UCHWAŁA Nr XXXIII/241/2009

RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 04 listopada 2009 r.

w  sprawie  ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Skępe. 

 

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591[1]) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572[2]),  uchwala  się, co  następuje:

 

§ 1. 1. Ustala się opłatę za pobyt dziecka w przedszkolach, płatna z góry do 15-tego za dany miesiąc w wysokości 90,00 zł .

2. ustala się stałą opłatę za pobyt w przedszkolach, drugiego i kolejnego dziecka z tej samej rodziny, płatną z góry za dany miesiąc w wysokości 80,00 zł

 

§ 2. Ustala się stałą dzienną opłatę za wyżywienie dziecka w wysokości 4,00 zł, w tym:

                   1) za śniadanie          1,00 zł

                   2) za obiad                 2,10 zł

                   3) za podwieczorek    0,90 zł

 

§ 3. 1.  Traci moc uchwała Nr XXIV/167/2008 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 5 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Skępe (Dz.Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2009 r. Nr 4, poz.60)

 

 

§ 4. Wykonanie  uchwały  powierza  się  Burmistrzowi  Miasta  i  Gminy  Skępe.

§ 5.  Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z mocą obowiązującą od 01.01.2010 r.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska

 

 [1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055
i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz.1441 Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337 , z 2007 r. Nr 48, poz.327,
 Nr 138, poz.974, Nr 173 poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1848 oraz z 2009 r. Nr 52, poz.420.

[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2003 r. Nr 137, poz.1304, z 2004 r. Nr 109, poz.1161, Nr 69, poz.624, z Nr 273, poz.2703, Nr 281, poz.2781, z 2005 r. Dz.U. Nr 17, poz.141, Nr 94, poz.788, Nr 122, poz.1020, Nr  131, poz.1091, Nr 137, poz.1304, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz.2104, z 2006 r. Nr 144, poz.1043, Nr 208, poz.1532, Nr 227, poz.1658, z 2007 r. Nr 42, poz.273, Nr 80, poz.542, Nr 115, poz.791, Nr 120, poz.818 i Nr 181, poz.1292,
z 2008 r. Nr 70, poz.416 i Nr 145, poz.917, Nr 216, poz.1370 oraz z 2009 r. Nr 31, poz.206 i Nr 56, poz.458