnych diet z dietami proponowanymi w projekcie uchwały, a mianowicie:

-          w 2004r. koszt diet radnych wyniesie 55.732 zł (bez diet radnego Rafała Szczęsnego), a w 2005r. proponowany koszt diet – 66.222 zł. Wzrost wyniesie 10.850 zł, tj 20% w skali roku;

- diety wiceprzewodniczącego wzrosną o kwotę - 2.652 zł, tj. 76% w skali roku;

- diety przewodniczącego komisji wzrosną o kwotę – 644,40 zł, tj. 14% w skali roku;

- diety radnego wzrosną o kwotę 584,40 zł, tj. 23% w skali roku.

Zdaniem radnego Jacka Płoszyńskiego są to duże koszty (10.850 zł), które można by z powodzeniem przeznaczyć na wykonanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu do wsi Boguchwała, o którą domaga się radny Morawski.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał treść uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania została przyjęta:

- za przyjęciem uchwały głosowało 7 radnych;

- przeciwko przyjęcia uchwały głosowało 6 radnych.

 

Pkt 12

Sprawozdania z prac Rady Miejskiej i poszczególnych stałych komisji Rady.

 Sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej w Skępem przedstawił Przewodniczący Rady (w załączeniu do protokołu).

Sprawozdania z pracy poszczególnych komisji Rady Miejskiej przedstawili kolejno ich przewodniczący (w załączeniu do protokołu).

 

Pkt 13

Przyjęcie planów pracy Rady Miejskiej i stałych komisji rady na 2005 rok.

Plan pracy Rady Miejskiej na 2005 rok przedstawił Przewodniczący Rady (w załączeniu do protokołu).

Plany pracy poszczególnych komisji Rady Miejskiej przedstawili kolejno ich przewodniczący (w załączeniu do protokołu).

Do planu pracy Rady Miejskiej na 2005 rok uwagę wniósł radny Pan Jacek Płoszyński dotyczącą uwzględnienia w planie: rozpoczęcia w miesiącu wrześniu wspólnych prac nad konstrukcją projektu budżetu gminy.

W wyniku głosowania plany pracy Rady Miejskiej i stałych komisji rady zostały przyjęte jednogłośnie. 

 

Pkt 14

Przedstawienie informacji o pracy burmistrza w okresie między sesjami.

 Burmistrz złożył informację (w załączeniu do protokołu) z realizacji następujących zadań w gminie:

- udzielił odpowiedzi w sprawie wykupu części działki przy remizie OSP w Skępem, dla celów pobudowania parkingu dla samochodów strażackich – zgłoszonej przez radnego Pana Romana Targańskiego;

- z zakresu rolnictwa i budowy wodociągów;

-  przygotowania projektów przeznaczonych do współfinansowania w ramach funduszy strukturalnych oraz pozostałych funduszy;

- gospodarki mieniem komunalnym;

- prac wykonywanych przez pracowników robót gospodarczych, robót publicznych i interwencyjnych.

Na zakończenie burmistrz powiedział, iż nie jest zasadne twierdzenie przez radną Panią Annę Smużewską, że zostały uchwalone maksymalne stawki podatkowe. Tylko w jednym przypadku (dot. działek i domków letniskowych) przyjęte zostały stawki maksymalne - na wniosek radnych. W pozostałych podatkach stawki są dużo niższe, niż wskazane przez Ministra Finansów. Nie zgodził się także z grupą radnych, która była przeciwna podwyżkom diet dla radnych – porównał to z ewentualną rezygnacją nauczycieli z uprzywilejowania jakim jest Karta Nauczyciela.

Powiedział także, iż bardzo zmieniło się stanowisko radnego Pana Jacka Płoszyńskiego od chwili, kiedy przestał być członkiem zarządu gminy. Wtedy w obawie o konsekwencje związane z dużym zadłużeniem gminy – „czmychnął z zarządu”.

