UCHWAŁA Nr  XXXIII /239/ 2009

RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

 z dnia 4 listopada  2009 roku

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na  zawarcie umowy dzierżawy oraz odstąpienie od przetargowego trybu jej zawarcia .

        

                 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art.37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r.  Nr 261, poz.2603 ze zm.) uchwala się, co następuje:

 

       § 1. Wyrazić zgodę na zawarcie z Panem Sławomirem Targańskim, prowadzącym działalność gospodarczą Z.P.U.H. „EMDIS” 87 – 630 Skępe, ul. Kujawska 2 NIP 893 – 000 –26 – 87 umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Rumunkach Skępskich o łącznej pow.

      

       § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

 

      § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska