UCHWAŁA Nr XXXIII/240/2009

RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 4 listopada 2009 r.

 

w sprawie : zbycia nieruchomości gruntowej

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami(Dz. U. z 2004 r., nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

            § 1. Wyrazić zgodę na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Józefkowo, obręb: Żagno oznaczonej numerem ewidencyjnym 53/1, pow.

            § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

            § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska