Uchwała Nr XXXIII/247/2009
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 4 listopada 2009 r.

w sprawie wniesienia skargi na zarządzenie zastępcze.

 

Na podstawie art. 98a ust.3 w zw. z art.98 ust.1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 3 § 2 pkt 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - Rada Miejska w Skępem uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się wnieść skargę do sądu administracyjnego na zarządzenie zastępcze Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2009 r. nr 226/2009 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Mieczysława Webera, wobec niezgodności tego zarądzenia z prawem .

§ 2. 1. Do wniesienia skargi, podejmowania wszystkich czynności w toku postępowania i reprezentowania skarżącego przed sądem administracyjnym upoważnia się adwokata Dariusza Lubińskiego prowadzącego Kancelarię Adwokacką w Bydgoszczy, przy ul.Cieszkowskiego 9/1, 85-052 Bydgoszcz, do reprezentowania Rady Miejskiej w Skępem przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Bydgoszczy, a także przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie, o ile wyniknie taka potrzeba w przyszłości.

2. Niniejsze upoważnienie jest udzieleniem pełnomocnictwa w przedmiotowej sprawie.

§ 3. Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska