UCHWAŁA Nr XIX/ 135 /2004

RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 29 grudnia 2004 roku

  

w sprawie:  zmiany uchwały Nr VII/54/2003 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 4.09.2003 r. w sprawie określenia wysokości diet oraz zwrotów kosztów podróży służbowych należnych radnym

 

Na podstawie art. 18 ust 1 oraz art. 25 ust 4 , 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz postanowieniami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. Nr 61 poz. 710)

  

RADA MIEJSKA

uchwala, co następuje:

 

§ 1

W uchwale Nr VII/54/2003 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 4.09.2003 r. w sprawie określenia wysokości diet oraz zwrotów kosztów podróży służbowych należnych radnym wprowadza się następujące zmiany:

§2 ust.1  otrzymuje brzmienie:

1. Radnemu za udział w pracach rady oraz posiedzeniach komisji w zależności od pełnionych
    funkcji w radzie, przysługuje dieta w wysokości:

a) Przewodniczącemu Rady – 100%  podstawy wymiaru diety,

b) Wiceprzewodniczącemu Rady - 60%  podstawy wymiaru diety,

c) Przewodniczącemu stałej komisji rady - 50%  podstawy wymiaru diety,

d) Radnemu – 30% podstawy wymiaru diety.

 

§ 2

 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

 

§ 3

 Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie od 1 stycznia 2005.

 

Burmistrz
       Andrzej Gatyński