Radna Pani Anna Smużewska powiedziała, iż owszem podatki niektóre są niższe, ale    są i stawki podatkowe maksymalne. Poruszyła także kwestię umarzania podatku rolnego, konkretnie podawania do wiadomości publicznej przez burmistrza informacji na ten temat.

Burmistrz odpowiedział, iż nie przestrzega w pełni przekazywania do wiadomości publicznej informacji o umorzeniach podatkowych.

Skarbnik Pani Barbara Leśniewska powiedział, że wykazy są sporządzane, lecz nie podawane do wiadomości publicznej.

Radny Pan Jacek Płoszyński powiedział, iż „on nie czmychnął z zarządu”, jak to określił burmistrz, a powód rezygnacji wraz z uzasadnieniem złożył burmistrzowi na piśmie

 

Pkt 15

Wolne wnioski i zapytania.

 Komendant Gminny OSP w Skępem Pan Zdzisław Pietrkiewicz  podziękował burmistrzowi, całej Radzie Miejskiej oraz dyrektorom szkół za pomoc w działalności jednostek gminnych OSP. Złożył w imieniu wszystkich strażaków gminnych najserdeczniejsze życzenia Noworoczne. 

Sołtys Czermna podziękował w imieniu sołtysów burmistrzowi i Radzie Miejskiej za podwyżkę diet. Złożył wszystkim najserdeczniejsze życzenia Noworoczne.

Radny Pan Marek Pomirski zwrócił się do burmistrza w dwóch kwestiach, a mianowicie:

- planów, co do przyszłości targowiska gminnego;

- budowy i remontów chodników – jaki koszt położenia

Burmistrz odpowiedział, iż dokładną kalkulację odnośnie kosztów budowy chodnika posiada Pan Lucjan Stroiński – insp. ds. robót publicznych i na najbliższych posiedzeniach komisji dane te zostaną radnym przekazane. Odnośnie targowiska gminnego powiedział, iż jest za przeniesieniem lokalizacji targowiska gminnego i sprzedazy starego placu, a ostateczna decyzja i tak będzie należała do radnych.

Radny Pan Marek Pomirski powiedział, iż zdaje sobie dokładnie sprawę z tego, że z zaplanowanych w budżecie środków na remonty różne w wysokości 135 tyś. zł, w przypadku przeniesienia targowiska gminnego w inne miejsce, będzie trzeba przeznaczyć ich część na dostosowanie do wymogów placu na nowe targowisko gminne.

Radny Pan Wiesław Wisniewski ustosunkował się do podjętej uchwały dot. podwyższenia diet dla radnych. Poinformował zebranych, iż samowolnie przeznacza całą miesięczną dietę na słuszny cel społeczny. Dlatego też, głosował za podwyższeniem diet. Zachęcał pozostałych radnych do wstąpienia w poczet klubu radnych – darczyńców.

Sołtys Lubówca Pan Sławomir Kujawski zwrócił się z pytanem dot. wiaty dla dzieci.

Burmistrz odpowiedział, że wiata dla dzieci w Lubówcu powstanie w najbliższym czasie.

Sołtys Moczadeł Pan Mirosław Drzewoszewski zwrócił się z pytaniem dot. wielkości placu po byłym SILCOALU, planowanym na nowe targowisko gminne.

Burmistrz odpowiedział, iż plac utwardzony stanowi 80 arów, a nieutwardzony – ok. 2 ha.

Radny Pan Zbigniew Paradowski poinformował zebranych, iż rozważy po 1 stycznia 2005 roku propozycję zgłoszoną przez Radnego Pana Wiesława Wiśniewskiego odnośnie wstąpienia w poczet klubu radnych – darczyńców.

 

Pkt 16

Zakończenie.

 Na zakończenie Przewodniczący Rady Miejskiej złożył wszystkim zebranym najserdeczniejsze życzenia Noworoczne.

Po całkowitym wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował wszystkim zebranym za udział w obradach i zamknął XIX Sesję Rady Miejskiej w Skępem.

 

         Protokolant

     Zbigniew Małkiewicz