UCHWAŁA Nr XXXIII/242/2009

RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

 z dnia 04 listopada 2009 roku

 

 

w sprawie: stawek za

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 w związku z art.7 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze.zm) oraz art.4 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej ( Dz.U. z 1997 r. Nr 9 poz.43 ze zm.) uchwala się, co następuje :

 

 

                § 1. Określa opłatę za zużycie 1 m3 wody z wodociągu miejskiego w Skępem oraz z wodociągu wiejskiego w Kukowie i Wólce na 2010 r. w wysokości 1,60 zł + VAT.

 

                §  2. 1. Określa opłatę za odprowadzanie ścieków do kanalizacji miejskiej na 2010 rok w wysokości 3,00 zł + VAT za 1 m3 ścieków przyjmując do obciążenia zrzut ścieków :

 

1)                    w ilości 80% w stosunku do pobranej wody na cele socjalno-bytowe,

2)                    w ilości 100 % w stosunku do pobranej wody na cele przemysłowe.

 

2. Określa opłatę za odprowadzanie ścieków dowożonych do punktu zlewnego w oczyszczalni w wysokości 4,20 zł za 1 m3 + VAT.

 

 

                §  3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

 

 

                § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie od 1 stycznia 2010 r.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska