Uchwała Nr XXXIII/244/2009
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 4 listopada 2009 r.

w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2010 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 15911) ) w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz.969 2)) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2009 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 r.(M.P. Nr 68 , poz.886) uchwala się, co następuje :

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta ustaloną na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2009 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 roku (M.P. Nr 68, poz. 886) z kwoty 34,10 zł za 1 dt na kwotę 34,00 zł za 1 dt stanowiącą podstawę wymiaru podatku rolnego na 2010 r. na obszarze miasta i gminy.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2010 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska

 

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz.1441 Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337 , z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173 poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz.420.

2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2006 r. Nr 191, poz.1412, Nr 245, poz.1775, Nr 249, poz.1825, z 2007 r. Nr 109, poz.747, z 2008 r. Nr 116, poz.730 i Nr 237, poz.1655 oraz z 2009 r. Nr 56, poz.458.