Zarządzenie Nr 51/2009

Burmistrza Miasta i Gminy Skępe

z dnia  23 października  2009 roku

 

 

 

w sprawie:   podania do  publicznej  wiadomości  danych  dotyczących wykonania  budżetu Gminy  za  III  kwartał  2009 r.

 

 

Na podstawie art. 30 ust 1 i 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 14 pkt 1 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104[1]) zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1.  Podaję do publicznej wiadomości wykonanie budżetu Gminy Skępe za III kwartał 2009 r.:

 

-   zrealizowane dochody          17.452.934,80

-   zrealizowane wydatki           19.335.286,78

-   deficyt                                   1.882.351,98

 

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Burmistrz

Andrzej Gatyński[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45,         poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832.